Menu

Agenda ALV NKvB 1 juli 2012

Zondag 1 juli 2012

13.00 uur

locatie A08, KNSM-laan 808, 1019 LT Amsterdam- 1 Opening

- 2 Mededelingen

- 3 Post/E-mail (inkomend en uitgaand)

- 4 Notulen laatste ALV 15/4

Tekstuele opmerkingen en inhoudelijke vragen die niet op de agenda staan ontvangen we graag per mail voor de vergadering

- 5 Vaststelling agenda

- 6 De voorstellen voor hoe nu verder met de NKvB:
 

     6.1 - opheffen van de vereniging (zie toelichting A)


     6.2 - Plan Wiersma wordt ingevoerd (zie toelichting B)


     6.3 - NKvB zoekt overleg met ABK om samen een grote algemene ‘Vereniging van Driedimensionalen’ te vormen


     6.4 - benoemen van een algemeen coördinator voor aansturing werkgroepen van vrijwilligerleden en externe vrijwilligers onder toezicht van een slank bestuur van werkende leden (voorzitter, secretaris, penningmeester)


     6.5 - er wordt alleen een betaalde directeur als enige bestuurder benoemd die 2 x per jaar verantwoording aflegt aan de ALV


     6.6 - de vereniging houdt op professionele wijze alleen de website in de lucht, met een ‘pro forma bestuur’ en een betaalde redactie (hoofdredacteur, eindredacteur en een stel redacteuren tegen urendeclaratie/betaling per artikel); als er tentoonstellingen en meer worden aangeboden via de site, dan wordt per project een werkgroep samengesteld van werkende leden.


De verschillende voorstellen zijn slechts korte omschrijvingen waarbij in de uitwerking meer op de details zal moeten worden ingegaan. Er zijn wel grote principeverschillen tussen B en de andere voorstellen.

7 Hoe gaan we nu verder met dit besluit

- 8 Financiën

- 9 Wat verder ter tafel komt/RondvraagBijlage 1 (Ingezonden brief van Dick Simonis)

Hoe verder met de NKvB?

Zes mogelijkheden om uit de huidige impasse te raken

Zes mogelijkheden voor het oplossen van de bestuurlijke problemen waarin de NKvB zich op dit moment bevindt. De opties kunnen aan de leden van de NKvB voorgelegd worden bij een (twee?) allesbeslissende ALV. De voorstellen zouden bij voorkeur in deze volgorde ter stemming gebracht moeten worden:

1 - opheffen van de vereniging (zie toelichting A)
2 - Plan Wiersma wordt ingevoerd (zie toelichting B)
3 - NKvB zoekt overleg met ABK om samen een grote algemene ‘Vereniging van Driedimensionalen’ te vormen
4 - benoemen van een algemeen coördinator voor aansturing werkgroepen van vrijwilligerleden en externe vrijwilligers onder toezicht van een slank bestuur van werkende leden (voorzitter, secretaris, penningmeester)
5 - er wordt alleen een betaalde directeur als enige bestuurder benoemd die 2 x per jaar verantwoording aflegt aan de ALV
6 - de vereniging houdt op professionele wijze alleen de website in de lucht, met een ‘pro forma bestuur’ en een betaalde redactie (hoofdredacteur, eindredacteur en een stel redacteuren tegen urendeclaratie/betaling per artikel); als er tentoonstellingen en meer worden aangeboden via de site, dan wordt per project een werkgroep samengesteld van werkende leden.

Welke keuze de leden ook zullen maken, onlosmakelijk ermee verbonden is de invulling van die taak/taken, dus ofwel persoonlijke inzet dan wel de beschikbaarheid van personen van buiten de vereniging die bereid zijn die taak/taken te vervullen. Dat geldt voor alle opties, zelfs voor optie 1, want ook dat vergt inzet en inspanning. Alleen optie 4 zal meer tijd vergen en Bas Wiersma is bereid tijd in de NKvB te stoppen om een bestuur te formeren.


A Punten van overweging die pleiten voor opheffing (Dick Simonis)

- de kunstenopleidingen sluiten al jaren niet meer aan bij de oude tweedeling tweedimensionale en driedimensionale kunsten. Er zijn algemene kunstenopleidingen (autonome kunst) waarbij geleerd wordt de vorm (materiaal, techniek et cet.) strak aan te laten sluiten bij het idee. Het idee is de kern van het kunstenaarschap, de uitvoering is daaraan ondergeschikt: 2- of 3-dimensionaal, video, internetpublicatie, materiaal, vormgeving en moment van openbaring wisselt per project.

- men voelt zich daardoor ‘beeldend kunstenaar’ en niet nadrukkelijk ‘beeldhouwer’, terwijl dat woord en die visie diep geworteld is in onze vereniging

- de kunstenaars die nu de academie verlaten zoeken hun uitingsvormen, plaatsen en tijdstip in ad hoc-verbanden met andere kunstenaars en instellingen, allemaal internetgebruikers die zich van dezelfde taal en materialen bedienen en doen dat dus niet meer levenslang binnen het ‘strakke keurslijf’ van een beeldhouwers- , schilders- of keramistenvereniging’.


B Voorstel Bas Wiersma

Organisatie

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is een vereniging met ongeveer 180 leden. Opgericht in 1918 als een belangenvereniging voor beeldhouwers, probeert de vereniging de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen ruimtelijk werkende beeldend kunstenaars te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de Nederlandse beeldhouwkunst, dus de ruimtelijke kunsten, en die van de Kring-leden in het bijzonder. Het organiseren van tentoonstellingen en symposia is een belangrijk aspect van het beleid, evenals de belangenbehartiging van de leden. In het verlengde daarvan biedt de NKvB de leden juridisch advies en hanteren we een keurmerk voor expositiegelegenheden en verkooptentoonstellingen.

Voor de Kring moet de doelstelling blijven zoals deze is, het blijkt dat de huidige organisatie een kern probleem heeft namelijk:

Tijd en geld

Om de kracht van de kring te vergroten is een bredere basis nodig voor zowel het besturen, als de financiële slagkracht. Dit kan door meer leden te werven. Meer leden, meer inkomsten en meer bestuurskracht.

Om dit mogelijk te maken het volgende voorstel:

Een ieder kan lid van de kring worden. Om mee te kunnen doen aan tentoonstellingen en exposities dienen de leden door een ballotage commissie te worden beoordeeld. De leden die door de ballotage zijn gekomen krijgen extra bevoegdheden d.m.v. de statuten c.q. huishoudelijk reglement.

Om de Kring nog eens 100 jaar te laten voortbestaan is een principiële, en dient dan ook gedragen te worden door een grote meerderheid van de leden. Doelstelling van de Kring blijft gelijk.

Voor het werven van A-leden stel ik voor dat ieder B-lid tenminste een, liefst meer personen aanmeldt waar hij/zij wel eens een beeld aan verkocht heeft. Contributie € 100 per jaar. Het is van groot belang om A-leden goed bij de kring te betrekken, zodat er bereidheid ontstaat om zich in te zetten voor de Kring. B.v. uitnodigingen voor exposities, atelier bezoek e.d.

Wanneer deze principiële beslissing genomen is er veel te doen door een nieuw bestuur o.a.:
- Comité van aanbeveling
- Gepast gebruik maken van de beschermvrouw HM de Koningin
- Sponsor commissie
- Extra leden werven
- Voorbereiding 100 jarig bestaan
- Aanvragen subsidies
- Etc.

De NKvB is iets om trots op te zijn, het is van belang als bepaalde kunstuiting een speciale “vereniging” te hebben. Het hebben van de juiste leden opent mogelijk ook deuren voor sponsoring van bedrijven en instellingen.

Kort  en goed: inschakelen van andere krachten d.m.v. meer leden.


C Reactie Bert van Loo op het Voorstel-Wiersma

Hallo Bas

Blijf vooral denken over de reacties die zijn ingediend. Ik wil daar nog wat aan toevoegen. Wij weten dat er leden bij moeten komen, maar het is uiterst belangrijk dat we de leden een status geven die hen past. Je merkt zelf op dat A en B leden niet goed werkt, omdat het gevoeligheden geeft die ongewenst zijn. Daar moet dus eerst een oplossing voor gevonden worden!

Wat betreft de kunstenaars die zomaar zonder ballotage lid kunnen worden; daar zul je ongetwijfeld veel weerstand krijgen. Ik ben er van overtuigd dat velen de Kring zullen verlaten als dat wordt besloten. Tenslotte is de Kring een kwaliteitsvereniging die niet zomaar iedereen toelaat. In het verleden is de deur wel eens open gezet met als gevolg dat er veel leden met een goede reputatie zijn opgestapt. Tentoonstellingen zijn meestal gerelateerd aan thema’s en de keuze voor deelname gebeurd dan vaak (meestal) door een externe curator.

De verandering van de Kring zal voornamelijk (naar mijn mening) moeten plaatsvinden door het aantrekken van nieuwe leden, toegewijde leden, die de NKvB en de beeldende kunsten een warm hart toedragen en daarvoor ook nog bereid zijn een bijdrage te leveren. Bekwame mensen (zoals jijzelf) zullen het bestuurlijke deel moeten gaan invullen opdat er een financiële gezonde vereniging ontstaat die weer tentoonstellingen kan gaan organiseren van een kwalitatief hoog niveau. Dan pas zullen alle leden - toegewijde en werkende - weer trots zijn op hun vereniging.

Natuurlijk moet er voor alle inzet door de NIET kunstenaarsleden iets aantrekkelijks komen, daarover kan nog uitvoerig gediscussieerd worden en dat zal zeker wel resultaten opleveren.

Met vriendelijke groeten Bert


D Reactie van Dick Simonis op het Voorstel-Wiersma

Beeldhouwers of Beeldhouders

NKvB staat voor de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Daarmee is mijn eerste argument benoemd. We zijn een vereniging van Beeldenmakers en niet van Beeldenbezitters. Het kan dus niet zo zijn dat de Beeldhouders, de bezitters van onze producten, binnen de vereniging dezelfde rechten krijgen als de Beeldhouwers, de kunstenaars. We zijn een kunstenaarsvereniging en geen vriendenclub. Dus als de beeldhouders een vereniging willen hebben, dan staat het ze vrij zich te organiseren, maar niet als NKvB!

Tijd & Geld?
Ons eerste probleem is niet Tijd & Geld. De vereniging wenst niet te groeien in kwantitatieve zin, maar in kwalitatieve zin. Voor het aspect Tijd blijken veel Kringleden klaar te staan om een paar uur per week kleine taken binnen werkgroepen uit te voeren. De financiële positie van de Kring is uitstekend, maar kan beter. Bovendien staan er voor Geld inmiddels voldoende plannen in de steigers: ANBI-status, Meerjarenfinanciering exposities (Cornelis van Houwelingen) en de plannen voor sponsorwerving.

Bestuurlijke capaciteiten!
Ons allereerste en allergrootste probleem is de bezetting van bestuursfuncties door bekwame, professionele kunstenaars of kunstminnende leden. De kunstenaars laten het afweten en wijzen naar de buitenwereld, waar de oplossing vandaan moet komen. De vereniging zoekt dus bekwame, kunstminnende mensen die de taak van voorzitter, secretaris en penningmeester op zich willen nemen en de vereniging willen en kunnen aansturen in de richtingen die door kunstenaarsleden bepaald worden.

Ballotage van kunstminnende leden/externe bestuursleden
Ook hier gaat het niet om veel of meer, maar om beter. Het lijkt mij voor kunstminnende leden een eer bestuurstaken ten behoeve van de kunstenaarsleden te kunnen uitvoeren. De buitenstaander-bestuursleden mogen in de buitenwereld de titel dragen van de NKvB-functie die ze bekleden, maar ze dienen wel kunstminnend lid te zijn, hun bestuursactiviteiten niet te beperken tot hun taakomschrijving, maar algemeen bestuurder te zijn, en we vragen ze hun maatschappelijke netwerk aan te spreken ten behoeve van de vereniging. Met andere woorden: niet alleen werkende kunstenaarleden worden geballoteerd, ook externe bestuursleden en kunstminnende leden zullen worden geballoteerd, maar dan op aspecten zoals bestuurlijke vaardigheden, kunstlievendheid, relevante maatschappelijke contacten en de bereidheid dat allemaal in te zetten voor de vereniging.

Dick Simonis, Amsterdam, 3 juni 2012