Menu

MR H.A.M. van Son, notaris

AFSCHRIFT
akte inhoudende
VERENINGINGSSTATUTEN
van:

Nederlandse Kring van Beeldhouwers gevestigd te Amsterdam

Akte d.d. 26 november 1984 verleden.

Ledenmail reductie bestuurswerkzaamheden

Op 16 juli 2011 is het Dagelijks Bestuur bijeengekomen om zich te beraden op de invulling van bestuursfuncties en de veel te zware werklast voor te weinig bestuursleden.

Zoals we je eerder meldden raakt het bestuur overwerkt omdat we met te weinig bestuurderen zijn. Het gaat dan vooral om aansturing en medeverantwoordelijkheid, want gelukkig zijn er meer en meer leden die kleine taken willen uitvoeren, samen met onze geweldige vrijwilligers. In plaats van de negen bestuursleden, zoals in de statuten wordt aangegeven, hebben we er op dit moment zes, waarvan een bestuurslid nog ingewerkt moet worden en een ander wegens privéomstandigheden op non-actief staat. In feite functioneren er nu slechts vier bestuursleden. Binnenkort zal Dick Simonis na vijf jaar secretarisschap ook het bestuur verlaten. Volgens de statuten (artikel 12.2), blijft een bestuur bevoegd als er minder dan vijf bestuursleden zijn, maar het is dan verplicht een Algemene Ledenvergadering (ALV) bij elkaar te roepen.

Om die extra Ledenvergadering te voorkomen doen we zeer dringend beroep op je verenigingszin en je te melden als nieuw bestuurslid. Het gaat uitdrukkelijk om het uitvoeren van coördinerende taken en richtinggevend beleid. We vinden het van belang dat je goed zal passen in het huidige bestuur, vanwege de noodzaak van continuïteit binnen het bestuur.

Zolang er niet voldoende bestuurders zijn heeft het Dagelijks Bestuur zware beslissingen genomen, met pijn in het hart en in het besef dat het een slechte ontwikkeling is. Maar we kunnen niet anders! Het is dus puur lijfsbehoud dat het bestuur per direct alleen de meest noodzakelijke taken zal uitvoeren, waarbij we:

- slechts minimale bestuurlijke functionaliteit in stand houden
- telefonische berichten en mails van leden 1 x per week beluisteren, beantwoorden,  doorsturen; het kan zijn dat het (door het gereduceerde overleg binnen het bestuur) weken duurt voor je antwoord krijgt
- alleen telefonisch bereikbaar zijn op maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
- geen eigen exposities opstarten en uitsluitend reageren op aanvragen
- geen invulling meer kunnen geven aan het beleid, zoals de werkgroepen fondsenwerving, internationaal en jubileum; alle acties en contacten op deze terreinen worden stilgelegd
- geen pr- en mediabeleid meer uitvoeren, dus geen uitnodigingen en persberichten opstellen en versturen, geen advertenties plaatsen
- het aanvragen van een ANBI-status, waarmee we giften zouden kunnen ontvangen, stoppen

Alleen door deze maatregelen kunnen de huidige paar bestuursleden hun bestuurstaken combineren met hun kunstenaarspraktijk. Uiteraard zullen deze activiteiten weer opgestart worden als er zich voldoende nieuwe bestuursleden melden. Tot dat moment blijven deze maatregelen van kracht en is het bestuur verplicht een ALV bij elkaar te roepen.

Nogmaals: Mocht je een bestuursfunctie overwegen, meld je dan. Natuurlijk kost bestuurswerk tijd, maar het is ook dankbaar werk, je steekt er veel van op, het is goed voor de kunstcontacten. Van harte aanbevolen dus. We zien de reacties graag tegemoet en hopen dat we de ALV niet bij elkaar hoeven te roepen.

Het Bestuur NKvB

Beste Kringleden,

Lia Versteege heeft een bijzondere Ledendag georganiseerd op 27 september in Leek en in Groningen, bezoek aan een kunststofbedrijf en een atelierbezoek. Er is beperkt plaats, dus snel opgeven (voor 10 september). Van harte aanbevolen! Ga naar het ledendeel van de site, log in en kijk onder Oproepen.

Zoals in de noodkreet van 12 juni werd gemeld zijn we op zoek naar toegewijde bestuursleden. Na die dringende oproep voor bestuursleden hebben twee leden hier positief op gereageerd. Inmiddels is daar deels duidelijkheid gekomen. Imara Reuling stellen we je hierbij voor als toekomstig bestuurslid. Ze heeft er zin in, ook al is nog niet helemaal te overzien wat het werk met zich mee zal brengen. We zijn erg blij met haar initiatief, maar er zijn nog steeds vier mensen nodig in het bestuur. Het is nog niet duidelijk wat de tweede kandidaat op bestuurlijk vlak zal gaan doen.

Tijdens de afwezigheid van Dick hebben Titia Eggen en Aad Hoetjes de redactie van de website op zich genomen. Zij hebben dit naar onze mening uitstekend gedaan. Zij worden hiervoor van harte bedankt! Aad heeft aangegeven na de terugkomst van Dick deze taak terug te geven.

Titia Eggen stellen we aan je voor als hoofd webredactie. Met medewerking van de redacteuren die in maart zijn ingevoerd, zal zij waken over de inhoud en vorm van alle bijdragen aan onze site. We zijn heel blij dat Titia deze belangrijke taak op zich wil nemen! We zijn extra blij omdat het een grote verlichting voor Dick betekent.

In de vorige mail (dd 6 juli 2011) deden we een oproep om informatie te verstrekken over de invloed van de bezuinigingen op je beroepspraktijk. Eén Kringlid heeft met concrete informatie gereageerd, één kringlid in meer algemene termen. We realiseren ons dat het waarschijnlijk niet makkelijk is om aan te tonen op welke manier de bezuinigingen invloed hebben in de individuele praktijk. Het lijkt ons daarom niet aan de orde om te concluderen dat het met de invloed van de bezuinigingen wel mee valt.

De aangekondigde vergadering van het Dagelijks Bestuur over oplossingen voor de veel te hoge werkdruk voor de bestuursleden heeft zaterdag 16 juli 2011 plaatsgevonden. Het Dagelijks Bestuur constateerde dat er een noodsituatie is. Omdat er niet voldoende nieuwe bestuursleden bijkomen is die situatie alleen op te lossen door onze taken en de te investeren tijd ernstig te beperken. Ondanks de inzet van de vrijwilligers en Imara zullen de aanstaande maatregelen verregaande gevolgen hebben voor het functioneren van de vereniging. Over de precieze invulling van die ingrepen ontvang je binnenkort een afzonderlijke mail.

We zijn via mail benaderd door initiatiefnemers van een nieuw op te zetten permanente beeldentuin. Deze beeldentuin is onderdeel van een groter en ons inziens fantastisch plan. Voor de beeldentuin zochten ze medewerking voor de invulling en een begroting voor aankoop en plaatsing. De initiatiefnemers hebben op de website werken geselecteerd. Hannie van de Made en Sylvia Schoonenberg hebben gegevens van de werken opgevraagd bij de kunstenaars, alles gebundeld en een begroting opgesteld. We hebben, op de korte termijn die er voor het indienen van het plan was, geen lid gevonden of geweten die kunstenaarsbladen kon maken. Dick Simonis en Corrie van de Vendel hebben de bladen opgesteld en het contact met de initiatiefnemers gehouden. Wegens overbelasting, aanwezig budget en de tijdsdruk is besloten dat het opstellen van de bladen betaald wordt. Het bestuur kan hiertoe besluiten, conform het Huishoudelijk reglement 2011. Zie verdere bijzonderheden op het ledendeel van de site, log in en kijk onder bestuursnieuws.

Margitte Verwoerdt mailde ons met een voorstel voor een tentoonstelling in en bij Villa Maarheeze in Wassenaar. Hannie van der Made, Dick Simonis en Corrie van de Vendel zijn ter plaatse geweest om de locatie te bekijken, de plannen door te nemen en de mogelijkheden en voorwaarden voor te leggen. Vervolgens heeft Margitte op een aantal leden benaderd om werken tentoon te stellen van half augustus tot half oktober 2011. Binnenkort vindt u een aankondiging hiervoor op de website.


Het bestuur

Klik op de Lees meer-knop voor het Huishoudelijk Reglement 2011, zoals vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 19 februari 2011, samen met de Reglementen Penningmeester, Tenoonstellingen, Ballotage en Betaalde diensten

Best Kringlid

Sinds enige tijd staat de Kring stevig op zijn fundament en zijn er talloze ideeën om de activiteiten en status van de vereniging verder uit te bouwen. In het jaarverslag heb je kunnen lezen dat het bestuur dit jaar drie speerpunten heeft: fondsenwerving, het opzetten van een werkgroep internationaal en het opzetten van een werkgroep jubileum. Bovendien zijn er vele ideeën uit de themavergadering tentoonstelling gekomen, die uitwerking behoeven. In de loop van de tijd is een aantal leden actief geworden, zij hebben taken op zich genomen, zoals degenen die na de vergadering van 20 maart helpen de inhoud van de website uit te bouwen. En we zijn ongelooflijk blij met de actieve groep externe vrijwilligers. 

Een en ander kan niet zonder coördinatie en aansturing. We hebben enorme behoefte aan bestuursleden. Mensen die mee helpen richting geven en plannen uitwerken. 
Vergeleken met een paar jaar geleden werken we met twee bestuursleden minder, terwijl de vereniging veel actiever is. Het betekent dus dat op dit moment de bestuursleden onevenredig zwaar belast worden. Bovendien heeft Dick Simonis aangegeven eind van dit jaar er mee te willen stoppen, na 4 jaar als secretaris te hebben gewerkt. 
We vinden het noodzakelijk dat er twee nieuwe bestuursleden als aanvulling van het huidige bestuur komen. Bovendien hebben we voor het einde van dit jaar een nieuwe secretaris nodig. Er is werk voor een 2e secretaris en is het noodzakelijk een eindredacteur voor de website te hebben.  
Als er op korte termijn geen nieuwe bestuursleden bijkomen dan ziet het huidige bestuur zich genoodzaakt de activiteiten tot een werkbaar minimum te beperken. We hopen dat het niet zover zal hoeven komen, omdat we geloven in de mogelijkheden van de Kring, juist in deze hachelijke tijden van bezuinigingen en culturele kaalslag. 
Onze nood is echt hoog. Mocht je een bestuursfunctie maar half overwegen, meld je aan en kom een keer meevergaderen. Je kunt dan de sfeer proeven, weet beter wat er speelt en je kunt een idee vormen over welke taak voor jou geschikt zou zijn. We zien je reactie graag tegemoet. 

Het bestuur