Menu

SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte heeft zich sinds 1999 ingezet voor het realiseren en ontwikkelen van bijzondere kunstprojecten in het publieke domein. Hierbij is altijd gestreefd naar het presenteren van kwalitatieve kunst, het bijdragen aan de inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van goed opdrachtgeverschap alsmede het verkennen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. In recente jaren is de focus steeds meer komen te liggen op internationale allure, (publieks)zichtbaarheid, samenwerking met collega-instellingen en innovatieve vormen van publiek-privaat opdrachtgeverschap.

Toekomstscenario's
Onlangs heeft het ministerie van OCW aangegeven dat SKOR na 1 januari 2013 geen structurele subsidie meer zal ontvangen. Ondanks het gegeven dat SKOR vanaf 2009 sterk op weg was naar vernieuwing, zien wij ons nu genoodzaakt de bestaande organisatie en activiteiten zoveel mogelijk af te bouwen en versneld in te spelen op de veranderende situatie na 1 januari 2013. SKOR is daarom voortvarend aan de slag gegaan met het verkennen van diverse toekomstscenario’s, die in de komende maanden als mogelijke rechtsopvolgers van SKOR kunnen optreden, onder voorbehoud van toestemming door het ministerie van OCW.

Eerste blik
Als betrokken relatie bieden wij hierbij een eerste blik op de toekomst met ARCHIEF, INTERNATIONAL, OPEN! en TAAK. Zie hiervoor: www.skor.nl