Menu
Verslag vergadering Interim Bestuur, Amsterdam, d.d. 27 februari 2013, 16.00 uur.

Aanwezig: Willibrord Wedemeijer, Joop Haring, Henk v Bennekum, Dick Simonis, Merel Holleboom (notulen).

De coördinator Andrea Möller heeft zichzelf ontslagen uit haar taak. Ze heeft een tweetal mensen aangedragen die niet in het bestuur willen deelnemen maar wel willen meedenken over hoe het verder moet met de vereniging. Vraagt ons een voorstel omtrent haar betaling te doen. We besluiten geen gebruik te maken van haar aanbod om verder kandidaten aan te laten dragen en vinden dat ze op basis van de no cure no pay geen recht heeft op een vergoeding voor de door haar gedane zaken. Haar reiskosten mag ze wel in rekening brengen.
We willen graag van het aanbod van Klaas Dijkstra gebruik maken inzake het opzetten van een enquête om op die manier nader geïnformeerd te worden wat de leden willen. Een groepje is geformeerd om naar de vraagstelling te kijken en waar nodig te verbeteren. De enquête zal via de website gaan lopen.

Conclusie; Dus na een jaar zijn we naast een nieuwe penningmeester niet veel verder gekomen en zitten we als interim bestuur bij elkaar om zaken op orde te houden want we willen deze bestuurloze toch goed lopende vereniging niet laten vallen. Wat nu?? ; Er wordt afgesproken nogmaals een brief met een oproep voor secretaris en voorzitter op te stellen. De bedoeling is dan mensen, die in eerste instantie geschikt geacht worden eerst persoonlijk te benaderen en dan te informeren met deze brief. De omschrijving van de taken van een bestuurslid moet helder en duidelijk beschreven worden. Het is niet de bedoeling dat een bestuurslid zich moet bezighouden met allerlei inhoudelijke taken die eigen zijn aan de professie van de kunstenaar. Op dit moment is de omschrijving en invulling van een bestuurstaak te groot en schrikt leden/genodigden af om zich voor een bestuurstaak beschikbaar te stellen.

Naast een nieuw bestuur is er m.b.t. het jubileum in 2018 ook nog aan de orde geweest de gedachte om provinciecoördinatoren te zoeken. De bedoeling daarvan is dat hij/zij in zijn/haar regio ter gelegenheid van het jubileum een activiteit samen met andere leden die in die regio wonen op te zetten. Dit idee is geboren om te trachten een grotere betrokkenheid van de leden te bewerkstelligen en met elkaar actief bezig te zijn exposities te organiseren in de eigen omgeving. Graag willen we voor eind maart de betrokken leden per provincie bij elkaar laten komen om te bomen hierover. Het jubileum in 2018 is aanleiding om actief aan de gang te gaan. Gehoopt wordt dat er meer uit zal gaan rollen dan alleen maar één grote tentoonstelling. Nieuwe contacten, expositiemogelijkheden uitrollen op een breed netwerk. Hier zit toekomst perspectief! Lia Versteege is al druk in de weer in het noorden en Catharina van de Ven heeft contacten gelegd met de 12-provinciën.
Verder is het de bedoeling dat de expositie in het Amsterdamse bos leidt naar een vaste expo-locatie met ook het jubileum in het vooruitzicht
Naast een actieve inzet en opbouw vanuit de provinciën is het van belang te kijken of er meer vrijwilligers vanuit de Vrijwilligerscentrale Amsterdam kunnen worden ingezet voor taken. Hier is wel een goede coördinatie voor nodig (Merel??). Taken die bijvoorbeeld ingevuld kunnen worden door externe vrijwilligers zijn, bijhouden website, social media , pr, helpen bij exposities inrichten, organiseren, etc Dick zal twee advertenties op de VCA site zetten, een voor sociaal media en een voor bijhouden van de website. Merel overweegt om de training- werken met vrijwilligers – te volgen ( ps: hier hebben we het niet overgehad - vergeten, maar ze wil het wel graag doen.

Jubileum en publicatie.
Graag willen we een publicatie over het 100 jarige bestaan van de kring maar de vraag is hoe gaat dit eruit zien, en wie gaan hieraan werken. Wietske Blokker wil wel alle tekst schrijven. Maria Schilder zou de grafische kant kunnen doen maar graag zouden we ook externen zoals Jeroen Damen of Anne Berk hierbij betrekken om er over mee te denken hoe we dit kunnen aanpakken en meeliften op Museum Beelden aan Zee, Jan Teeuwisse, Als er nog meer ideeën en opties bij deze of gene te binnen schieten, graag z.s.m. laten weten dan kunnen we(Merel??) hiermee aan de gang.

Vera Schoffelen;
we zijn nog steeds erg blij met Vera Schoffelen, maar de vraag blijft hoelang kunnen we haar nog betalen en kan zo’n opdracht bij Ernst & Young niet voor minder kosten zodat er meer voor de kunstenaar over blijft
Er moet per expositie een begroting komen. De te maken kosten en te verwerven opbrengsten dienen zodanig te zijn dat de exposerende kunstenaar er ook wat aan over houdt. De selectie die Vera voor E&Y heeft gemaakt is goedgekeurd. We vertrouwen op haar professionele blik en kwaliteit dat deze expositie in goede handen is bij haar.

Verdere agendapunten;

-Mogelijke kantoor/archief ruimte AO8 van Raymond; dit wordt niet in werking gezet.
Reden; we hebben een verleden met het FNV en gaan er vanuit dat als het FNV moet verhuizen we weer mee kunnen verhuizen. Alles op zijn kop zetten, nu er geen duidelijk bestuur is, heeft geen zin en de ruimte van Raymond is misschien niet het meest handigste daar een gedeelte niet rechtop beloopbaar is, je door een gemeenschappelijke ruimte heen moet en er mogelijk veel activiteit is die onrust kan geven. Ook zal er het een en ander verbouwd moeten worden wat op dit moment te veel gevraagd is(?);

-contributie en opzegging lidmaatschap: voor 1 januari nieuwe kalender jaar; -contributie wijzigingen: doorgeven bij de eerste ALV voor het jaar erop, dan heeft men vanaf de eerst ALV tot aan het einde van dat jaar de tijd om op te zeggen. Voor dit jaar blijft de contributie ongewijzigd op 180 euro staan;

-kan men seniorlid zijn/worden: Willibrord wil graag het thans bestaande seniorlidmaatschap herzien. Niet de leeftijd maar het al of niet gebruik maken van faciliteiten van de Kring zou het criterium moeten zijn. Met andere woorden wil je geen gebruik maken van de faciliteiten van de kring maar toch betrokken blijven bij de Kring dan ben je in feite vriendenlid met het daarbij contributiebedrag. Wil je toch gebruik blijven maken van de faciliteiten dan geldt dus het normale contributiebedrag van nu, zijnde € 180,- ;

-Harry Exman: is nieuw vriendenlid en wil zich graag actief inzetten op gebied van PR. Merel zal contact met hem opnemen hierover;

-fusie-voorstel ABK: hier zijn de meningen nog steeds over verdeeld. We kunnen het nog eens navragen bij Jeroen Damen. Die heeft verstand van het ABK en de mogelijkheden daar. Wellicht is het een optie om dingen met hun te delen zoals een expositieruimte of kantoor, maar kantoor hebben zij ergens al gratis aangeboden gekregen;

-Arti: er zal door Joop navraag gedaan worden of er een mogelijkheid bestaat éénmaal per maand de ruimte van Arti te gebruiken om NKvB-kunstnaars bijeen te laten komen voor bijvoorbeeld een lezing over eigen werk of een info-avond over een bepaald onderwerp. Dit om de onderlinge band van de Kringleden te verstevigen en een mogelijkheid te creëren iets te bieden aan vriendenleden e.d.;

-Eddy Roos en Tefaf: we besluiten dat er vanuit de NKvB geen steun kan komen voor Eddy Roos omtrent zijn afwijzing bij de Tefaf. De Tefaf bepaalt zelf vanuit hun professie wie ze wel en niet laten exposeren op de beurs. Daar gaan wij als vereniging niet over.

Afspraken lijst

Joop: opzet brief oproep bestuursleden, navraag ruimte bij Arti;
Dick: mail aan Andrea; vacatures bij VCA navragen: Eva vragen verslag Amsterdamse bos bijeenkomst: sturen takenlijst naar Willibrord;
Henk;???
Willibrord: nakijken takenlijst bestuursleden en beginnen met maken van begroting. Het jaaroverzicht 2012 wordt gereed gemaakt door Sylvia;
Merel: verslag maken van deze bijeenkomst; contact opnemen met Klaas; Corrie vragen over Harry Exman; contact houden met provincie-coördinatoren en navraag doen bij Anne Berk/Jeroen Damen en Jan Teeuwisse i.v.m. jubileum boek;
Voor allen: meedenken over jubileumuitgave, meedenken/doen werven nieuwe bestuursleden.

Merel.