Menu

Low Countries Sculpture Society Prijs

Restauratieprijs 2012

De Low Countries Sculpture Society nodigt conservatoren-restaurateurs uit om hun favoriete project in te dienen.

Ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag in 2012, lanceert de Low Countries Sculpture Society een prijs van €2.500,00. In 2012 zal deze Prijs een conservatie-restauratie project van een sculptuur belonen dat gereed kwam tussen 2002 en 2012. Dit beeldhouwwerk mag uit elk materiaal zijn en dateren uit elke periode tussen de Klassieke Oudheid en vandaag, zolang het een of andere fysieke of historische verbinding met de Lage Landen heeft. Dit beeld kan ook van buiten de Lage Landen zijn, maar zich nu in een museum of andere voor publiek toegankelijke plaats in de Lage Landen bevinden.

Prijsuitreiking op woensdag 14 maart 2012 om 18u30 in Gent, ter gelegenheid van de lezing en het diner voor de Tiende Verjaardag van de Low Countries Sculpture Society.

Sluitingsdatum voor het indienen van projecten: woensdag 22 februari 2012 om 16u (Parijse tijd).

Deelnemers verplichten zich een kostenbijdrage van €50 voor 1 Maart 2012 te betalen en lid te worden (vanaf € 15 per jaar) in 2012 en volgende jaren.


Voor meer informatie en de criteria ga naar http://culturalheritage.ipage.com/lcs/2201.html

Voor het registratieformulier wordt de volgende informatie gevraagd:


Formulier in te dienen door het hoofd van het conservatie-restauratieproject:
Naam en professionele titels:

________________________________________
DEEL A
________________________________________

Identificatie van het beeldhouwerk

Deel A betreft de identificatie van de sculptuur die geconserveerd en gerestaureeerd werd. De gevraagde informatie in dit deel is louter achtergrondinformatie en maakt geen deel uit van het evaluatieproces.
Titel/korte beschrijving :
Kunstenaar en/of cultuur-historische oorsprong:
Datering :
Materialen:
Maten:
Eigenaar:
Adres van de eigenaar:
Plaats van conservatie (indien verschillend):
Heeft de eigenaar u goedkeuring gegeven naar deze prijs te dingen?   ja/nee
Indien, wanneer en hoe is het beeldhouwerk toeganklijk voor publiek ?
Financiers van het conservatie-restauratieproject :
Kosten:
Was er een comité dat toezag op het project?   ja/nee
Zo ja, namen en professionele titels van de comitéleden:
Tijdsaanduiding van het project:
Planning:
Uitvoering:
Als we  de Lage Landen liever cultureel dan geopolitiek definiëren, d.w.z. laten overeenkomen met de huidige Benelux, Noord-Frankrijk, de Duitse Nederrijn en de Bourgogne, wat is dan de aansluiting van de geconserveerde-gerestaureerde sculptuur met de Lage Landen (bijv. plaats van ontwerp en/of uitvoering, een belangrijke plaats van de activiteit van de beeldhouwer, de geboorteplaats van de beeldhouwer, de huidige eigenaar of een betekenishebbende collectie-geschiedenis)?
Is de sculptuur beschermd/geklasseerd als cultureel erfgoed?   ja/nee
Zo ja, voeg aub. juridisch bewijs daarvan toe, zoals afschrift van een kon. besluit.      ja/n.v.t.
Bijlagen:
U wordt verzocht twee professionele foto’s van de sculptuur, één vóór en één na de interventie op te sturen. Deze beelden moeten digitaal en van een hoge resolutie zijn. Het auteursrecht wordt verleend, zodat deze foto’s kunnen worden gereproduceerd voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Prijs.
Eind van deel A

De Low Countries Sculpture Society Prijs
Restauratieprijs 2012


________________________________________
DEEL B
________________________________________

Beschrijving van het conservatie-project
Deel B betreft het conservatie-restauratieproject, dat zal worden gebruikt in het evaluatieproces voor de Prijs.
1.    Beschrijving van de staat van bewaring vóór de ingreep, met aanduiding van de uit te voeren werken:
2.    Voorafgaande technische analyses (zo die er zijn) :
3.    Belang van de ingreep:
4.    De urgentie:
5.    Indien het bij dit project om monumentale sculptuur gaat, waar vond de ingreep plaats, in een werkplaats of ter plaatse, en waarom?
6.    Gebruikte technieken:
7.    Opmerkelijke vondsten of ontdekkingen:
8.    Verkregen resultaten:
9.    Op welke wijze werd het hoogste niveau van respect voor het originele materiaal verkregen?
10.    Hoe werden de historische lagen geëvalueerd?
11.    Waarin bestond het interdisciplinaire karacter van het conservatie-project?
12.    Lange termijn vooruitzichten:
13.    Lange termijn geanticipeerde problemen:
14.    Lange termijn geanticipeerd onderhouds-/conservatie-vereisten:
15.    Het innovatieve karakter:
16.    Hoe dit project zou kunnen dienen tot voorbeeld:
U wordt verzocht genummerde foto's op te sturen (digitaal, van hoge resolutie, maar niet noodzakelijkwijs door een professionele fotograaf gemaakt) die ieder van de genoemde punten op toepasselijke wijze illustreren.
17.    Hoe heeft u de resultaten gepubliceerd of zult u de resultaten van dit conservatie-project publiceren?
18.    Werd een rapport gemaakt als deel van het conservatie-restauratieproces? ja/nee
Zo ja, gelieve u een kopie van dit rapport bij te voegen (liefst digitaal).    ja/n.v.t.
19.    Bijlagen:
Het hoofd van het project, naam:
Naam onderneming (indien anders):
BTW nr:
Officieel postadres:
Email:
Website:
Ondergetekende verklaart dat de in dit formulier (delen A en B) gegeven informatie juist en compleet is; en geeft toestemming tot verspreiding van die informatie voor reclame of andere doelen,    □ inclusief financiële informatie
□ uitgesloten de financiële informatie, die alleen aan de jury zal worden voorgelegd.

Getekend:
Datum:

1.    Vul delen A en B in, druk deze af en teken deze. Dit  getekende origineel moet opgestuurd worden per post of koerrier naar de Low Countries Sculpture Society, Trierstraat 67,
B-1040 Brussel, België (poststempel uiterlijk op sluitingsdatum.)
en
2.    herleid dan dit Word document naar PDF (bv. door deze te scannen of door het gebruik van een programma als www.freepdfconvert.com). Stuur dit document per email, samen met de digitale foto’s, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zorg ervoor dat emails niet groter zijn dan 8 MB elk. Indien zij groter zijn, meld dat dan in een afzonderlijke email, dan zullen wij een alternatieve leveringswijze voorstellen. Sluitingsdatum voor het email deel van de aanvraag: 22 februari 2012 om 16 uur (Franse tijd)

 

English:

 

Application to be submitted by the principal conservator who executed the conservation project :
Name and credentials :
________________________________________
PART A
________________________________________

Identification of the sculpture
Part A concerns the identification of the sculpture that was conserved. Please note that the information requested here purely concerns background information and is not part of the evaluation process.
Title/brief description :
Artist and/or cultural-historic origin :
Dating :
Materials :
Size :
Owner :
Address details of the owner :
Place of conservation (if different) :
Have you obtained approval of the owner to apply for this award ?   yes/no
If, when and how is the sculpture accessible to the public :
Financiers of the conservation project  :
Cost :
Was there a committee overseeing the conservation project ?   yes/no
If yes, names and credentials of committee members :
Dates of the conservation project :
Planning :
Execution :
Taking the Low Countries in a cultural definition, i.e. the current Benelux, northern France, the German Lower Rhine and Burgundy, rather than in a geopolitical definition, what is the connection of the sculpture in question with the Low Countries (e.g. place of conception and/or production ; a principal place of activity of the sculptor ; birthplace of the sculptor ; current ownership or placing, important collecting history) ?
Is the sculpture listed/protected as cultural heritage ?    yes/no
If yes, please add a copy of the legal document proving this.   yes/n.a.
Appendices :
Please send two professional images of the sculpture, one before and one after conservation. These images must be digital and of high resolution. Copyright is granted so that these images can be reproduced for free for any promotional purposes related to the Low Countries Sculpture Society Award.
End of Part A

The Low Countries Sculpture Society Award
2012 Award for Conservation


________________________________________
PART B
________________________________________

Description of the conservation project
Part B concerns the conservation project that will be used in the evaluation process for the Low Countries Sculpture Society Award.
1.    Description of the condition before conservation, with an indication of the work needed :
2.    Preliminary technical analyses (if any) :
3.    Importance of the conservation intervention :
4.    Its urgency :
5.    If the project concerns monumental sculpture, where did the conservation project take place, in a workshop or in situ, and why ?
6.    Techniques used :
7.    Remarkable findings or discoveries :
8.    Results achieved :
9.    How was the highest level of respect for original substance achieved ?
10.    How were the historical strata evaluated ?
11.    What was the interdisciplinary character of the conservation project ?
12.    Long term perspectives :
13.    Long term anticipated problems :
14.    Long term anticipated maintenance/conservation requirements :
15.    Its innovative character :
16.    How this project may serve as an example :
Please send numbered photographs (digital, of high resolution, but not necessarily taken by a professional photographer) to illustrate each point in a pertinent way.
17.    How did you/do you intend to publicise the results of the conservation project ?
18.    Was a report produced as part of the conservation process ?     yes/no
If yes, please add a copy of this report (preferably digital).    yes/n.a.
19.    Appendices :
The principal conservator of the sculpture, name :
Company name (if different) :
VAT number :
Official postal address :
Email :
Website :
The undersigned certifies that the information contained in this form (parts A and B) is true and complete ; and authorises the dissemination of it for promotional and other purposes,
□ including the financial information
□ excluding the financial information, that will only be given to the jury members

Signed :

Date :

1.    Please complete parts A and B, print and sign them. This original signed paper version needs to be sent by post or courrier to : The Low Countries Sculpture Society, Rue de Trèves 67,
B-1040 Brussels, Belgium. (Postal stamp by the closing date.)
and
2.    then please transform the Word document into PDF (e.g. by scanning them or by using a programme like www.freepdfconvert.com). Then send this document by email, together with the digital images, to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Please note that emails should not be larger than
8 MB each. If they are larger please announce this in a separate email to arrange delivery in an alternative digital way. Closing date for the email part of the submissions :

Wednesday 22 February 2012 at 4 pm (Paris time).