Menu
 
Algemene Ledenvergadering 2013
 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
 
Zondag 26 mei 2013
A08 Events
KNSM-laan 808
1019 LT Amsterdam
 
Aanvang 12.00 uur
Sluiting 14.30 uur
 
afsluitende borrel
 
Uiterlijk 23 mei 2013 aan/afmelden op
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 
Agenda ALV

  1 Opening
  2 Afscheid van de oude, voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden
  3 Afmeldingen, binnengekomen stukken en mededelingen
  4 Goedkeuring notulen ALV 1 juli 2012
  5 Secretariaat en website
  7 Ledenadministratie
  8 Exposities en activiteiten
  9 Ballotage
10 Financiën
11 Verslag kascommissie
12 Afscheid uittredende bestuursleden
13 Vervanging ballotagecommissieleden en benoeming kascommissie 2014
14 Toelichting Beleidsplan
15 Voorlopige begroting 2013
16 Toekomstige aanpassingen Huishoudelijk Reglement en Statuten
17 Medewerking gezocht voor diverse commissies
18 Rondvraag en afsluiting

Inhoud Jaarverslag 2012
Jaaroverzicht
Secretariaat en website
Ledenadministratie
Ballotage
Exposities
Activiteiten
Beleidsplan 2013
Dankwoord
Jaarrekening 2012
Begroting 2013 en toelichting
Beknopte profielschets Klaas R. Pauw en Willibrord Wedemeijer
Notulen ALV 1 juli 2012

 

Jaaroverzicht

Collega’s,

De vereniging heeft een bijzonder jaar achter de rug. De recessie en de vergaande bezuinigingen beginnen hun tol te eisen. Voor veel individuele leden werden die maatregelen dit jaar echt voelbaar. Maar we vrezen dat in 2013 de echt zware klappen zullen vallen in de culturele sector: het cumulatieve effect van alle bezuinigingsmaatregelen op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau zal voor iedereen van ons voelbaar worden: het verdwijnen van de WWIK, teruglopende bedrijfs- en particuliere aankopen en de voorzieningen waar beeldend kunstenaars tot nu toe nog een basisinkomen konden verdienen.

In bestuurlijke zin was 2012 een zeer slecht jaar. Werkende leden konden en wilden geen bestuurswerkzaamheden meer verrichten, maar spraken zich desondanks toch duidelijk uit voor het voortbestaan van onze vereniging. Het logisch gevolg was het loslaten van ons adagium ‘van-voor-en-door de werkende leden’. Een duivels dilemma waaruit de interimgroep zich slechts met ontzettend veel moeite, tijd en energie en pas zeer recent heeft weten te bevrijden.

Er waren drie Algemene Ledenvergaderingen nodig om een oplossing te vinden voor de bestuurscrisis. Er zijn in 2012 vele tientallen mensen benaderd met de vraag of ze beschikbaar waren voor een bestuursfunctie. In de laatste ALV van 2012 op 1 juli werd besloten een coördinator te benoemen die geschikte kandidaten bij elkaar zou moeten vinden voor het bekleden van bestuursfuncties. Er werd een interimgroep geformeerd bestaande uit bestuurslid Merel Holleboom en secretaris Arlette Geerlings, aangevuld door Henk van Bennekum, Joop Haring en Dick Simonis. Deze groep zou die coördinator zoeken, aanstellen en begeleiden. In december gaat die zoektocht van start, maar hij eindigt in 2013 zonder resultaat.

De zoektocht naar bestuursleden werd voortgezet, maar zonder resultaat. Bovendien moest Arlette Geerlings eind september 2012 helaas afhaken als secretaris en vervult Dick Simonis deze positie opnieuw, nu ad interim. In de loop van het jaar kwam de interimgroep via Imke Beek in contact met Willibrord Wedemeijer, die tijdens deze ALV zal worden voorgedragen als onze nieuwe penningmeester. De invulling van de voorzitters- en secretarispositie was vanaf dat moment ons grootste probleem.

Pas in april 2013 kwamen wij via ons vriendenlid Jeroen Damen in contact met Klaas Pauw, jurist en kunstverzamelaar, die zich bereid verklaarde de voorzittershamer ter hand te nemen. Na enkele gesprekken met de interimgroep en oud-voorzitter Corrie van de Vendel doet het ons veel plezier ook hem tijdens de vergadering voor te kunnen dragen als de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. De secretarispositie is nog steeds vacant…

We verwelkomen begin 2013 de nieuwe vrijwilligers Harry Exmann, Madzy Dekema en Brigitte Belanger, die samen met de trouwe groep vrijwilligers, de vereniging nog meer handen en voeten gaan geven. Er is een redelijk stabiele belangstelling voor het lidmaatschap van de Kring. We heten daardoor ook onze nieuwe leden en aspirantleden van harte welkom in de Kring. Tenslotte gedenken we het overlijden in 2012 van onze leden Fioen Blaisse en Felix van Kalmthout.

We nemen op deze dag officieel afscheid van onze voorzitter Corrie van de Vendel en onze penningmeester Frode Bolhuis. Corrie was bestuurslid geworden in 2007 en volgde Bert van Loo op als voorzitter. Met erg veel energie en ambitie ontwikkelde het bestuur nieuwe plannen en spande zich tot het uiterste in ze te realiseren.

Uit diepe verontwaardiging werd eind 2010 veel aandacht geschonken aan de BTW-verhoging en dat leidde er toe dat Corrie bij Schuilen in het Rijks en in werkgroepen en overkoepelende organisaties, zoals Kunsten 92, de belangen van de Kring behartigde, naast de pr-werkzaamheden en het voorzitterschap.

Het werd echter steeds duidelijker dat de onderbezetting binnen het bestuur er voor zorgde dat de bestuursleden te veel werk te doen kregen en op die manier alleen maar ‘op de winkel konden passen’. Daardoor kon geen vorm gegeven worden aan de ambities en mooie ideeën. Dat bleek fnuikend. Corrie besloot rond de jaarwisseling het voorzitterschap neer te leggen. Het is erg treurig dat ‘de fantasie niet aan de macht kon komen en blijven’, louter en alleen door een tekort aan bestuurderen.

Met het vertrek van Corrie van de Vendel sluit de Kring een traditie af die vanaf het begin in stand werd gehouden. Er is een einde gekomen aan het bestuurslidmaatschap door werkende Kringleden, want op deze vergadering dragen we vriendenlid Klaas Reinier Pauw voor als haar opvolger. Een beknopt cv van hem is als bijlage toegevoegd.

Frode heeft het bestuurslidmaatschap op zich genomen als opvolger van Joop Haring, in een periode van gezinsuitbreiding, bouw van een nieuwe woonboot, zijn verhuizing en een succesvol groeiende beroepspraktijk. We zijn hem ontzettend dankbaar dat hij dat allemaal heeft willen en kunnen combineren met het penningmeesterschap. Hij droeg zijn taken over per 31 december 2012, het moment dat het boekjaar werd afgesloten en een nieuw boekjaar begon. Vanaf 1 januari 2013 is beoogd penningmeester vriendenlid Willibrord Wedemeijer onze penningmeester ad interim tot deze ALV, waarop hij wordt voorgedragen als onze nieuwe penningmeester. Ook zijn beknopte profielschets is achterin dit Jaarverslag te vinden.

Er was in 2012 een veelbelovend initiatief voor een beeldentuin in Bronkhorst (Gelderland) en Lia Versteege organiseerde de NKvB-expositie Narcissus in park Vijversburg te Tytsjerksteradiel (Friesland). Bronckhorst wordt aangehouden totdat duidelijk is dat er voldoende financiële middelen zijn. De expositie Narcissus was een succes met goede recensies in Beelden en de Friese dagbladen. Sommige beelden van die expositie hebben er overwinterd en zijn er nog steeds te bewonderen.

Vanaf Narcissus functioneert Lia in Friesland als de eerste provinciaal vertegenwoordiger  van de NKvB. Inmiddels zijn er vijf Kringvertegenwoordigers die regionaal het gezicht van de Kring vormen en samen zullen zij de nieuwe expositiecommissie van de vereniging gaan vormen. Zij leggen samen met een paar andere leden in de buurt lokaal contacten, speuren naar expositieplekken voor de Kring, begeleiden de werkgroepjes die rond zo’n expositie gevormd wordt en onderhouden het contact met het bestuur. Samen zullen zij de expositiecommissie vormen. Wil je voor jouw regio Kringvertegenwoordiger worden, laat het weten.

Het initiatief van Cornelis van Houwelingen, partner van Kringlid Lidia Palumbi, tot het verwerven van begunstigers, werd uitgesteld totdat er een nieuw bestuur is. Dat zal dus binnenkort van start kunnen gaan. Het plan voorziet in een lange termijnrelatie met dergelijke begunstigers.

De interimgroep hoopt met het vinden van deze nieuwe bestuursleden en het installeren van werkgroepen van werkende leden, naar voorbeeld van de ballotagecommissie en de webredactie, een solide basis onder onze vereniging te leggen. Een basis waarmee we ons honderdjarig bestaan zullen kunnen vieren en ons vervolgens naadloos op de volgende honderd jaar kunnen concentreren.

De nieuwe bestuursleden hebben duidelijk uitgesproken dat ze zich zullen inspannen om de NKvB goed te laten functioneren, maar dat kan niet zonder de betrokkenheid van individuele leden in werkgroepen en commissies van Kringleden. Het provinciaal/regionaal vertegenwoordigerschap is een prachtige aanzet tot het creëren van een actieve ledenlaag onder een zakelijk functionerend bestuur. Juist door hun afstand tot het kunstenveld erkennen zij dat ze de sturing van werkende leden absoluut nodig hebben om hun taken goed te kunnen vervullen.

Het interimbestuur en de nieuwe bestuursleden zijn zich terdege bewust van het belang van de beeldvorming van een vereniging als de onze; dat we onze Kring op een goede manier onder de aandacht moeten brengen van pers en publiek. We weten dat daarvoor veel middelen ingezet kunnen worden, onze goed functionerende website is daar het bewijs van. Maar er zijn ook de nieuwe media die voor onze vereniging nu nog een sluimerend bestaan leiden. Om die beeldvorming en activiteiten een goede richting te geven heeft Harry Exmann aangeboden zich gestructureerd met de pr te gaan bezighouden. In 2013 zal dat gestalte krijgen in de vorm van een Werkgroep PR, bestaande uit vrijwilligers en Kringleden, dus meld je vast aan.

We danken allen die zich in 2012 hebben ingespannen voor de Kring ontzettend. Ondanks de manier waarop kunst en cultuur wordt bejegend en de financiële nood, zal de kunst uiteraard altijd zegevieren. Het is wel belangrijk via een vereniging als de onze samen op te trekken, elkaar te helpen en samen de schouders eronder te zetten. In 2013 met een nieuw bestuur en een nieuwe bestuursstructuur op naar mooie exposities, prikkelende uitdagingen met beelden en installaties van superkwaliteit. Met een nieuw bestuur op naar ons 100-jarig jubileum als DE enige, echte Nederlandse Kring van Beeldhouwers!

Dick Simonis, secretaris a.i.
namens de interimgroep


Secretariaat en website

- bestuurssamenstelling:

            voorzitter > Corrie van de Vendel (ad interim)

            secretaris > Arlette Geerlings, vanaf eind september Dick Simonis (ad interim)

            penningmeester > Frode Bolhuis tot en met 31-12-2012

            bestuurslid vrijwilligersbegeleiding > Merel Holleboom

            expositie(commissie) > niemand, vanaf augustus uitbesteed aan Vera Schoffelen

            pr > niemand

            cultuurbeleid > niemand

- 2012 werd gekenmerkt door veel (interim)bestuursoverleg en vergaderen, vrijwel allemaal via mail en Skype; live-ontmoetingen in combinatie met andere activiteiten

- de bestuurscrisis zorgde voor een ledenraadpleging op 15 januari 2012 en drie ALV’s op 26 februari, 15 april en 1 juli 2012

- gesprekken met in- en externe potentiële bestuursleden en vrijwilligers

- door de ernstige onderbezetting werden in organisatorische zin alleen de meest noodzakelijke bestuurstaken uitgevoerd

- ondanks dat wordt het secretariaat nog steeds uitstekend ingevuld door vrijwilliger Linda Asseper voor alle secretariaatswerkzaamheden, selectie/distributie post en e-mail, (internet)speurwerk en nog veel, veel meer.

- de financiële administratie is nog steeds in de vertrouwde handen van Sylvia Schoonenberg

- in Ellen Korte, Hannie van der Made en Wietske Blokker hebben we gelukkig bezielde vrijwilligers die er voor zorgen dat de vereniging organisatorisch en tekstueel uitstekend functioneert.

 

www.nkvb.nl  

- Simon Nusmeijer is webmaster samen met onze technische man Nenad

- Simon is tevens de eindredacteur van de website, als opvolger van Titia Eggen, die er door persoonlijke omstandigheden mee stopte.

- er zijn nu nog twee werkende leden die soms bijdragen maken voor de website

- onze onvolprezen Linda Asseper is de enige die zeer regelmatig de website van inhoud voorziet.

- onze technische man Nenad > adviezen, algemeen websiteonderhoud, verbeteringen en opwaarderen van ons Joomla!-CMS

- het bezoekersaantal op de site bleef vrijwel gelijk op zo’n 32.000 unieke bezoekers

- het aantal pagina’s dat zij bezochten in 2012 nam toe met 50% van 600.000 naar 900.000

- we bereiken blijkbaar een zeer beeldhouwkunstgeïnteresseerde bezoekersgroep

- helaas loggen nog steeds niet alle Kringleden in op de website en zo missen zij de expositiemogelijkheden en opdrachten

- ook hebben nog niet alle leden afbeeldingen op hun persoonlijke NKvB-pagina staan, daardoor werden ze niet gevonden en dus niet geselecteerd voor exposities

- dat is niet alleen slecht voor hun eigen beroepspraktijk, het heeft ook een negatief effect op de uitstraling van de NKvB

- de NKvB-site heeft links naar de websites van alle werkende leden, het zou de NKvB en de leden versterken op internet, wanneer die links wederzijds zouden zijn. Zet dus het logo van de NKvB op je eigen website met een link.

 

Dick Simonis, secretaris a.i.Ledenadministratie

 

Jaarverslag1Ledenadm

 

Frode Bolhuis, penningmeester en Sylvia Schoonenberg, ledenadministratie

 

Ballotage

De ballotagecommissie bestond in 2012 uit de leden Maria Schilder, Melanie de Vroom, Marieke Geerlings, Henk Rusman en Rob Schreefel. Femke van Dam voerde het ballotagesecretariaat.

In de commissie heeft in 2012 geen wisseling in de bezetting plaatsgevonden vanwege de organisatorische problemen in de Kring als geheel. Het leek niet raadzaam om nog meer moeren los te draaien. Ook voor 2013 hebben de leden zich bereid verklaard om hun taak te blijven uitoefenen. Zodra er een bestuur is zal worden overlegd over de verdere voortgang van de ballotageprocedure en de bezetting van de commissie.

In 2012 hebben drie ballotages plaatsgevonden, in januari, september en december.

Dit heeft geresulteerd in de volgende nieuwe leden: Monique Bastiaans, Mai Movrin, Moniek Westermans. Maria Glandorf is, na ballotage, opnieuw toegetreden tot de Kring.

Dit betekent dat van de tien gegadigden, die voor ballotage hebben betaald (* acht na restitutie vanwege recente voltooiing van opleiding), er uiteindelijk vier zijn voorgedragen voor een lidmaatschap. Xandra Bremers en Natasja van der Meer zijn aangenomen als aspirantlid. Leon Duniec, Mariah Blue en Marjorie Slooff worden per 2012, na ballotage, van aspirant werkend lid.

 

Femke van Dam, ballotagesecretaris

 

Exposities, opdrachten, projecten

Ondanks het feit dat er geen bestuurslid expositiezaken is, zijn er toch exposities van de grond gekomen vaak op extern en persoonlijk initiatief:

 

- op 13 januari opent de Kringtentoonstelling Vivace in kasteel Le Paige, Herenthals, België met werk van de leden Mariah Blue, Melanie de Vroom & Annemie Bogaerts, Nicole Royers, Bert van Loo, Marie-Jose Eijkemans, Riki Mijling, Lidia Palumbi; een expositie waar vooral Annemie Bogaerts zich sterk heeft gemaakt

- op 4 februari 2012 opent voorBEELDEN III, een selectie van werk van nieuwe Kringleden (van de voorafgaande twee jaar), samengesteld door de leden Imara Reuling, Sonata Lepaite en Merel Holleboom in overleg met WG-Kunst

- de grondig voorbereide en uitgewerkte expositie in Schijndel “Herinnering aan de toekomst” wordt wegens geldgebrek afgeblazen

- op 27 maart opent de expositie bij Terra Art Projects in Zoetermeer installaties van de leden Mariah Blue, Annemie Bogaerts, Adri de Fluiter, Marus van der Made, Stephanie Rhode en Marion Vriens

-  in de tweede helft van mei werkt een groepje NKvB-ers in het EKWC onder de titel ‘Beeldhouwers ontspoord’, die werkperiode wordt afgesloten met een expositie

- op 26 augustus opent op Vijversburg in Tytsjerksteradiel de succesvolle Kringtentoonstelling Narcissus, een initiatief dat namens de NKvB werd gedragen door Kringlid Lia Versteege

- in het laatste kwartaal werd de beslissing genomen in 2013 de expositie NKvB Natuurlijk in het Amsterdamse Bos te organiseren. Het contact met het Bos kwam tot stand via Vera Schoffelen die tegen uurvergoeding de taak van NKvB-expositiebegeleider op zich heeft genomen. Haar inspanningen leverden meteen dit resultaat, de organisatie werd gedragen door Vera, vrijwel alle vrijwilligers, en interim-bestuursleden Merel Holleboom en Dick Simonis.

- in 2012 werd door de initiatiefnemers Joost Wolters en Erik Workel een uiterste poging gedaan om het Beeldenpark Bronckhorst van de grond te krijgen, die poging mislukt en het plan staat in de wacht

- Contact met TU/e (Lucas Asselbergs van Studium Generale) voor mogelijk samenwerkingsverband tussen studenten TU/e en kunstenaars met het oog op tentoonstelling in het jubileumjaar 2018. Onduidelijkheid van de kant van de TU omtrent de mogelijkheden, maakte het ontwikkelen van ideeën onmogelijk

- in november vinden de eerste gesprekken plaats met de kandidaten, waaronder aanstaand coördinator Andrea Möller

- de expositie van de NKvB bij Ernst & Young wordt door Vera schoffelen namens de NKvB georganiseerd met een kleine selectie van vijf NKvB-leden, die op dit moment te zien is op afspraak (zie www.nkvb.nl)

- vlak voor kerstmis 2012 wordt het interimbestuur benaderd door Stroom Den Haag met de vraag binnen enkele dagen leden voor te dragen voor de opdracht van het Julianamonument in Den Haag. Het bestuur draagt nooit individuen voor, tenzij het door tijdsdruk niet anders kan. In dit geval werd een spoedoproep op onze site gezet, waarop 5 Kringleden reageerden: Maria Glandorf, Eddy Roos, Godelieve Smulders, Carel Lanters en Louis Reijnen. Hun namen en website-adressen zijn doorgegeven aan de organisatie, Eddy Roos kwam tot in de tweede selectieronde.

 

Activiteiten

- Nieuwjaarsbrunch op 15 januari 2012 is de 3de NKvB-Nieuwjaarsborrel samen met Sculpture Network in A08 te Amsterdam, videoverbindingen met veel Brunchplaatsen in Europa

- de brunch wordt voorafgegaan door een Ledenraadpleging

- NKvB (Dick Simonis) is in regelmatig overleg met de Lucas Arons, bestuurslid van de Zweedse ‘Kring’ in een uiterste poging een Europese subsidie binnen te halen om een Europese Beeldhouwersclub van de grond te krijgen. De subsidieaanvraag wordt op onduidelijke gronden afgewezen

- op 7 september 2012 wordt een vrijwilligersdag naar het nieuwe Stedelijk Museum georganiseerd, inclusief lunch

- 9 september 2012 geven Merel Holleboom en Dick Simonis acte de presence op het symposium ‘De toekomst van Kunstenaarsverenigingen’ met informatiestand

- er was een conflict naar aanleiding van een diefstal op Beeldenpark Drechtoevers, onze juridisch adviser Igor van Loo heeft hen bijgestaan omdat de NKvB een vaste plek heeft in het bestuur

 

Beleidsplan 2013

- Het beleidsplan 2013 zal met en door het nieuwe bestuur worden geformuleerd

- Begin 2013 is Harry Exmann begonnen met een eerste pr-voorstel en er zijn nieuwe vrijwilligers geworven om alle initiatieven handen en voeten te geven.

- Zodra het Beleidsplan door het nieuwe bestuur geformuleerd is, wordt het gecommuniceerd met de leden.

 

 


 

Dank

We blijven onze vrijwilligers Linda Asseper, Els de Korte, Hannie van der Made, Wietske Blokker en Sylvia Schoonenberg ontzettend veel dank verschuldigd. Linda Asseper bevrouwt sinds 2011 onovertroffen het secretariaat, Hannie van der Made coordineert exposities, Sylvia Schoonenberg heeft de financiële en ledenadministratie op zich genomen. Sylvia en Els hebben het archief geïnventariseerd en onder andere verschillende tentoonstellingen meegeproduceerd en Wietske Blokker schrijft onze persberichten. Dank gaat ook uit naar alle leden en vrijwilligers die zich voor grotere en kleinere taken ingezet hebben in het afgelopen jaar, we noemen in het bijzonder:

- Simon Nusmeier voor uitstekend websiteredactiewerk

- ballotagesecretaris Femke van Dam

- de vrijwilligers Linda, Sylvia en Els voor de hand- en spandiensten bij bijeenkomsten en evenementen

- Titus Hirs voor het gebruik van zijn A08-ruimte voor alle NKvB-bijeenkomsten in 2012.

 

Dick Simonis, secretaris a.i.

namens de interimgroep: Merel Holleboom, Henk van Bennekum, Joop Haring en Willibrord Wedemeijer

 


Jaarrekening 2012(Frode Bolhuis en Sylvia Schoonenberg)

 

 

Balans per 31 december 2012

       
           
           

ACTIVA

         
 

 31 december 2012

 

 31 december 2011

           

VLOTTENDE ACTIVA

         

Vorderingen op korte termijn

         

Contributies

810

   

1.170

 

Subsidies inzake tentoonstelling Narcissus

3.600

       

Overlopende activa

385

   

547

 
   

4.795

   

1.717

           

Liquide middelen

         

INGbank 286333

7.939

   

6.880

 

INGbank spaarrekening

17.249

   

19.992

 
   

25.188

   

26.872

   

 

   

 

   

29.983

   

28.590

           
           
           

PASSIVA

         
         
           

EIGEN VERMOGEN

         

Kapitaal

25.273

   

28.240

 
   

25.273

   

28.240

           

VLOTTENDE PASSIVA

         

Kortlopende schulden

4.490

       

Overlopende passiva

220

   

350

 
   

4.710

   

350

           
   

29.983

   

28.590

             

 


 

Winst- en verliesrekening 2012

     
         
         
 

2012

 

2011

Inkomsten

       

Contributies

 

22.200

 

22.518

Ballotage

 

200

 

375

Subsidie/sponsoring

     

2.500

Overige inkomsten/workshops

 

478

 

2.276

Bruto resultaat

 

22.878

 

27.669

         
         

Uitgaven

       

Huur kantoor

1.097

   

1.070

Expositiekosten

4.238

   

4.972

Workshops

     

2.631

Kantoorkosten

1.261

   

1.199

Internet

3.552

   

2.230

Contributies en abonnementen

4.115

   

3.980

Administratiekosten

     

446

Advies- en incassokosten

2.579

   

94

Bestuurskosten

3.173

   

5.096

Ballotagekosten

     

432

Algemene ledenvergadering

1.326

   

2.081

Vakliteratuur

       

Verzekeringen

       

Algemene kosten

       

Totale kosten 2012

 

21.342

 

24.231

         

Bedrijfs resultaat 2012

 

1.536

 

3.438

         

Financiele baten/lasten

       

Bankkosten

 

-170

 

-139

Bankrente opbrengst

 

261

 

42

Netto resultaat 2012

 

1.626

 

3.341

         

Nagekomen baten en lasten uit 2011

 

-4.593

 

 

Resultaat

 

-2.967

 

3.341

 


 

 

Toelichting behorend bij de jaarrekening 2012

     
             

Balans 31 december 2012.

         
             
             

Activa

           
             

Contributies € 810

         

Dit betreft de verschuldigde contributie voor het jaar 2012 en dat  niet in 2012 is ontvangen.

             
             

Subsidies inzake tentoonstelling Narcissus € 3.600

     
             

Prins  Bernard Fonds

 

2000

     

Gemeente Tytsjerksteradiel

 

1600

     
     

3600

     
             
             

Overlopende activa € 386

         

rente spaarrekening

 

260

     

Kunsten -92, contributie 2013

 

125

     
     

385

     
             

Passiva

           
             

Kapitaal  € 25.273

         
             

Stand 31 december 2011

 

28.240

     

nagekomen lasten 2011

 

-4.593

     

resultaat 2012

 

1.626

     

Stand 31 december 2012

 

25.273

     
             
             

Kortlopende schulden € 4.490

         

Tentoonstelling Narcissus

 

2.949

     

Bestuurskosten

 

446

     

Kantoorkosten

 

483

     

Diensten derden

 

200

     

Publiciteit

   

224

     

Bankkosten

 

38

     

Diversen

   

150

     
     

4.490

     
             
             

Overlopende passiva € 220

         

Vooruitontvangen bijdrage t.b.v. ballotage

25

     

Overschot tentoonstelling Narcissus

 

195

     
     

220

     
             
             

Toelichting Jaarrekening

 

Winst en verliesrekening 2012

         
             
             

Ontvangen contributies  € 22.200

         
   

aantal

bedrag

     

aspirantleden

4

360

     

werkende leden

95

17.010

     

senior leden

48

4.320

     

partnerleden

2

180

     

vriendenbijdragen

4

330

     

totaal

 

153

22.200

     
             
             

Advieskosten € 2.579

         
             

Research, schrijven van teksten

 

1.214

     

research ten behoeve van expositie mogelijkheden

994

     

0verige kosten

 

371

     
     

2.579

     
             
             

Nagekomen baten en lasten uit 2011 € 4.593

       
             

Dit zijn kosten die niet op de balans van 31 december 2011 zijn opgenomen en in 2012 zijn betaald.


 

Conceptbegroting 2013

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Begroot

 
 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 
   

%

 

%

 

%

   

Contributies

25027

86,87

22518

81,26

22200

95,94

22000

 

Ballotage

200

0,69

375

1,35

200

0,86

200

 

Subsidie

0

0,00

2500

9,02

0

0,00

0

 

Workshops

3550

12,32

2276

8,21

478

2,07

0

 

Bankrente

33

0,11

42

0,15

261

1,13

0

 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28810

100

27711

100

23139

100

22200

 
                 
                 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Begroot

 
 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 
   

%

 

%

 

%

 

%

Huur kantoor

1053

3,65

1070

3,86

1097

4,74

1127

5,00

Expositiekosten

2992

10,39

4972

17,94

4238

18,32

4000

18,00

Workshops

6026

20,92

2631

9,49

0

0,00

1900

9,00

Kantoorkosten

784

2,72

1199

4,33

1261

5,45

1200

5,00

Internet

2200

7,64

2230

8,05

3552

15,35

2700

12,00

Contributies/abonn

3945

13,69

3980

14,36

4115

17,78

4000

18,00

Adm ksten

364

1,26

446

1,61

0

0,00

250

1,00

Advies en incass

617

2,14

94

0,34

2579

11,15

1000

5,00

Drukwerk

2168

7,53

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Bestuurskosten

4893

16,98

5096

18,39

3173

13,71

4000

18,00

Ballotagekosten

282

0,98

432

1,56

0

0,00

250

1,00

Alg. Ledenvergadering

1390

4,82

2081

7,51

1326

5,73

1600

7,00

Reklamekosten

100

0,35

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Bankkosten

78

0,27

139

0,50

170

0,73

173

1,00

Subtotaal

26892

93,34

24370

87,94

21511

92,96

22200

100,00

Overschot*

1918

 

3341

 

1628

 

0

 

Inkomsten

28810

 

27711

 

23139

 

22200

 
                 

*Overschot 2012

       

1628

     

Bijzondere lasten

       

-4593

     

Ten laste van eigen vermogen

   

-2965

     
                 

Bijzondere lasten zijn kosten die boekhoudkundig eigenlijk aan het jaar 2011 hadden

moeten worden gerekend

             

Toelichting Conceptbegroting 2013

 

Op basis van de mij bekende gegevens heb ik een Conceptbegroting 2013 opgesteld. De door mij gehanteerde begrotingscijfers zijn getoetst aan de werkelijke uitkomsten van de jaren daarvoor. De aangegeven percentages betekenen dat de onderscheidende uitgaven zoveel % van de totale inkomsten zijn. Hiermee wordt een vergelijking met voorgaande jaren vergemakkelijkt. Wat de inkomsten betreft ben ik uitgegaan van een lichte daling van de contributiegelden en uitgegaan van de bestaande regelingen.

Van belang is toch eens te kijken naar de hoogte van de contributiegelden van de, zoals nu genoemde, seniorleden. Tegenover ongeveer de helft van de normale contributie kunnen zij gebruik maken van alle faciliteiten die de vereniging te bieden heeft. De vraag is dit nog houdbaar als we kijken naar de jongeren in de vereniging, die wel het volle pond moeten betalen voor alles, terwijl de verkoopkansen van hun werk door hun relatieve onbekendheid van hun werk aanzienlijk minder zijn dan die van de seniorleden die al hun hele leven gewerkt hebben aan hun bekendheid. Mijn voorstel zou dan ook zijn dat als de huidige seniorleden gebruik willen maken van de faciliteiten die de vereniging te bieden heeft, gewoon het volle pond moeten betalen. Wordt dit laatste niet gewild dan krijgen ze de status van vriendenlid met de daaraan verbonden contributie en voorrechten zoals bijvoorbeeld het krijgen van een tijdschrift, aanwezigheid op vergaderingen, uitnodigingen voor exposities e.d. Nadrukkelijk worden ze o.a. niet meer uitgenodigd om onder NKVB-vlag mee te exposeren.

Voor Workshops is een uitgavenpost van € 1900 ingeboekt. De daadwerkelijke kosten zullen hoger uitvallen. Dat betekent een eigen deelname in de kosten die kan lopen van 1% tot 100%. Is het 100 % dan wordt de deelname geheel uit eigen zak betaald en valt de opgenomen uitgaaf van € 1900 geheel vrij om ergens anders aan te besteden. Bij de overige uitgaven kan natuurlijk de ene post verhoogd worden maar dan zal een andere verlaagd moeten worden. Het zoeken naar een verhoging van de inkomsten is prima maar de kans dat er geld komt puur voor de exploitatie van de vereniging schat ik niet erg hoog in, om niet te zeggen onmogelijk. Wel kan geprobeerd worden projectsubsidies te krijgen en in de totale kosten daarvan een zekere bijdrage voor de exploitatie van de vereniging mee te nemen. Met dit laatste zul je wel voorzichtig moeten zijn daar elke subsidiënt daarop gespitst of er sprake is van exploitatievergoeding want dat past in de regel niet in hun doelstelling.

Gezien het aanstaande jubeljaar zou je een post moeten opnemen die dan gereserveerd wordt voor dat jubileum. Aan te raden is om dit de komende jaren te doen. Maar welk bedrag? De nu opgestelde begroting van uitgaven geeft vooralsnog geen ruimte.

Mij is bekend dat er een wens leeft om een vrijwilligersvergoeding te geven aan deze of gene. Als je hiertoe besluit, dan lijkt het me moeilijk om een enkeling wel wat te geven en een ander niet. Dus je zult hier duidelijke criteria voor moeten aanleggen. Tweede probleem: waar moet het van betaald worden? Voor een forse contributieverhoging zullen de handen niet  op elkaar gaan. En 1% of 2 % verhoging levert te weinig op naar mijn smaak.

 

Willibrord Wedemeijer, beoogd penningmeester

 


Bijlage 1

 

Beknopte profielschets Klaas R. Pauw

Geboren 14 augustus 1954 te Amsterdam. Afgestudeerd in Nederlands Recht in 1979, propedeuse Psychologie Universiteit van Amsterdam in 1975. Van 1981 tot 1989 werkzaam geweest bij één van de grote advocatenkantoren, tegenwoordig bekend onder de naam Nauta Dutilh, waarvan gedurende een jaar in de USA. Daarna van 1989 tot 1993 actief geweest in de onroerend goedsector waarbij ik mij voornamelijk bezig hield met de acquisitie en organisatie van grote internationale samenwerkingsverbanden gericht op de ontwikkeling van bouwprojecten in voormalig Oost- en West-Duitsland. Van 1993 tot 1997 zelfstandig werkzaam geweest in de ontwikkeling van Nederlands onroerend goed. Daarna terug naar de advocatuur als lid van de maatschap Nolen Van der List Advocaten te Amsterdam en sinds 2005 zelfstandig werkend als advocaat en mediator voor het MKB. Mijn expertise is civielrechtelijk en richt zich vooral op ondernemingsrecht, vastgoed en handelsrecht. Mijn praktijk is aan huis gevestigd: Vondelstraat 134 te Amsterdam.

Naast mijn werk ben ik vanaf het eerste concert betrokken bij het Prinsengrachtconcert en sinds 2000 ben ik voorzitter van de Stichting het Prinsengrachtconcert te Amsterdam. Aan de ontwikkeling van het vak van mediator heb ik tot eind vorig jaar meegewerkt als secretaris van de raad van advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging en als bestuurslid en mede oprichter van de Noord-Hollandse vereniging van mediators. Vanaf de oprichting ben ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting TOP te Zaandam, een beroepsopleiding voor tandheelkundig personeel.

Mijn belangstelling voor de beeldende kunst is ontstaan in het begin van de jaren ’80 toen ik als advocaat van Hotel Pulitzer te Amsterdam betrokken was bij de organisatie van de Pulitzer Art Gallery onder de artistieke leiding van Jack Visser toen afkomstig van Galerie Nouvelles Images in Den Haag.

Amsterdam, mei 2013

 

Profielschets Willibrord Wedemeijer

Willibrord Wedemeijer geb in 1941 in Berlicum (N.Br). Afgestudeerd bedrijfseconoom van de Universiteit van Amsterdam. Sedert 2001 niet meer werkzaam.  Daarvoor heb ik gewerkt vanaf 1969 tot 2001 eerst bij de Ned Midd bank dat later ING bank geworden is. Bij deze bank heb ik me uitsluitend bezig gehouden met zakelijke kredietverlening aan bedrijven en instellingen.

Ik ben gehuwd, heb drie kinderen die op hun beurt samen 7 kinderen hebben. 

Naast mijn werk ben ik actief geweest door lidmaatschap( penningmeester)  van een aantal besturen van stichtingen die zich bezig hielden met de Jeugdhulpverlening zoals een Boddaertcentrum en een Medisch Kleuterdagverblijf, beiden in Apeldoorn. Voor onderwijs in de vorm van een bestuurslidmaatschap van het Vormingscentrum Jongeren in Eerbeek en eerst lid en later voorzitter van de Bestuurscommissie Openbaar onderwijs in Brummen tot aan de fusie met Stichting Archipel te Zutphen. Voorts lid bestuur van het voormalige Psychiatrisch Ziekenhuis de Wellen te Apeldoorn ( het vroegere St Joseph) wat thans hoort tot GGnet. Sedert  begin 2001 lid van het bestuur van de Ottho Gerhard Heldringstichting in Zetten.  Naast dit alles politiek actief in mijn woongemeente Brummen. Vanaf 1978 tot 1999 lid van de gemeenteraad van Brummen eerst voor de CCP dat later omgezet is in CDA. De laatste 10 jaar was ik fractievoorzitter. Vanwege mijn raadslidmaatschap mocht ik namens de gemeente Brummen in allerlei besturen van instellingen zitten die op verschillende terreinen met andere gemeenten samenwerkten.

In de zomer 2001 werd ik bestuurslid van de Stichting Hospice en als voorzitter van deze stichting mocht ik het Hospice, gevestigd in een woning in Brummen, doen verplaatsen (werven van een huurpand en de verbouwing daarvan) naar de huidige plek aan de Thorbeckesingel te Zutphen.

Op dit moment ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Conrisq groep in Zetten, een groep die een TBS instelling in Venray exploiteert als mede een jeugdzorginstelling, de OGH, in Zetten.

Voorts bestuurslid van de interkerkelijke Stichting Naaste te Zutphen en Stichting Engelenfonds.

Wat de R.K. Kerk betreft mocht ik tot de fusiedatum 1/1/2008 bestuurslid(penningmeester) zijn van het Parochiebestuur St Jan en Emanuel. Nu ben ik voorzitter van de stichting Vrienden van de kerk St Jan de Doper en haar orgels. Deze stichting wil de St Janskerk niet alleen onder de aandacht brengen van de parochianen maar ook van diegenen die belangstelling hebben voor Cultureel Erfgoed.  


De bijlage Notulen ALV juli 2012 zijn hier te vinden.