Menu

Notulen Algemene Ledenvergadering 26 mei 2013

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

A08 Events, KNSM-laan 808 Amsterdam, 26 mei 2013 aanvang 12:00 uur

Notulist: Jannemieke Caspers

Interim-bestuur:

Dick Simonis, secretaris a.i.

Merel Holleboom

Henk van Bennekum

Joop Haring

Willibrord Wedemeijer, penningmeester a.i.

 

Aanwezig:

Asseper, Linda (vrijwilliger)

Bakker, Jay

Bélanger, Brigitte (vrijwilliger)

Bennekum, van, Henk

Bogaerts, Annemie

Bolhuis, Frode

Bremers, Xandra

Dam, van, Femke

Damen, Jeroen (vriendenlid)

Exmann, Harry (vriendenlid)

Glandorf, Maria

Goldenbeld, Marco

Haring, Joop

Hirs, Titus

Holleboom, Merel

Horstman, Irma

Kleinendorst, Mieke

Made, van der, Hannie (vrijwilliger)

Made, van der, Marus

Meerbeek, Marian

Meursing, Wicher

Movrin, Mai

Nienhuis, Louis

Nusmeier, Simon

Pauw, Klaas (beoogd voorzitter)

Rusman, Henk

Santen, Karen

Schoonenberg, Sylvia (vrijwilliger)

Simonis, Dick

Shields, Mari

Smulders, Godelieve

Vanèn, Frits

Vegt, Rita van der

Vendel, van de, Corrie

Versteege, Lia

Vliet, van, Thea

Vroom, de, Melanie

Wedemeijer, Willibrord (beoogd penningmeester)

Witsen Elias, Berenice

Zwaag, van der, Gonda


 

In totaal zijn er 40 aanwezigen, waarvan 32 leden, 4 vrijwilligers, 2 vriendenleden en 2 externe bestuursleden.

 

Afmeldingen:


Arendsman, Adrie

Band, van den, Leni

Barbiers, Joost

Beek, Imke

Beemsterboer, John

Bemelmans, Maria

Boelsums, Saskia

Boshart, Petra

Bosman, Wim

De Jong Orlando, Roland

Devens, Dre

Drielsma, Appie

Droppert, Leen

Ebert, Karen

Eggen, Titia

Fluiter, de, Adri

Geerlings, Marieke

Hoeven, van den, Mieke

Kalle, Ton

Kamp, van der, Anki

Keuris, Linda

Lepaite, Sonata

Leeuwenburg, Jane

Lith, van, Nel

Loo, van, Bert

Meer van der - Sikkinge, Henny

Obels, Pieter

Pilz, Hester

Reijnders, Hans

Rhijn, van, Sjaak

Rhode, Stephanie

Schilder, Maria

Schollaardt, Anneke

Schreefel, Rob

Schulte, Kaat

Seelen, Adriaan

Seeters, van, Erica

Slooff, Marjorie

Smits, Mieke

Spronsen, van, Eric

Teeuwen, Roel

Trompenaars, Mia

Van, van de, Catharina

Veen, Peter

Verhoeven, Adri

Vos, Henk

Waal, de, Mieke

Westerman, Moniek

Zijde, van der, Lucie

In totaal zijn er 49 afmeldingen.

 

  1 Opening

Dick Simonis (secretaris a.i.) opent de vergadering. Bij gebrek aan een voorzitter is het aan de secretaris de vergadering te leiden.

In de laatste vergadering is een interim-groep benoemd. Arlette Geerlings was helaas genoodzaakt de secretaristaak neer te leggen. De interim-groep heeft geprobeerd om een coördinator te vinden die een nieuw bestuur zou samenstellen. Deze ALV is nu gepland omdat er nieuwe bestuursleden zijn gevonden.

  2 Afscheid van de oude, voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden

Er wordtafscheid genomen van de interim-bestuursledenHenk van Bennekum en Joop Haring. Applaus en hulde.

Dick Simonis stelt de nieuwe bestuursleden voor. Klaas R. Pauw wordt voorgesteld als de nieuwe voorzitter. De interim-groep heeft 3 keer een gesprek gehad met Klaas Pauw en is erg tevreden over zijn manier van aanpakken. Het tweede nieuwe gezicht is Willibrord Wedemeijer; de nieuwe penningmeester. In het jaarverslag staat een beknopte profielschets van beide heren die alle aanwezigen hebben kunnen lezen. De interim-groep draagt bij dezen de twee heren voor als nieuwe bestuursleden. Applaus.

Merel Holleboom brengt de nieuwe bestuursleden in stemming. Is er iemand tegen het aannemen van Klaas Pauw als voorzitter en Willibrord Wedemeijer als penningmeester? Frits Vanèn neemt het woord. In zijn laatste niet gepubliceerde brief heeft hij gesteld dat er geen sprake is van een bestuurscrisis maar van een ledencrisis. Frits Vanèn heeft niets tegen deze personen, hij kan zich voorstellen dat ze in nood inspringen, maar hij blijft heel onzeker in hun relatie tot de beeldhouwers. Hij vindt het zeer te betreuren dat er geen leden bereid zijn gevonden om bestuursfuncties op zich te nemen. De identiteit komt volgens Frits Vanèn in gevaar met een burgerbestuur. Dat het een vakgroep is zou de Kring niet mogen vergeten. Henk van Bennekum geeft aan dat er altijd nog leden kunnen toetreden tot het bestuur. Dick Simonis verzoekt dit punt in de rondvraag te bespreken. De overige aanwezige leden zijn voor het aannemen van Klaas Pauw en Willibrord Wedemeijer als nieuwe bestuursleden.

  3 Afmeldingen, binnengekomen stukken en mededelingen

Dick Simonis neemt het woord. De interim-groep heeft twee brieven ontvangen van Frits Vanèn, die tijdens de rondvraag behandeld zullen worden. Er is ook een brief/mail van Henk Rusman binnengekomen over de ballotagecommissie. Deze zal behandeld worden bij het agendapunt van de ballotagecommissie. De presentielijst wordt rondgegeven.

  4 Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2012

De nieuwe voorzitter Klaas Pauw neemt het woord. Hij neemt de notulen per pagina door. De notulen van 1 juli 2012 worden goedgekeurd. Merel Holleboom heeft nog een opmerking n.a.v. het jaarverslag. Hannie van der Made moet nog genoemd worden bij de vrijwilligers.

  5 Secretariaat en website

Dick Simonis neemt het woord. Hij heeft geprobeerd in het jaarverslag zoveel mogelijk zaken te noemen. Vooral de laatste ontwikkelingen zijn zeer interessant, met de komst van nieuwe vrijwilligers. Twee van hen zijn aanwezig en worden voorgesteld; Brigitte Bélanger en Harry Exmann. Applaus. Harry Exmann gaat een PR-plan opzetten met een strategie, waar alle uitingen onder zullen vallen, ook de website. Begin juni wordt er met hem gesproken. De strategie bepaalt de beeldvorming, hoe nieuwe leden te werven, e.d. Harry Exmann is specialist op dat gebied en natuurlijk een liefhebber van de beeldhouwkunst. Hij is adviseur van de gemeente Schiedam. Het is voor de Kring heel fijn dat hij zijn expertise wil inzetten. Er hebben zich nog meer nieuwe vrijwilligers gemeld, maar zij worden voorgesteld als ze er zijn.

Merel Holleboom stuurt de vrijwilligers aan. Ze heeft op de VCA website (vrijwilligers centrale Amsterdam: http://www.vca.nu/) een advertentie gezet. Samen met Linda Asseper en Simon Nusmeier heeft zij de gesprekken gevoerd. Er werden ook vrijwilligers gezocht voor redactiewerk voor de website. Simon Nusmeier en Linda Asseper doen momenteel de hele website alleen. Op de advertentie kwamen 5 aanmeldingen en Brigitte Bélanger en Madzy Dekema zijn al aan de gang. Twee aanmeldingen zijn afgevallen en de 5e persoon moet nog op gesprek komen. Merel Holleboom geeft aan heel blij te zijn met deze nieuwe vrijwilligers.

Bij uitblijven van de bijdrage van de leden is de strategie die de interim-groep gekozen heeft, het aantrekken van vrijwilligers. Zij zijn eigenlijk de dragers van de vereniging. Het blijft jammer dat dit niet door de leden zelf gebeurt. Niemand stuurt bijvoorbeeld een klein verslagje van een tentoonstelling die hij/zij bezoekt. Brigitte Bélanger houdt momenteel de Facebook van de Kring bij. Een aantal jaren geleden heeft Dick Simonis wel op Facebook de naam NKvB bezet, maar er is nog nooit inhoud aangegeven. Iedereen kan input leveren aan Brigitte. Op de vraag of er een fanatieke twitteraar aanwezig is, blijft het stil. De Social Media zijn onderdeel van de PR strategie. De richting hoe deze media in te zetten wordt bepaald in het komende PR-plan. Brigitte is alvast bezig met leven erin te krijgen.

De website fungeert vooral ook om tentoonstellingen vorm te geven. Dick Simonis roept de aanwezige leden op om te zorgen dat de website gevuld en up to date is.

1) Zorg ervoor dat er van je eigen werk foto’s op staan. Het ontbreken van foto's heeft een slechte uitstraling op de Kring én op de individuele kunstenaar.

2) Op de NKvB-website staan links naar de websites van de leden. Maar het wordt interessanter als er op de individuele websites van de Kringleden ook een tegenlink naar de Kringsite te vinden is. Plaats een link naar de NKvB-website en laat duidelijk blijken dat je lid bent. Wees daar trots op. Het heeft grote invloed op de beeldvorming. Als er gebrek is aan kennis hoe dat te doen, vraag je webmaster om hulp.

Frits Vanèn vraagt of de brieven die naar het bestuur worden gestuurd, ook op de website komen te staan. Dick Simonis antwoordt dat de brieven niet op de website staan, maar nu behandeld worden en als bijlage worden opgenomen in de notulen. Firts Vanèn vindt dat te laat. Dick Simonis geeft aan dat de brieven gericht waren aan het bestuur en dat zij niet wisten dat deze publiekelijk gemaakt moesten worden. Als je dat wenst, moet je dat aangeven. Dick Simonis doet een laatste oproep: Deel je opdrachten die je zelf niet wil doen maar waar je wel van weet. Stuur het naar de redactie (Simon Nusmeier) zodat we dat kenbaar kunnen maken aan alle leden.

  7 Ledenadministratie

Dick Simonis: het is gewoon dat de secretaris de ledenadministratie bijhoudt, maar al jaren geleden hebben we deze taak aan de penningmeester gegeven omdat het samenhangt met de contributie. Als er vragen zijn, kunnen deze gesteld worden aan Frode Bolhuis en/of Sylvia Schoonenberg.

  8 Exposities (en activiteiten)

Dick Simonis zegt dat het wonderlijk is hoe veel er dit jaar toch plaats heeft gevonden (zie het jaarverslag 2012). Dit gebeurde vaak op extern en persoonlijk initiatief. De initiatiefnemers van de diverse exposities krijgen applaus. In de loop van 2013 werden er gesprekken met Vera van Schoffelen gevoerd om haar als bestuurslid van de NKvB aan te trekken. Dit wilde ze niet, omdat ze haar eigen bedrijf weer wilde opstarten. Het interim-bestuur heeft besloten haar tegen een uurvergoeding projecten te laten initiëren, begeleiden en tentoonstellingen te organiseren. Ze kwam direct met het Amsterdamse Bos waarvan ze had gehoord dat er behoefte was aan culturele invulling. Er zijn gesprekken gevoerd met Hannie van der Made, Sylvia Schoonenberg, Els de Korte, Merel Holleboom en Dick Simonis. Hieruit is de expositie NKvB Natuurlijk in het Amsterdamse Bos voortgekomen, met een catalogus. De invulling is ad hoc.

Beeldenpark Bronckhorst stond al in de steigers, met Joost Wolters en Erik Workel als initiatiefnemers. Via de website zijn de beeldhouwers geselecteerd. Joost Wolters en Erik Workel wisten dat er mogelijkheden waren en hebben een plan ontwikkeld. Corrie van de Vendel en Dick Simonis hebben hier heel veel tijd in gestopt. Het staat nog in de wacht. Gemeente Bronckhorst heeft een soort enquête gehouden onder de bewoners welk project de voorkeur geniet, en dit project is niet in de top drie belandt. Helaas is er dus geen geld.

Henk Rusman geeft aan dat hij de burgemeester van de Bronckhorst gesproken heeft en dat hij zei dat alle vergunningen rond zijn, alleen het geld er niet is. Dick Simonis zegt dat het verkrijgen van de vergunning moeilijk was omdat het historisch gebied is waar niet in gegraven mag worden. Daar is allemaal rekening mee gehouden. Dick Simonis geeft aan dat als de Kring meer gelden zou hebben, zelf een partij kan zijn en minder afhankelijk is. Het plan van Cornelis van Houwelingen heeft stil gestaan, maar zal met het nieuwe bestuur opgepakt worden. Corrie van de Vendel zegt dat de Kring niet hoort bij de beslissers en dat dat wel van belang is. Hoe kom je bij die beslissers? Door te participeren.

Willibrord Wedemeijer woont in de buurt en is er van op de hoogte dat er subsidie zal komen om gezamenlijke projecten op te richten voor toeristen e.d.. Gelderland heeft heel veel geld, Willibrord Wedemeijer wil nagaan hoeveel daarvan besteed gaat worden aan kunst. Joost Wolters wist van die gelden, dat was het uitgangspunt voor het plan. Henk Rusman zegt dat de burgmeester het plan geen hoop geeft.

Er was ook contact met de Technische Universiteit Eindhoven via Annemie Bogaerts, om vanuit de Kring samen met studenten projecten te realiseren. Merel Holleboom legt uit dat het contact met Lucas Asselbergs (Studium Generale Tue) heel stroef liep. Hij vroeg om concreet ingevulde plannen, zonder in te vullen wat het aanbod is. Het bestuur is nog naar de open dag geweest, maar het bleef heel vaag. Momenteel zijn er geen afspraken meer.

Dick Simonis vertelt dat het interim-bestuur weer een rare ervaring met Stroom Den Haag heeft gehad. Een paar dagen voor kerst 2012 werd gevraagd binnen enkele dagen leden voor te dragen voor de opdracht van het Julianamonument. De Kring draagt echter nooit individuele leden voor. Het interim-bestuur heeft de oproep wel op de website gezet, waarop vijf leden hebben gereageerd: Maria Glandorf, Eddy Roos, Godelieve Smulders, Carel Lanters en Louis Reijnen. Deze namen zijn doorgegeven aan Stroom. Andere culturele organisaties hebben dezelfde vraag gehad, en de keuze is niet op een van de Kringleden gevallen.

Henk Rusman vindt het geen goede zaak dat de Kring zich zo voor het karretje laat spannen. Hij is van mening dat het bestuur het verzoek had moeten weigeren. Dick Simonis heeft Stroom duidelijk gemaakt dat dit niet de procedure is, maar wilde wel de mogelijkheid bieden aan de leden om de opdracht binnen te halen. Marus van de Made vraagt zich af waarom de opdracht zo laat binnenkwam. Merel Holleboom antwoordt dat Stroom zegt de opdracht al eerder gestuurd te hebben, maar dat deze blijkbaar niet aangekomen is.

Dick Simonis geeft aan het ook niet netjes te vinden dat Stroom niet duidelijk aangeeft welke partijen ze nog meer benaderen. Ook voelt hij zich verplicht wel op de oproep in te gaan omdat de kans bestaat dat de Kring anders niet meer gevraagd wordt. Marus van de Made zegt dat soms de opdracht al is vergeven, maar dat ze voor de vorm nog uitnodigingen sturen omdat dat moet. Corrie van de Vendel zegt dat zij de 1e keer met Stroom ook dat gevoel had. Omdat de Kring niet bij de beslissers zit, heb je daar geen zicht en invloed op. Henk Rusman is van mening dat het bestuur had moeten antwoorden: "We hebben een website met beeld, deze is voor iedereen toegankelijk, kijk er maar op". Dick Simonis verwacht dat andere leden dit te passief hadden gevonden. Joop Haring is het eens dat je als NKvB er wel op moet antwoorden, om de vereniging niet in de hoek te zetten. Het interim-bestuur heeft deze keuze gemaakt en staat er nog steeds achter.

Verdere activiteiten behoeven geen toelichting.

   9 Ballotage

Femke van Dam licht het verslag toe. Er zijn gemiddeld 5 a 6 aanmeldingen per jaar. Standaard zijn er 4 ballotages per jaar. Vorig jaar is het even opgeschort naar 2, vanwege de onduidelijkheid van de vorming van het bestuur. Henk Rusman wil per 1 januari 2014 stoppen. Hij heeft het heel positief ervaren en vond het opvallend dat ook al gebeurt het balloteren onafhankelijk van elkaar, de meningen van de commissieleden zeer dicht bij elkaar liggen. Hij heeft een voorstel met betrekking tot de aspirant-leden.  Henk Rusman stelt voor dat de aspirant-leden in die 2 jaar die ze hebben om zich te kunnen vormen, geen activiteiten voor de vereniging zouden mogen doen. Dit is nodig om de ballotage neutraal te houden zodat het om de kwaliteit van het werk blijft gaan. Als er een verwevenheid met de vereniging ontstaat, wordt het moeilijk om hen te balloteren.

Dick Simonis ziet het juist als een voordeel om aspirant-leden wel actief te betrekken. Als je leden werft die de eerste twee jaar niks mogen doen, dan is het heel lastig om actieve betrokken leden te krijgen. Behalve dat je na 2 jaar meer moet betalen, zou je je ook ineens actiever moeten opstellen.

Godelieve Smulders vraagt zich af waarom niet iedereen gewoon meteen lid wordt. Het aspirant-lidmaatschap is ontstaan zodat iedereen na de academie meteen lid kan worden, maar nog de tijd heeft om de stempel van de academie af te gooien. Academieverlaters hebben de tijd nodig zichzelf te vormen. Er wordt gezegd dat je een eigen beroepspraktijk pas in 5 jaar ontwikkeld hebt. Dus dan is 2 jaar weer weinig. De Kring biedt aspirant-leden ook de mogelijkheden van een coach aan. De coach is echter vrijwillig en moet niet verbonden worden aan het balloteren. Dit is echter wat anders dan een activiteit binnen de vereniging vervullen. Het blijft een onderwerp van discussie, voor beide standpunten valt wat te zeggen. Besloten wordt dat de huidige gang van zaken gehandhaafd wordt. Aan de ballotagecommissie het verzoek dit punt te bespreken en een voorstel te sturen aan het bestuur.

   10 Financiën

Frode Bolhuis neemt het woord over de verantwoording van 2012. Over de begroting 2013 zal de nieuwe penningmeester Willibrord Wedemeijer spreken.

Frode Bolhuis zegt dat 2012 een gek jaar was, waarin hij penningmeeste af was en toen weer penningmeester op. Frode heeft uitgevoerd wat afzonderlijk van hem door het bestuur besproken is. Hij heeft voornamelijk de betalingen gedaan, wat goed is gegaan. Als er vragen zijn over de jaarrekening, dan wil hij ze graag beantwoorden.

Henk Rusman benadrukt dat hij blij is dat de vereniging over is gegaan op het factuurstelsel met een eenmalige correctie waardoor een helderder beeld is ontstaan. Frode Bolhuis is het met hem eens.

  11 Verslag kascommissie

De kascommissie 2012 bestond dit jaar uit Harry Exmann en Hennie van der Meer. Harry Exmann leest het verslag voor (zie bijlage). Twee punten:

1. De begroting 2012 is niet gebruikt om naast de jaarcijfers te leggen, zodat niet kon worden vastgesteld of overschrijdingen hebben plaatsgehad op de geraamde kosten. De reden is dat er slechts een conceptbegroting was opgesteld en deze nooit is goedgekeurd in de ledenvergadering.
2. Administratiecontrole: tijdens de steekproef bleek dat hier en daar van uitgaven geen bonnen of facturen aanwezig waren.

Henk Rusman vraagt of het ontbreken van bonnen over grote uitgaven gaat. Frode Bolhuis  geeft aan dat het over ongeveer 8 bonnetjes gaat van bedragen van 10 a 12 euro. De kascommissie heeft de jaarrekening 2012 in orde bevonden. De kascommissie wordt bedankt. Sylvia Schoonenberg ontvangt ook applaus. Zij heeft de penningmeester ondersteund en de winst en verlies rekening gemaakt, waar de Kring normaal voor moet betalen.

   12 Afscheid uittredende bestuursleden

Merel Holleboom neemt het woord. Het bestuur neemt nu officieel afscheid van Frode Bolhuis. Hij wordt bedankt voor zijn inzet, ontvangt applaus en een cadeau. Frode Bolhuis wil graag alle leden bedanken dat hij deze rol heeft mogen vervullen. De laatste 1,5 jaar was wat moeizaam, maar de eerste 3 jaar heeft hij heel veel geleerd en veel leuke nieuwe mensen leren kennen. Hij is heel blij dat Willibrord Wedemeijer de rol van penningmeester overneemt.  

Merel Holleboom roept Berenice Witsen Elias en Annemie Bogaerts naar voren. Zij waren vorig jaar gestopt als kunstcommissie maar zijn nog niet officieel bedankt. Ze worden bedankt voor hun inzet, ontvangen applaus en een cadeau. Corrie van de Vendel wordt als oud-voorzitter naar voren gehaald. Merel Holleboom bedankt haar namens alle leden. Applaus. Corrie van de Vendel neemt het woord: "Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat je vertrouwen geniet van zoveel mensen, waarvoor dank. Dat geeft je ook een beetje vleugels, als je wat representatiefs moest doen, dat je voor zoveel mensen mag spreken. Dan doe je op de manier wat past en hoe je denkt dat het goed is. De feedback was altijd heel prettig. Ik heb het heel leuk gevonden, ben dankbaar dat ik heb het kunnen doen. Ik heb er een heel goed gevoel van over gehouden, je leert de vereniging heel goed kennen en ook de mensen. Dan het nieuwe bestuur. Ik heb Klaas Pauw en Willibrord Wedemeijer ontmoet en ik hoop dat we met deze mensen een stap kunnen maken die met werkende leden in het bestuur niet mogelijk bleek. Ik heb heel veel vertrouwen in het nieuwe bestuur en ben benieuwd wat de komende tijd gaat brengen. Wat ik goed vind is de aanstelling van de provinciehoofden. Het is zeker niet zo dat we als leden geen taken meer hebben. Ik hoop er nog veel van te horen."

Het cadeau dat de aftredende bestuursleden ontvangen is een stempel gemaakt door Kringlid Marjorie Slooff. Een foto van het werk zal op de website worden geplaatst, met uitleg.

Dick Simonis maakt van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen: er zijn nog twee provinciehoofden nodig: Noord Holland en Flevoland. Mai Movrin zou wel provinciehoofd van Noord Holland willen zijn, maar het liefste samen met een ander lid, aangezien ze nog maar pas Kringlid is en de vereniging nog niet goed kent. In Flevoland zijn er vier leden. Eleni Tzatzalos zal worden gevraagd om op te treden als provinciehoofd.

De vrijwilligers worden hartelijk bedankt. Ook Simon Nusmeier voor zijn redactiewerk, Femke van Dam voor de ballotage en Titus Hirs voor het beschikbaar stellen van de ruimte, worden bedankt.

   13 Vervanging ballotagecommissieleden en benoeming kascommissie 2013

De vervanging van de ballotagecommissieleden: Henk Rusman wil per 1 januari 2014 stoppen. Er moeten 2 leden per jaar vervangen worden. In 2012 is er geen wisseling geweest, vanwege de onzekerheid binnen het bestuur. Melanie de Vroom zit al lange tijd in de commissie en moet vervangen worden. Er is ruimte voor op zijn minst 2 nieuwe leden. Henny van de Meer heeft in het verleden aangegeven in de commissie te willen. Er zijn meerdere mensen die dit willen. Marco Goldenbeld, Gonda van der Zwaag en Henny van der Meer worden benoemd tot de nieuwe ballotagecommissieleden. 

Benoeming kascommissie 2013: Harry Exmann is bereid het nog een jaar te doen. Frode Bolhuis neemt de plaats in van Hennie van der Meer.

   14 Toelichting Beleidsplan

In september 2013 wordt er een nieuw beleidsplan geschreven, voor het lopende jaar en 2014. Daar kunnen de leden nog alle invloed op uitoefenen, dus maak daar ook gebruik van. Het PR-plan van Harry Exmann hoort daar ook in. Het bestuur is bezig met de provinciehoofden aan te stellen.

Klaas Pauw neemt het woord. De meeste input zal van de leden moeten komen. "De leidraad is: Er is crisis, maar er is nog nooit zoveel geld geweest."

   15 Voorlopige begroting 2013

Willibrord Wedemeijer neemt het woord. Hij wil afspraken maken rondom declaraties, waardoor zaken efficiënter zullen gaan. Alles moet via de penningmeester gaan. Niet via Dick Simonis (de secretaris) of andere wegen, maar gewoon rechtstreeks naar Willibrord Wedemeijer/penningmeester.

De bonnen wil hij scheiden in twee zaken. Reisbonnetjes hoeven niet opgestuurd te worden. Willibrord Wedemeijer is tevreden als er op de mail staat welke reis op welke dag gemaakt is, en hoeveel de reis kost. Dat is voldoende. Het zal zo zijn dat hij af en toe bij een commissie zal vragen of het klopt dat deze persoon deze reis diende te maken. De overige bonnen van zaken die de leden mogen declareren, dienen wel ingeleverd te worden bij de penningmeester. Zo veel mogelijk per mail, anders naar:

Willibrord Wedemeijer

Radeland 5

6971 LV Brummen

Wat de jaarrekening betreft, aan de uitgavenkant heeft Willibrord Wedemeijer percentages gezet. Dit zijn de percentages van de inkomsten die besteed zijn aan deze post. Dit heeft hij gedaan omdat percentages makkelijker te vergelijken zijn. Als je de inkomsten verhoogt, zullen de percentages dalen, en andersom ook.

De begroting zal nog aangepast moeten worden, waarvoor een nieuwe ALV voor bijeengeroepen moet worden. De post Workshops kan vervangen worden door Het 100- jarige bestaanCorrie van de Vendel lijkt het zinnig om de post PR in de begroting op te nemen. De visitekaartjes zijn bijvoorbeeld bijna op. Als je een Koninklijke verenging wil worden, moet je dat vroeg inzetten, en misschien moeten we daar geld voor reserveren. Harry Exmann en Corrie van de Vendel gaan daar samen een fundament voor leggen. De penningmeester zal de PR apart opnemen in de begroting. Ook het jubileum moet begroot worden. Deze post zit nu verstopt in Exposities.

Henk Rusman vraagt of het bestuur van plan is binnen het geraamte van deze conceptbegroting te blijven, of dat het gevaar bestaat dat het tekort groter gaat worden. Willibrord Wedemeijer wil binnen de begroting blijven, maar hij heeft wel rekening gehouden met minder inkomsten. De toelichting daarop uit het jaarverslag, moet besproken worden. Inkomsten zijn nu alleen contributie. Toegekende subsidies zouden de inkomsten kunnen vergroten, maar deze inkomsten zijn onzeker. Joop Haring stelt voor wel op voorhand deze inkomsten op te nemen. De penningmeester wil alleen zekere inkomsten in de begroting opnemen. Als er subsidies worden verkregen, zullen deze bovendien vooral aan projecten worden toegekend.

De contributie: de Kring heeft een systematiek dat je als seniorlid nog maar de helft hoeft te betalen. Willibrord Wedemeijer vraagt zich af of dit nog van deze tijd is. Hij is van mening dat de Kring hier los van moet zien te komen. Het zou redelijker zijn om op basis van inkomsten te heffen, dan op basis van leeftijd. Maar om de leden te vragen hun IB opgave op te sturen, heeft ook geen zin. Willibrord Wedemeijer stelt voor dat als seniorleden van alle faciliteiten gebruik willen maken, zij ook de volledige contributie moeten betalen. Als ze de Kring niet actief gebruiken, zouden ze en vriendenlid-status kunnen krijgen. Het voorstel gaat over het jaar van 2014. Het voorstel gaat niet over de aspirant-leden.

Henk Rusman staat achter dit voorstel. Frits Vanèn wordt 80 jaar en stelt voor om na 43 jaar contributie en strijd, erelid te worden. Hij zegt dat de voorgestelde verhoging te veel is. Hij is actief lid. Hij vindt het terecht dat het erelidmaatschap is afgeschaft, maar deze verhoging is niet goed.

Merel Holleboom stelt voor dat leden die meer dan 35 jaar lid zijn, de helft van de contributie mogen betalen. Als een soort Old Timer-regeling. Dan is het niet meer zo dat leden die op hun 60e lid worden, na 5 jaar meteen minder hoeven te betalen. Willibrord Wedemeijer geeft aan dat de Kring daarmee toch een leeftijdsgrens in stand houdt.

Henk Rusman wil niet gaan polderen. Weer verschillende regelingen opnemen lijkt hem niet verstandig. Harry Exmann wijst op de regeling als een lid zijn lidmaatschap niet kan betalen.  Henk Rusman zegt dat als iedereen hetzelfde bedrag betaalt, dat het totale contributiebedrag misschien omlaag kan.

Henk van Bennekum zegt dat er leden afgehaakt zijn vanwege hun lastige financiële situatie.

Joop Haring geeft aan dat 1/3e van de leden seniorleden is. Die krijgen te maken met een verhoging van 100 %. Het is de vraag of al deze leden na de verhoging nog lid zullen zijn in 2014. Als je deze maatregel gaat toepassen, zul je wellicht moeten concluderen dat de contributie-inkomsten zullen dalen.

 De Kring heeft geen ANBI-status ontvangen. Is er ook een andere manier om legaten belastingvrij te ontvangen? De voorzitter zegt niet per se veel vertrouwen in de ANBI-status te hebben, aangezien er veel voorwaarden bij komen. Er worden wel mooie vergezichten geschilderd, maar er staan veel kosten tegenover. Willibrord Wedemeijer heeft geopperd om binnen de Kring een stichting op te richten die wel een ANBI-status kan ontvangen, maar dit deed denken aan een situatie uit het verleden die niet wenselijk was.

Jeroen Damen merkt op dat hij als vriendenlid de contributie heel hoog vindt. Dit komt omdat je niet veel aan het vriendenlidmaatschap hebt. Het is een verkapte sponsoring. Hij verwacht dat seniorleden die de vriendenlid-status ontvangen, het lidmaatschap op zullen zeggen, omdat het onduidelijk is wat je er dan aan hebt. Corrie van de Vendel geeft aan dat het vriendenlidmaatschap ook meer invulling moet krijgen. Dit is ook onderdeel van het PR plan. Marjorie Slooff en Henny van de Meer hebben hierover plannen op papier gezet.

 Frits Vanèn krijgt het woord. In de ALV van 12 januari 2012 werd er een vierstappenplan voor de herstructurering van de Kring besproken. Punt 4 was contributieverhoging met als gevolg dat er een aantal leden zou moeten opstappen. Frits Vanèn vindt het onaanvaardbaar als iemand tot zijn 100e het vak uitvoert, hij een werkend lidmaatschap moet betalen. Je moet leden behouden i.p.v. afstoten. Hij vond dat onacceptabel en oncollegiaal. Het plan wat er nu ligt zegt: leeftijd mag geen reden zijn, activiteit wel. Een kunstenaar die leeft heeft een existentiële activiteit en ontwikkeling. Je hebt het recht om te vragen naar een c.v., maar je mag niet door bepaalde ambitie de contributie verhogen ten koste van het ambachtelijk mens. 

Dick Simonis zegt dat het gedane voorstel dit ook niet zegt. Het gaat er om dat alle werkende leden 180,- euro gaan betalen. Frits Vanèn zegt dat in het plan beschreven staat dat als je ouder bent, je de schaapjes wel op het droge zou hebben. Dat is niet terecht. Het bestuur zegt dit niet zo bedoeld te hebben.

Frits benadrukt dat het geld vooral in je materiaal zit. Dick Simonis geeft aan dat de contributiegelden uiteindelijk ook via de website e.d. in je eigen werk terecht komen.

 

De voorzitter Klaas Pauw brengt in stemming: Wie is er voor het laten vallen van het leeftijdscriterium w.b. de contributiegelden?

Voor: 24

Tegen: 2

Onthouding van stemming: 1

Klaas Pauw geeft aan dat deze stemming nodig is om een goed voorstel te kunnen ontwikkelen. Het geeft inzicht of het zin heeft om over deze leeftijdsgrens na te denken. Gonda van der Zwaag stelt voor om de seniorleden die nu minder betalen, gewoon minder mogen blijven betalen. Ze kan zich voorstellen dat het zuur is om na 10 jaar de helft betaald te hebben, ineens aan dubbele kosten te zitten.

Thea van Vliet denkt dat het lidmaatschap van de vriendenleden verder ontwikkelen een goed vooruitzicht is. Berenice Witsen Elias zegt dat de vrienden van het concertgebouw een soort verwendag krijgen. Titus Hirs stelt voor dat vriendenleden eens per jaar een werk in bruikleen uit de collectie mogen kiezen, of met reductie kunnen kopen. Thea van Vliet stelt voor een prijsvraag te ontwikkelen om met een budget een klein beeldje of iets te maken, als cadeau voor de vriendenleden.

Merel Holleboom geeft aan dat dit soort plannen er liggen. Maar stel de Kring heeft 900 euro aan inkomsten door vriendenleden, en we geven 500 uit aan het beeld. Wat hou je dan over? Het moet op een andere manier ingevuld worden. Marus van de Made zegt dat je als lid van BNI de mogelijkheid krijgt mee te gaan naar een atelier en rondleidingen e.d. Dick Simonis zegt dat de Kring dat nu doet met vrijwilligers. Wellicht dat dit gecombineerd kan worden met de vriendenleden.

  16 Rondvraag en afsluiting

Frits Vanènheeft twee brieven aan het interim-bestuur gestuurd (zie bijlage). Hij heeft gevraagd om de relatie tussen buro DSB en NKvB als agendapunt op te nemen en te onderzoeken. De interim-groep heeft besloten dat dit niet als agendapunt opgenomen zal worden. Dit voelt voor Frits Vanèn als censuur. Dick Simonis zegt dat het niks met de NKvB te maken heeft en dat het daarom niet op de agenda komt. Van censuur is geen sprake, wat dit punt kan nu besproken worden in de rondvraag.

Frits Vanènleest zijn punten uit zijn brief voor. 

Corrie van de Vendel geeft antwoord. Zij heeft een opdracht gekregen van het Comité 4-5 Mei m.b.t. technische inspectie van de staat van oorlogsmonumenten. Het Comité vond de Kring heel interessant, omdat de Kringleden in het verleden een grote rol hebben gespeeld in het maken van Oorlogsmonumenten. Hierover hebben we een artikel op de website gezet. Corrie van de Vendel benadrukt dat het haar opdracht was, haar zakelijke relatie, en dat zij zelf 10 leden heeft gevraagd uit de Kring om veldonderzoek te doen. De insinuatie dat zij een opdracht zou hebben weggekaapt vindt zij ontzettend beledigend en ze lijdt daaronder.

Frits Vanèn reageert. Hij is lid en leest twee stukken, waar hij gedachtes bij heeft gekregen en vragen bij heeft gesteld. Daar heeft hij geen antwoord op gekregen. De voorzitter zegt dat er via een brief wel degelijk op geantwoord is (zie bijlage). Meer dan daar in staat, valt er verder niet over te zeggen.

Marus van der Made is ook lid van Pulchri. Hij ervaart dat de Kringleden elkaar niet altijd goed kennen. Hij vraagt of het niet mogelijk is om op de NKvB website ook foto's van de kunstenaars zelf te plaatsen, net als bij Pulchri. Gonda van der Zwaag vindt het een goed idee. Dick Simonis vindt dat de mogelijkheid om op je eigen website een foto van jezelf te plaatsen voldoende moet zijn. Het werk is waar het om gaat. Joop Haring en Harry Exmann zien wel wat in het plan en nemen het mee in de PR strategie. Gonda van der Zwaag zou het leuk vinden om vaker bijeenkomsten te houden en leden bij je thuis/atelier uit te nodigen. Dit initiatief is welkom.

Lia Versteege zegt nog kort iets over de provinciehoofden. Het is de bedoeling dat er van binnenuit veel door de leden gebeurt (met bestuur van buitenaf). Lia Versteege was al actief om ledendagen in Friesland te organiseren. Het idee is om dit nu in elke provincie te doen. De provinciehoofden houden bij wat er gebeurt in hun provincie. Dit komt op de website. Je kunt een bijeenkomst organiseren en zo de Kring goed dragen. Als je iets hebt bedacht, kun je makkelijk leden betrekken en samen dingen ondernemen. De provinciehoofden hebben nu 2 bijeenkomsten gehad. In het verlengde hiervan moet formeel een positie worden bedacht hoe de rol binnen de vereniging gaat zijn en wat de bestuurlijke invulling van de provinciehoofden wordt. Voor Noord-Holland, Zeeland en Flevoland is er dus nog niemand. Iedereen die iets kan betekenen, kan mailen naar Lia. De provinciehoofden zijn locaal het gezicht zijn van de vereniging. Noord-Holland zal aangestuurd worden door Mai Movrin en Rita van der Vegt.

Henk Rusman pleit er voor om standaard een 2e ALV aan het eind van het jaar te houden waarin je ook direct de begroting e.d. kan goedkeuren. Dick Simonis vindt dit een goed idee, omdat de leden alleen via de ALV hun invloed kunnen uitoefenen. Henk van Bennekum stelt voor om het dan meteen te koppelen aan een tentoonstelling. Melanie de Vroom doet een voorstel om met de vriendenleden naar de Caldic-collectie te gaan. Dick Simonis zal dit uitzoeken.

Wie wordt onze nieuwe secretaris? Dick Simonis antwoordt dat er hoopvolle geluiden zijn. Applaus voor Dick Simonis. Een laatste oproep: Het Beeldenpark Drechtoevers kan nog een aantal beelden hebben, op sokkels 10 bij 10, op menselijke maat. De voorwaarden komen op de website.

 

  TAKENLIJST

Ø  Alle leden: foto’s van werk op de website plaatsen.

Ø  Alle leden: op je eigen website een link naar www.nkvb.nl plaatsen.

Ø  Alle leden: deel de opdrachten die je zelf niet wil doen maar waar je wel van weet. Stuur het naar de redactie (Simon Nusmeier) zodat we dat kenbaar kunnen maken aan alle leden.

Ø  Willibrord Wedemeijer wil nagaan hoeveel geld Gelderland wil besteden aan kunst.

Ø  Ballotagecommissie: voorstel over aspirant-leden, wel of geen activiteiten binnen de vereniging laten vervullen?

Ø  Bestuur: stempel van Marjorie Slooff; een foto met uitleg op de website plaatsen.

Ø  Bestuur: Eleni Tzatzalos vragen om op te treden als provinciehoofd Flevoland.

Ø  Opstarten provinciehoofd(en) Noord Holland: Mai Movrin en Rita van der Vegt.

Ø  Provinciehoofd voor Zeeland zoeken.

Ø  Harry Exmann en Corrie van de Vendel maken fundament voor het worden van een Koninklijke verenging.

Ø  Dick Simonis zoekt uit om met de vriendenleden naar de Caldic-collectie te gaan.

Ø  Alle leden: vaker bijeenkomsten organiseren en leden bij je thuis/atelier uit te nodigen .


Ø   BIJLAGEN

Verslag kascommissie NKvB 2013

Steller: H.W. Exmann


Dames en Heren,
Het doel van de kascontrole is het controleren van het financieel verslag en naar aanleiding van de controle advies uit te brengen aan de algemene ledenvergadering over het wel of niet goedkeuren van dit verslag.

De door het bestuur benoemde kascommissie bestaat uit de leden
1. Mw. Henny van der Meer, beeldend kunstenaar
2. Harry Exmann, vriendenlid, woordvoerder

De kascontrole is door de kascommissie uitgevoerd op 24 mei 2013 in Amsterdam, in een zitting waarbij de boekhouder, mw. Sylvia Schoonenberg, van de NKvB een toelichting heeft gegeven op en alle vragen heeft beantwoord over de verslaglegging 2012.

Voor de kascontrole ontving de kascommissie de volgende informatieve documentatie:
1. De Jaarrekening NKvB 2012, uitgewerkt in een Winst en Verliesrekening;
2. De Balans NKvB per 31 december 2012, uitgewerkt in een overzicht van Bezittingen tegenover Schulden en Vermogen;
3. Toelichting op de Jaarrekening 2012: Winst en verliesrekening 2012
4. Toelichting op de Jaarrekening 2012: Balans 2012.

Deze documentatie werd tijdens de zitting van de kascommissie aangevuld met de in een ordner verzamelde bankafschriften, facturen, kwitanties en overige documentatie betreffende de financiële transacties van 2012. Deze staten zijn gecontroleerd en waar nodig toegelicht door de boekhouder.

Specifieke punten en vragen van de kascommissie:
1. De begroting 2012 is niet gebruikt om naast de jaarcijfers te leggen, zodat niet kon worden vastgesteld of overschrijdingen hebben plaatsgehad op de geraamde kosten. De reden is dat er slechts een conceptbegroting was opgesteld en deze nooit is goedgekeurd in de ledenvergadering.
2. Administratiecontrole: tijdens de steekproef bleek dat hier en daar van uitgaven geen bonnen of facturen aanwezig waren.


Concluderend
De kascommissie heeft de Jaarrekening 2012 en de uitwerkingen van de Jaarrekening 2012 gecontroleerd en in orde bevonden.
De kascommissie bedankt boekhouder Sylvia Schoonenberg voor de overzichtelijke en gedegen rapportage en toelichtingen die wij van haar mochten ontvangen.
De kascommissie heeft geconstateerd dat ondanks de moeilijke tijden, de Kring er in is geslaagd op basis van een financieel prudent beleid van de afgelopen jaren, het jaar 2013 te starten met een budget dat toereikend zou moeten zijn voor de activiteiten van de Kring. De kascommissie wil het Bestuur daarmee complimenteren, met name penningmeester Frode Bolhuis voor zijn aandeel hierin.

Na deze toelichting van de kascommissie adviseren wij de algemene ledenvergadering decharge aan het bestuur te verlenen.


De kascommissie NKvB, 26 mei 2013


Amsterdam, 6-5-2013, Brief Frits Vanen d.d. 1-5-2013

Brief Frits1-5-2013a001LowresBrief Frits1-5-2013b002Lowres
Amsterdam 6-5-2013,

 

Ha Frits,

Dank voor je kritische brief. Het is goed te lezen dat we scherpzinnig gevolgd worden door een belangrijk lid van onze vereniging. Het interimbestuur heeft vanochtend vergaderd en je brief uitgebreid besproken. Er is binnen het interimbestuur (met uitzondering van Henk van Bennekum, die afwezig was) een unaniem besluit omtrent de kwestie die je in je brief ter sprake brengt.

Wij hebben het gevoel dat het agendapunt dat je wilt behandelen in de ALV een sterk insinuerend karakter heeft: ‘Hoe de relatie van de NKvB zich verhoudt t.o.v. het Buro DSB’. Daarin ligt de suggestie van een opzettelijk verborgen relatie tussen de Stichting 4-5 mei en Corrie’s Buro DSB, waarbij de Kring zou worden gebruikt.

Wij weten dat:

- Corrie een langlopende relatie met de Stichting 4-5 mei heeft

- Corrie een opdracht heeft gekregen als restaurateur, dus als Buro DSB

- Ze toevallig ook nog beeldhouwer/Kringlid/nu ex-Kringvoorzitter is

- Zij onder andere, maar niet uitsluitend, het potentieel van de Kring (een groep deskundige leden) gebruikt heeft om een opdracht voor elkaar te krijgen

- Ook als ze geen Kringlid was geweest, ze ons zeker benaderd zou hebben om mee te werken

- Corrie daardoor is geholpen, maar de Kringleden verdienden evenzeer aan deze klus

- Zij als gevolg daarvan Prinses Beatrix te spreken heeft gekregen

- Ze niet alleen over zichzelf met HKH wil spreken, maar als ‘gewoon Kringlid’, is ze zelfs bereid over haar favoriete vereniging (de NKvB) met HKH te spreken

- Alle leden erg blij zouden zijn wanneer iedereen ongevraagd de loftrompet zouden steken over onze NKvB, tegenover wie dan ook

Je weet dat de NKvB de afgelopen jaren voor veel zwaardere problemen heeft gestaan dan de kwestie die jij aansnijdt. De bestuurscrisis waarin we al die tijd verkeerden heeft zeer onlangs een positieve wending gekregen en dat is, samen met het verantwoorden van de daden van het interimbestuur, de belangrijkste functie van een Algemene Ledenvergadering. We zullen daarom je brief opnemen bij de ingezonden stukken en zullen hem inhoudelijk behandelen tijdens de rondvraag.

 We spreken elkaar op de 26ste of misschien eerder tijdens het symposium/ de opening van de expositie NKvB Natuurlijk in het Amsterdamse Bos op 12 mei aanstaande.

Met collegiale groet,

Dick Simonis, Secretaris a.i. namens het interimbestuurBrief Frits24-5-2013a001Lowres 

Brief Frits24-5-2013b002LowresBrief Frits24-5-2013c003Lowres