Menu
Klik op de Lees meer-knop voor het Huishoudelijk Reglement 2011, zoals vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 19 februari 2011, samen met de Reglementen Penningmeester, Tenoonstellingen, Ballotage en Betaalde dienstenHUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE KRING VAN BEELDHOUWERS

Besluit van de bestuursvergadering van 18 februari 2011. Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2011.
Bijlagen:
Reglement penningmeester
Reglement tentoonstellingen
Ballotage-reglement
Reglement betaalde diensten

Artikel 1. Het bestuur en de bestuursfuncties:
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, mogelijk aangevuld met een of twee andere bestuursleden, die door het bestuur uit hun gelederen worden gekozen.
voorzitter Initiërend en coördinerend werken, visie en beleid ontwikkelen, delegeren bestuurstaken, vergaderingen voorzitten, presentatie vereniging in- en extern, coördinatie vrijwilligers
secretaris Vergaderingen voorbereiding, agenda en notulen, contactpersoon vereniging, eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website en (begeleiding) techniek website, afhandeling ballotanten, coördinatie secretariaat, in- en uitgaande post en doorsturen desbetreffende stukken aan bestuursleden en (secretarissen van) werkgroepen, interne en externe contacten, stuurt de redacties aan, kan uit hun midden een hoofdredacteur benoemen, die rechtstreeks aan hem verantwoording aflegt (zie artikel 2)
penningmeester Financiële administratie, onderhoud leden-/contributiebestand, jaarbegroting, financiële bewaking en financiële  afhandeling van alle Kringactiviteiten, begeleiding aanvragen voor subsidies, verantwoording
voor en toezicht op beheer en bestemming van giften/legaten/donaties
Bestuur
Het bestuur bestaat uit bestuursleden die allen door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd, conform de statuten. Het dagelijks bestuur maakt deel uit van het bestuur. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor onderstaande deelgebieden. Een bestuurslid kan verantwoordelijk zijn voor meerdere deelgebieden of bestuursleden kunnen samen verantwoordelijk zijn voor een bepaald deelgebied.
expositiebeleid Expositie beleidsplan, coördineren en delegeren activiteit, contacten met de fondsen en instellingen i.v.m. financiën tentoonstellingen, initiëren van nieuwe initiatieven.
cultuurbeleid Vergaren van kennis en inzicht van het kunstenveld, contact houden met andere verenigingen en met Kringleden die zitting hebben in de verschillende overlegorganen, terugkoppeling van ontwikkelingen en informatie naar bestuur, ontwikkelen van beleidspunten voor politieke lobby
pr beleid NKvB op verscheidene niveaus onder de aandacht brengen, verantwoordelijk voor algemene informatie NKvB, contacten academies, kunsttijdschriften, advertentiewerving/acquisitie m.b.t. alle media, aansturen van en contact onderhouden met alle mensen (leden en niet-leden) die werk voor de Kring uitvoeren.
beroepspraktijk Het in kaart brengen van de problematiek van het vak, beroepscode, standaardcontracten, opdrachtvoorwaarden, inventarisatie van uitvoerende bedrijven, documentatiebestanden, signaleren  expositiemogelijkheden en subsidiemogelijkheden

artikel 2. De website is het externe communicatiemiddel en de interne administratieve spil van de NKvB en dus de verantwoordelijkheid van het bestuur, met name de secretaris die het hoofdredacteurschap voert en modereert. Alle bestuursleden dragen inhoudelijk bij aan de website, zowel met betrekking tot hun bestuurstaak als algemeen inhoudelijk. De redactie van de website bestaat uit bestuursleden, leden en externe vrijwilligers en draagt zorg voor bijdragen aan en het actueel houden van alle rubrieken.

artikel 3. Voorbeelden van werktaken waarvoor het bestuur gerechtigd is betaalde diensten te laten verrichten:
algemeen archief
historisch archief
ballotagesecretariaat
boekhouding
exposities
foto
archief
notulen
secretariaat
public relations
advertenties en werving
onderhouden website
programmeren website

deze werktaken kunnen als betaalde dienst aangemerkt worden. Zie reglement betaalde diensten.

artikel 4. De vereniging kent verschillende soorten lidmaatschap:
- Werkende leden (na ballotage)
- Aspirant leden (academieverlaters, zie ballotagereglement)
- Partnerleden (levenspartners die ook actief kunstenaar zijn)
- Vriendenleden
- Senior leden (65 jaar of ouder, na verzoek aan het bestuur NKVB)
- Ereleden, ledenvergadering benoemt ereleden op grond van zeer grote verdienste voor de beeldhouwkunst in het algemeen of de NKvB in het bijzonder

Donateurs zijn geen leden in de zin van dit artikel. Zij hebben een aparte status, waarvan de bijzonderheden mogelijk in de loop van 2011 worden uitgewerkt, ter aanvulling van het HH (bij de ALV van 2012).

artikel5. De contributie bedraagt een vast bedrag per jaar voor alle vormen van lidmaatschap. De hoogte van de contributies wordt door het bestuur voorgesteld en in de ALV vastgesteld. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan. Opzeggingen moeten uiterlijk 30 november voorafgaand aan het jaar van opzegging bij het bestuur binnen zijn.

artikel 6. Ballotagecommissie: Ballotage geschiedt door websitebezoek of (digitaal) aangeleverd document van de ballotant. De commissie komt twee maal per jaar bijeen (waarvan eenmaal samen met een afvaardiging van het bestuur).
De commissie bestaat minstens uit vijf leden. De onkostenbijdrage voor de ballotage is een vast bedrag per kandidaat. De hoogte wordt vastgesteld door het bestuur (zie bijlage ballotagereglement en –procedure).

artikel 7. Ieder jaar wordt een kascommissie van twee leden gekozen. De kascommissie controleert de boeken en zal als vertegenwoordiging van de vereniging bekijken of de penningmeester zijn werk
goed heeft gedaan. Zie de statuten van 1984, artikel 13 lid 4. Per jaar wordt de commissie gekozen op de eerste ALV van het jaar en wordt één commissielid vervangen door de algemene ledenvergadering.

artikel 8. Voor bijgewoonde bestuurs- en ballotagevergaderingen wordt vacatiegeld verstrekt (zie bijlage penningmeester).

artikel 9. Reiskosten gemaakt op verzoek van het bestuur worden vergoed op basis van tweede klas openbaar vervoer of indien noodzakelijk per autokilometer (zie bijlage penningmeester).

artikel 10. Het bijwonen van bestuursvergaderingen wordt niet anders dan door vacatiegeld gehonoreerd. Eventueel kunnen andere bestuurstaken gehonoreerd worden conform artikel 3 en het reglement betaalde diensten.

artikel 11. Met uitzondering van ledententoonstellingen zal de keuze van het te exposeren werk bepaald worden door de tentoonstellingscriteria. Zie bijlage reglement tentoonstellingen.

artikel 12. Bij alle door toedoen van of met medewerking van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers georganiseerde evenementen worden de naam, logo en contactpersoon van de Kring gecommuniceerd
artikel 13. Vertegenwoordigers/afgevaardigden van de Kring worden benoemd door het bestuur. Zij kunnen namens de vereniging op reguliere basis of ad hoc zitting hebben in advies-, expositie- en selectiecommissies, overlegorganen en organisaties die de ruimtelijke kunsten of de makers ervan ondersteunen. Iedere vertegenwoordiger houdt het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen en zorgt voor een correcte verslaggeving van de
activiteiten.

artikel14. Dit huishoudelijk reglement wordt op de eerste algemene ledenvergadering van het volgend verenigingsjaar zo nodig herzien en opnieuw vastgesteld.

Reglement van de penningmeester
- soorten lidmaatschap:
werkende leden                                        volledige contributie
seniorIeden                                               helft van de contributie
partnerleden                                             helft van de contributie
aspirantleden                                            helft van de contributie gedurende 2 jaar na aanmelding
ereleden                                                   geen contributie
vriendenleden                                           minimaal de helft van de contributie
- de contributie wordt per jaar vastgesteld door de ALV
- declaraties met betrekking tot gemaakte kosten dienen met bewijsstukken per kwartaal te worden ingediend volgens  een indeling aangegeven door de penningmeester en uitgesplitst per functie (standaarddocument)
- reiskosten worden vergoedt op basis van en treinkaartje 2de klas tarief of indien noodzakelijk km-vergoeding volgens belastingforfait
- voor bestuurs- en ballotagecommissieleden geldt een vacatiegeld per bijgewoonde bestuurs/ballotagevergadering; de hoogte van het vacatiegeld wordt zo nodig per jaar door het bestuur opnieuw vastgesteld. De hoogte wordt ieder jaar bekendgemaakt in de ALV.
- bij tussentijds ingaand lidmaatschap gaat het contributiebedrag in per kwartaal, evenredig met de periode
- externe vrijwilligers ontvangen reis- en onkostenvergoeding direct na declaratie
- externe vrijwilligers kunnen bij voldoende inzet en kwaliteiten een vergoeding ontvangen tot maximaal het door de belastingdienst vrijgestelde bedrag voor vrijwilligerswerk op jaarbasis. Dit wordt door de vrijwilligerscentrale met ons gecommuniceerd.

Reglement tentoonstellingen/activiteiten

- aan NKvB-tentoonstellingen/activiteiten kunnen op uitnodiging ook niet-leden deelnemen
- een bestuurslid expositiebeleid is eerste verantwoordelijke voor de NKvB tentoonstellingen
- een bestuurslid expositiebeleid of werkgroeplid zal in nauw overleg met het bestuur beslissingen kunnen nemen over geplande tentoonstellingen/activiteiten
- het initiatief voor een tentoonstelling van de Kring kan genomen worden door één of meerdere leden. Initiatiefnemers van een tentoonstelling zijn verzekerd van deelname aan een tentoonstelling, met een maximum van twee initiatiefnemers per tentoonstelling.
- een tentoonstelling/activiteit gaat pas door met meerderheid van stemmen in het bestuur
- tentoonstellingen/activiteiten worden door werkgroepen georganiseerd; een werkgroep voor een tentoonstelling kan geformeerd worden door een groep leden of kan bestaan uit (leden en) bestuursleden
- werkgroepen werken autonoom onder begeleiding van een bestuurslid expositiebeleid, dat verantwoording aflegt aan- en verslag doet naar het bestuur
- voor elke tentoonstelling kan een nieuwe werkgroep worden geformeerd. Deze werkgroep onderhoudt via een bestuurslid expositiebeleid contact met het bestuur over de voortgang van het project. Ingeval van stagnatie of onenigheid of als het bestuur dat van belang vindt kan het bestuur ingrijpen in de organisatie van de tentoonstelling
- de financiële administratie van een tentoonstelling wordt door een werkgroeplid gedaan in nauw overleg met de penningmeester
- in een sluitende financiering kan (na goedkeuring van het bestuur) de post Organisatiekosten worden opgenomen, waaruit eventueel ook de honorering van (individuele leden van) werkgroepen betaald kan worden. Deze honorering valt niet onder het reglement betaalde diensten of onder artikel 3, maar is onderdeel van de totale kosten voor een tentoonstelling
- een tentoonstelling die geen ledententoonstelling is heeft van te voren vastgestelde criteria, die de basis vormen voor de eventuele selectie van werken. Deze criteria worden voor selectie medegedeeld via de website en/of
ledenmail. De criteria zijn van kwalitatieve en/of inhoudelijke aard, aansluitend bij thema en uitgangspunten van de tentoonstelling en mogelijkheden van de locatie of het betreffen door een curator opgestelde criteria
- bij een tentoonstelling waarbij selectie van werken zal plaatsvinden, zal iemand van buiten de Kring de selectie op zich nemen. Bij tentoonstellingen die uitsluitend georganiseerd kunnen worden op basis van een plan, waarbij de keuze voor kunstenaars of werken al van te voren vast ligt, zal het bestuur verantwoordelijk zijn voor de keuze

Organisatiestructuur tentoonstellingen/activiteiten NKvB

Ontwikkelingsfase
-
concept tentoonstelling/activiteit door een opgerichte werkgroep
- voorstel tentoonstelling/activiteit wordt inhoudelijk en financieel getoetst door het bestuur
- dagelijks bestuur geeft inhoudelijke en financiële goedkeuring en staat garant voor financiële opstartfase/ontwikkelingsfase
- planning van een expositie/activiteit wordt uitgevoerd aan de hand van het standaarddocument Draaiboek tentoonstellingen/activiteiten, dat aan het voor de tentoonstelling verantwoordelijke lid digitaal wordt toegestuurd. Afwijken van die planning kan uitsluitend in overleg met het DB

Uitvoeringsfase
-  uitvoering alleen wanneer voor een vastgestelde datum duidelijk is dat er voldoende financiële dekking is (fondsen en sponsoren)
-  groen licht voor een tentoonstelling/activiteit wordt door het dagelijks bestuur gegeven op grond van alle beschikbare informatie
- de (ad hoc) werkgroep zal de uitvoeringsfase volledig op zich nemen en doet hiervan tussentijds verslag over de voortgang aan het bestuur
- bij organisatorische problemen wordt het dagelijks bestuur geïnformeerd, het DB zorgt vervolgens voor advies en begeleiding
- verantwoordelijkheid ligt bij het bestuurslid expositiebeleid of aangewezen werkgroeplid namens het bestuur

Frequentie tentoonstellingen
- de vereniging tracht met de inzet van werkgroepleden, elk jaar een aantal tentoonstellingen te organiseren:
- iedere 2 of 3 jaar een grote buitententoonstelling verbonden aan een thema
- jaarlijks kleinere tentoonstellingen met een specifiek/bijzonder karakter

Ballotagereglement
Ballotage is de enige manier om het werkend, aspirant- of partnerlidmaatschap te verwerven, ook voor oud-leden. De ballotagecommissie is de bewaker van het professionele karakter, het kwaliteitsniveau en de motivatie van potentiële leden. De commissie adviseert het bestuur omtrent het toelaten van ballotanten tot het lidmaatschap van de vereniging. De ballotagesecretaris voert de regie, is de organisator van de ballotagemomenten, stuurt het ballotageoverleg en adviseert het bestuur met een verslag van de uitkomsten van het ballotageoverleg.
Ballotage is een interne verenigingsactiviteit, de ballotagecommissie communiceert louter en alleen met het bestuur. Het bestuur, met name de algemeen secretaris, communiceert met de vereniging en de kandidaten. Dus na ontvangst van het ballotageadvies neemt het bestuur de regie over (zie Procedure).

Procedure
- een ruimtelijk werkend, professioneel beeldend kunstenaar geeft te kennen werkend lid te willen worden
- de ballotagesecretaris zendt hem/haar de benodigde informatie
- het kandidaat-lid heeft een website die goed op orde is en een juiste indruk geeft van de professionele activiteiten, of
- het kandidaat-lid stuurt een digitaal document: minimaal 10 afbeeldingen van recent werk met een uitgebreid cv
- het kandidaat-lid wordt geballoteerd nadat de ballotagekosten (€ 25,00) zijn voldaan, na toestemming van de penningmeester
- de (digitale) ballotage vindt op afroep van de ballotagesecretaris plaats, gevolgd door digitaal overleg
- de ballotagesecretaris stuurt het gemotiveerde advies naar het bestuur
- bij twijfel die naar het positieve neigt kan de ballotagecommissie besluiten tot een atelierbezoek
- in alle andere twijfelgevallen wordt de ballotant afgewezen
- een atelierbezoek wordt altijd door minimaal twee leden van de ballotagecommissie afgelegd: in principe één commissielid dat vóór en één commissielid dat tégen toelating heeft gestemd. De secretaris van de commissie
is er als derde persoon bij aanwezig. Ingeval ook na bezoek er geen overeenstemming is over toelating beslist de ballotagesecretaris. Mochten zich bijzondere gevallen voordoen dan doet de ballotagesecretaris een voorstel aan
het bestuur en zal het bestuur beslissen.
- het advies van de ballotagecommissie wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken
- de algemeen secretaris stuurt papieren bericht met informatiepakket ter verwelkoming of vriendelijk gemotiveerde afwijzing
- de contributie gaat in per eerstvolgend kwartaal
- aspirantleden (binnen twee jaar na hun eindexamen) worden getoetst op hun (potentiële) kwaliteit en motivatie
- aspirantleden dienen zich binnen twee jaar na de start van hun aspirantlidmaatschap te melden bij de ballotagesecretaris voor hun gratis ballotage ter verkrijging van het werkend lidmaatschap

De ballotagecommissie
- heeft haar eigen (ballotage)secretaris (door bestuur gekozen en benoemd), die geen lid is van de ballotagecommissie, die coördineert en vervolgens rapporteert aan het bestuur
- bestaat uit minstens vijf Kringleden
- is zo samengesteld dat zij een goed beeld vertegenwoordigt van de NKvB, een doorsnede m.b.t. leeftijd en disciplines en gespreid over het land
- beoordeelt op professionaliteit, kwaliteit van het werk en motivatie
- beoordeelt via website/documentatie en curriculum vitae ballotanten en academieverlaters
- ieder verenigingsjaar treden twee leden van de ballotagecommissie af en worden twee nieuwe leden door het bestuur benoemd op voordracht van de ballotagesecretaris
- de voordracht wordt door het bestuur bekrachtigd, tenzij het bestuur op de hoogte is van andere aspecten dan de ballotagecriteria (professionaliteit, kwaliteit van het werk of motivatie), waardoor het lidmaatschap moet worden geweigerd, zoals oncollegiaal gedrag, eerder lidmaatschap met slechte gevolgen, royement, gedrag dat strijdig is met de doelstellingen van de vereniging, geen of nauwelijks inzet voor (de doelstellingen van) de vereniging
- leden van de commissie bezoeken de eindexamententoonstellingen om potentiële aspirantleden te selecteren en te informeren over de mogelijkheden van lidmaatschap bij de Kring
- geselecteerde potentiële aspirantleden worden door alle commissieleden beoordeeld op potentiële ontwikkeling en vervolgens persoonlijk benaderd om aspirantlid te worden
- aspirantleden kunnen van alle mogelijkheden van de Kring gebruik maken en volwaardig mee functioneren, maar hebben geen stemrecht


Reglement betaalde diensten
- het bestuur of dagelijks bestuur is gerechtigd betaalde diensten in te huren
- leden hebben gelijke rechten om deze taken te vervullen
- alle betaalde diensten worden bij bestuursbesluit in het ledengedeelte van de website bekend gemaakt
- er wordt gestreefd naar een goede verdeling van deze taken onder de leden
- indien zich voor de deadline geen leden beschikbaar stellen, kan het bestuur deze taken elders uitbesteden
- van alle betaalde diensten wordt per project een contract gemaakt waarin de rechten en verplichtingen (inclusief de vergoeding) zijn vastgelegd