Menu

Beste Kringleden,

Lia Versteege heeft een bijzondere Ledendag georganiseerd op 27 september in Leek en in Groningen, bezoek aan een kunststofbedrijf en een atelierbezoek. Er is beperkt plaats, dus snel opgeven (voor 10 september). Van harte aanbevolen! Ga naar het ledendeel van de site, log in en kijk onder Oproepen.

Zoals in de noodkreet van 12 juni werd gemeld zijn we op zoek naar toegewijde bestuursleden. Na die dringende oproep voor bestuursleden hebben twee leden hier positief op gereageerd. Inmiddels is daar deels duidelijkheid gekomen. Imara Reuling stellen we je hierbij voor als toekomstig bestuurslid. Ze heeft er zin in, ook al is nog niet helemaal te overzien wat het werk met zich mee zal brengen. We zijn erg blij met haar initiatief, maar er zijn nog steeds vier mensen nodig in het bestuur. Het is nog niet duidelijk wat de tweede kandidaat op bestuurlijk vlak zal gaan doen.

Tijdens de afwezigheid van Dick hebben Titia Eggen en Aad Hoetjes de redactie van de website op zich genomen. Zij hebben dit naar onze mening uitstekend gedaan. Zij worden hiervoor van harte bedankt! Aad heeft aangegeven na de terugkomst van Dick deze taak terug te geven.

Titia Eggen stellen we aan je voor als hoofd webredactie. Met medewerking van de redacteuren die in maart zijn ingevoerd, zal zij waken over de inhoud en vorm van alle bijdragen aan onze site. We zijn heel blij dat Titia deze belangrijke taak op zich wil nemen! We zijn extra blij omdat het een grote verlichting voor Dick betekent.

In de vorige mail (dd 6 juli 2011) deden we een oproep om informatie te verstrekken over de invloed van de bezuinigingen op je beroepspraktijk. Eén Kringlid heeft met concrete informatie gereageerd, één kringlid in meer algemene termen. We realiseren ons dat het waarschijnlijk niet makkelijk is om aan te tonen op welke manier de bezuinigingen invloed hebben in de individuele praktijk. Het lijkt ons daarom niet aan de orde om te concluderen dat het met de invloed van de bezuinigingen wel mee valt.

De aangekondigde vergadering van het Dagelijks Bestuur over oplossingen voor de veel te hoge werkdruk voor de bestuursleden heeft zaterdag 16 juli 2011 plaatsgevonden. Het Dagelijks Bestuur constateerde dat er een noodsituatie is. Omdat er niet voldoende nieuwe bestuursleden bijkomen is die situatie alleen op te lossen door onze taken en de te investeren tijd ernstig te beperken. Ondanks de inzet van de vrijwilligers en Imara zullen de aanstaande maatregelen verregaande gevolgen hebben voor het functioneren van de vereniging. Over de precieze invulling van die ingrepen ontvang je binnenkort een afzonderlijke mail.

We zijn via mail benaderd door initiatiefnemers van een nieuw op te zetten permanente beeldentuin. Deze beeldentuin is onderdeel van een groter en ons inziens fantastisch plan. Voor de beeldentuin zochten ze medewerking voor de invulling en een begroting voor aankoop en plaatsing. De initiatiefnemers hebben op de website werken geselecteerd. Hannie van de Made en Sylvia Schoonenberg hebben gegevens van de werken opgevraagd bij de kunstenaars, alles gebundeld en een begroting opgesteld. We hebben, op de korte termijn die er voor het indienen van het plan was, geen lid gevonden of geweten die kunstenaarsbladen kon maken. Dick Simonis en Corrie van de Vendel hebben de bladen opgesteld en het contact met de initiatiefnemers gehouden. Wegens overbelasting, aanwezig budget en de tijdsdruk is besloten dat het opstellen van de bladen betaald wordt. Het bestuur kan hiertoe besluiten, conform het Huishoudelijk reglement 2011. Zie verdere bijzonderheden op het ledendeel van de site, log in en kijk onder bestuursnieuws.

Margitte Verwoerdt mailde ons met een voorstel voor een tentoonstelling in en bij Villa Maarheeze in Wassenaar. Hannie van der Made, Dick Simonis en Corrie van de Vendel zijn ter plaatse geweest om de locatie te bekijken, de plannen door te nemen en de mogelijkheden en voorwaarden voor te leggen. Vervolgens heeft Margitte op een aantal leden benaderd om werken tentoon te stellen van half augustus tot half oktober 2011. Binnenkort vindt u een aankondiging hiervoor op de website.


Het bestuur