Menu

ActieNKvBmidresVerslag ALV 24 april 2016

Het volgende verslag kan ook gedownload worden via de volgende link: ALV 24 april 2016


Verslag Algemene Ledenvergadering NKvB 24 april 2016
Datum: 24 april 2016, aanvang 12.00 uur
Plaats: A08 Events, KNSM-Laan 808, Amsterdam

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter, Daan Meijer, secretaris, Willibrord Wedemeijer, penningmeester, Merel Holleboom, bestuurslid (met kennisgeving afwezig) en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marco Goldenbeld, Lia Versteege, Eddy Gheress, Cissy van der Wel, Gonda van der Zwaag, Rob Schreefel, Wim Bosman, Dick Simonis, Henk van Bennekum, Maria Schilder, Mireille Jansma ( vrijwilliger), Jeroen Damen (vriendenlid), Joep Struyck, Irma van Koningsbrugge, Maria Glandorf, Mieke Kleinendorst, Titus Hirsch, Imke Beek, Kaat Schulte, Mai Movrin, Henny van der Meer, Thea van Vliet, Marcel van Zijp.

Afwezig: meer dan dertig leden hebben zich afgemeld voor de vergadering

1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen, welkom nieuwe leden

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Cissy van der Wel, geballoteerd in december 2015, wordt als nieuw lid welkom geheten. Vers van de pers kan ook  worden gemeld dat de eerste ballotage van 2016 een nieuw lid heeft opgeleverd: Sytske de Jong. Ook zij wordt natuurlijk welkom geheten in de Kring.

De voorzitter memoreert dat de vorige geplande ALV geen doorgang heeft gevonden omdat destijds onvoldoende ontwikkelingen te melden waren. Die zijn er nu wel. In agendapunt 6 komen belangrijke vorderingen aan de orde waarover het bestuur de leden graag informeert.

De voorzitter wijst erop dat in de aankondiging van de ALV abusievelijk niet is gevraagd om een aanmelding bij het secretariaat over al dan niet deelname. Voor het inschatten van de benodigde catering is dit handig.

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 10 mei 2015.

Het verslag wordt zonder aanpassingen akkoord bevonden en dientengevolge gearresteerd. Wel wordt de aandacht gevestigd op het verschijnen van de nieuwsbrief (alom lof!) en wordt het onderwerp Sypesteyn toegelicht: Het Mondriaan Fonds heeft de aanvraag weliswaar afgewezen maar er is wel een toezegging gekomen van andere fondsen tot een bedrag van € 12.500,--. Er komt nog een gesprek met de organisatie van Sypesteyn. Naast de voorzitter en Mai Movrin zal Godelieve Smulders ook aan dat gesprek deelnemen.

3. Binnengekomen stukken en mededelingen;

De nieuwsbrief komt ter sprake. Marco Goldenbeld deelt de vergadering mee blij te zijn met hernieuwde initiatief en wijst erop dat de nieuwbrief ook gebruikt kan worden om aan de leden te vragen voor welke activiteiten belangstelling bestaat.

Ook het besluit van de ALV de contributie voor werkende leden gelijk te houden komt ter sprake. Dick simonis wijst op de betekenis daarvan: Voor degenen die na het besluit de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, blijft de contributie gelijk. Voor degenen die al de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt blijft de contributie ook gelijk.

Gonda van der Zwaag wijst de leden er op dat op 28 mei as. een collegiale uitwisseling wordt georganiseerd in de Heilige Landstichting.  Het document “Visie voor de toekomst, NKvB 100 jaar” van Jeroen Damen is gepubliceerd op de website en wordt behandeld onder agendapunt 6.
Ook is een mail ontvangen van Joop Haring, welke ter tafel komt bij de behandeling van agendapunt 4 en die als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd.

Henk van Bennekum onderhoudt op wekelijkse basis momenteel contact met Kringlid en oud voorzitter Bert van Loo. Bert kampt met ernstige gezondheidsklachten en is in het ziekenhuis opgenomen. Beterschap vanuit de Kring gewenst!

4. Financiën

- Jaarverslag 2015;

Het jaarverslag is, evenals de overige financiële documenten, voorafgaand aan de vergadering, geplaatst op de website van de Kring.
De penningmeester neemt op hoofdlijnen het jaarverslag door en constateert dat een overschot is gerealiseerd van ruim 4100 euro. Daartegenover staat de constatering dat minder aan ondersteuning van exposities is uitgegeven dan begroot. Dat stemt de penningmeester tot zorg:  we zijn immers bij uitstek een vereniging die exposities van Kringleden enthousiasmeert en ondersteunt (een tentoonstellingsvereniging) .
Door de aanwezigen wordt een levendige discussie gevoerd of de huidige financiële ondersteuning vanuit het bestuur aan regionale exposities moet worden vergroot. Door de penningmeester wordt uiteengezet dat per expositie een bijdrage van € 600,- wordt toegekend om met name PR uitingen te kunnen maken.
De discussie wordt afgerond met de constatering dat de expositiecommissie eventueel aanpassingen van de standaard financiële bijdrage kan voorstellen aan het bestuur.

- Verslag kascommissie;

De constateringen van de kascontrolecommissie zijn reeds gepubliceerd op de site. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd en dat is bevestigd in genoemd schrijven op de site. Gonda heeft nu twee jaar achtereen in de commissie gezeten, reden om een nieuwe samenstelling van de commissie te maken. Kaat Schulte en Joep Struyk melden zich als kandidaten voor het volgende jaar en worden staande de vergadering als lid benoemd.

- Goedkeuring jaarverslag;

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en zowel de penningmeester als de kascontrole commissie wordt lof toegezwaaid voor hun getoonde inzet

- Goedkeuring begroting 2016;

De begroting 2016 wordt op een aantal punten van commentaar/toelichting voorzien door de penningmeester, hetgeen met enige discussie gepaard gaat. Allereerst wordt aangegeven dat er geen sprake is van contributieverhoging. Met een grotere uitstroom van leden dan instroom levert dit op (kortere) termijn een vermindering  van de contributie inkomsten op.  We zien daarvan onmiddellijk de consequenties want het budget voor exposities (onze voornaamste bestaansreden) is verlaagd van € 6985 naar € 5000.

Discussie rond verandering van contributie (voor de verschillende categorieën leden) of aanpassing van het instaptarief voor academie verlaters levert uiteindelijk geen aanpassing op. De verschuldigde contributie blijft voor elk van de categorieën ongewijzigd. Wel wordt enthousiast gereageerd op de suggestie van Gonda van der Zwaag om het aantal vriendenleden te verhogen door elk lid een vriendenlid te laten aanbrengen!

Onderkend wordt dat leden opzeggen om enerzijds financiële redenen en anderzijds omdat de tegenprestatie vanuit de Kring (wat heb ik er aan als beeldhouwer?) tegenvalt.
Collegiale uitwisseling van kennis en verdere samenwerking met ARTI en/of Sculpture Network worden als mogelijke oplossingsrichting aangedragen.
Ondersteunend hierbij is een regelmatig verschijnende nieuwsbrief!

- Oprichting Stichting 3DKunst (bijlagen concept statuten en huishoudelijk reglement)

De voorzitter doet uitgebreid uit de doeken hoe en waarom een aparte stichting wordt opgericht: Subsidieverstrekkers verwachten een ANBI status omdat deze constructie fiscaal voordeel oplevert. De Kring, als belangenvereniging, kan deze status niet verkrijgen.

Stilgestaan wordt bij de samenstelling van het bestuur van deze nieuwe stichting en de koppeling van dit bestuur met het bestuur van de Kring. De reeds genoemde mail van Joop Haring (voorstander van een personele unie) wordt in de discussie meegenomen. Enerzijds moet zeker worden gesteld dat de opbrengsten van de stichting richting de Kring gaan, anderzijds moet voldoende afstand zijn genomen van de Kring om de ANBI status van de  Belastingdienst te verkrijgen. “ANBI” staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling welke status, op aanvraag, door de Belastingdienst wordt verleend. De voorzitter wijst erop de het de bedoeling was de personele unie in het huishoudelijk reglement tot uitdrukking te doen komen. De mail van Joop doet vermoeden dat die bedoeling toch niet voldoende tot uitdrukking is gekomen. De voorzitter neemt  op zich om dit punt nogmaals met de notaris op te nemen.

Ten overvloede wijst de penningmeester erop dat sprake is van een eenrichtingsverkeer v.w.b. de gelden: er stroomt geld van de nieuwe stichting naar de Kring maar niet andersom!

- Goedkeuring oprichting Stichting

De vergadering gaat akkoord met de oprichting van de nieuwe stichting, waarvan het bestuur wordt gevormd door drie bestuursleden van de Kring (voorzitter, secretaris en penningmeester).

5. Inrichting expositie commissie als op volger van het systeem van regiovertegenwoordigers (bijlagen : aantekening expositiecommissie).

De aantekening expositie commissie wordt door Godelieve toegelicht waarbij de nadruk ligt op de creatie van een breder gremium, waarbij de huidige regiovertegenwoordigers zitting hebben in dit overleg. Godelieve roept de aanwezigen op belangstelling te tonen. Cissy van der Wel verklaart tijdens de vergadering tot de commissie te willen toetreden. Het eerste overleg van deze commissie zal op 11 mei aanstaande worden georganiseerd.

De voorzitter haalt agenda punt 8 naar voren om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat in 2018 alleen de jubileum tentoonstelling wordt georganiseerd. Er staan meerdere exposities op het programma: Vijversburg waarvan de voorbereiding al enige jaren gaande is, Rams Woerthe waar ook dit jaar een tentoonstelling zal plaats vinden en Drechtoevers zoals ter vergadering door Henk van Bennekum wordt gememoreerd.

6. Jubileum jaar 2018

- Activiteiten hoofdlijnen bijlagen: “Visie voor de toekomst, NKvB 100 jaar”;

Voorafgaand aan de vergadering heeft Wim Bosman aan Jeroen Damen zoals hij schrijft “enkele schetsmatige opmerkingen” bij het stuk van Damen doen toekomen. Hij merkt daarin onder meer op dat “als er nu iets virtueel is, is het wel de toekomst”. Toekomst bestaat immers niet. Hij is denkbeeldig, een bedenksel, een projectie, zelfs fantasie.  Eveneens voorafgaand aan de vergadering heeft Bosman met Damen daarover van gedachten gewisseld.

Damen licht ter vergadering toe dat zijn stuk is geschreven vanuit de positie van toeschouwer en als theoreticus. Mireille Jansma merkt op dat toekomstvisies over de beeldhouwkunst zich niet per se goed beeldend laten uitdrukken. Maria Schilder zegt ter vergadering dat zij het niet helemaal eens is met de karakterisering van beeldende kunst als “blijvend” en andere disciplines als “vervliegend”. Ter vergadering blijkt dat het stuk velerlei reacties oproept zoals ook mag worden verwacht. Ook Bosman heeft in zijn stuk aangehaakt bij de boodschap van het stuk dat “bedoelt een richting aan te geven voor verdere discussie en verwezenlijking van de viering van het 100 jarig jubileum”. Waar het ter vergadering omgaat is dat er een uitgangspunt ligt voor de viering van het jubileum die zijn beslag zal krijgen in een tentoonstelling in museum Beelden aan Zee, een catalogus en een geschiedenisboek. De uiteindelijke uitvoering van het plan moet worden overgelaten aan de werkgroep die zal bestaan uit Jeroen Damen, Henk van Bennekum, Joep Struik en twee bestuursleden te weten Godelieve Smulders en Klaas Pauw. Het bestuur vraagt goedkeuring voor de beslissing aan genoemde personen mandaat te verlenen ter realisering van de jubileum viering volgens de lijnen als uiteengezet in het stuk.     

- die goedkeuring wordt unaniem verleend waarmee de werkgroep dat mandaat ook heeft verkregen.

Na de vergadering zet de discussie zich nog in beperkte kring voort waarbij Jeroen Damen het voorstel doet om een blog te openen waarop een journaal wordt bijgehouden zodat iedereen zowel wordt geïnformeerd als in de gelegenheid wordt gesteld mee te denken en invloed uit te oefenen.

7. Website

- Toegankelijkheid;  Vrijwilligers.

De website wordt in z’n algemeenheid niet regelmatig bezocht. Informatie vergaring via de nieuwsbrief wordt alom toegejuicht. Wanneer in de nieuwsbrief daartoe aangezet wordt doorgeschakeld naar de website.

Onduidelijkheid blijft bestaan over de Facebook pagina of beter gezegd de Facebook pagina’s, want we hebben klaarblijkelijk twee pagina’s. De informatie daarop wordt niet onderschreven en gevraagd wordt om hierin actie te ondernemen. Mireille Jansma,  Brigitte Belanger en Dick Simonis maken een opzetje.

8. Exposities 2016:  Rams Woerthe, Amsterdamse Bos; Vijversburg 2016;

De voorbereidingen voor genoemde exposities lopen door de bank genomen goed. Wel wordt door meerderen de wens geuit om vroegtijdig en meerdere malen op de website van de Kring aandacht te schenken aan deze Kring tentoonstellingen. Dus zowel een aankondiging ruim van te voren als een aankondiging van de opening etc.
De website zal hierop aangepast moeten worden.

9. Ballotagecommissie

Zoals reeds aangegeven bij de opening heeft de ballotage commissie haar eerste sessie van dit jaar gehad met als resultaat een werkend lid erbij : Sytske de Jong.
De overige drie momenten van ballotage dit jaar liggen in tijd gezien vastgelegd.

10. Rondvraag.

De ledendag, afgelopen jaar georganiseerd door Merel Holleboom in Nijmegen was dermate succesvol dat door de Kring naar een nieuwe dag in 2016 wordt uitgekeken.
Maria Glandorf heeft het bestuur een voorstel gestuurd om op 2 juli een dag te organiseren in Den Helder. Het programma ziet op hoofdlijnen er als volgt uit: bezoek aan De Nollen (Rudi van de Wint, aan de bunker waarin Maria een expositie organiseert en mogelijk aan het Rob Scholte Museum. Maria zal de nodige gegevens van deze ledendag aanleveren voor publicatie op de website. Ook zal het meegenomen worden in de volgende nieuwsbrief.

De vraag of de Kring in het kader van haar honderdjarig jubileum ook de status van “Koninklijk” moet aanvragen, zal worden onderzocht. Het bestuur komt daar op terug.

Brigitte Belanger (vriendenlid) heeft het idee om met behulp van social media de Kring meer zichtbaar te maken. Wellicht in de vorm van een film. Ze zal haar idee kort omschrijven en plaatsen op de website zodat eventuele liefhebbers mee kunnen werken aan dit initiatief. Op de voorhand geven Hennie van der Meer en Raymond Hirs zich op als vrijwilliger om mee te denken. Ook dit initiatief zal opgenomen worden in de volgende nieuwsbrief.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.50 de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.