Menu

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
23 oktober 2011


A08 Events, KNSM-laan 808,  Amsterdam
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Corrie van de Vendel
Notulist: Jannemieke Caspers

 

Aanwezigen

Corrie van de Vendel (Voorzitter)

Dick Simonis (Secretaris)

Frode Bolhuis (Penningmeester)

Annemie Bogaerts (Expositiecommissie)

Imara Reuling (mogelijk bestuurslid)

Merel Holleboom (mogelijk bestuurslid)

Afwezig bestuurslid Berenice Witsen Elias (op non-actief door persoonlijke omstandigheden)

 


Aanwezige leden

Leni van den Band, Sander Bokkinga, Maria Blue, Titia Eggen, Marieke Geurlings, Marco Goldenbeld, Raymond Hirs, Anki van de Kamp, Mieke Kleinendorst, Sonata Lepaite, Bert van Loo, Marus van der Made, Wicher Meursing, Simon Nusmeier, Henk Rusman, Stephanie Rhode, Godelieve Smulders, Rob Schreefel, Eleni Tzatzalos, Rita van der Vegt, Coen Vernooij, Lia Versteege, Marion Vriens, Riki Mijling.

 

Aanwezige Vrijwilligers

Linda Asseper, Els Korte, Sylvia Schoonenberg, Hannie van der Made.

In totaal 4 bestuursleden, 26 leden, en 4 vrijwilligers. 

 

AfmeldingenZ

ie bijlage 1   -  In totaal 43 leden. 

Opening, aan- en afmeldingen lidmaatschap 2011 tot nu toe

Corrie van de Vendel opent de vergadering met het voorstellen van drie nieuwe leden: 

- Marion Vriens (nieuw oud lid: nog niet eerder bij vergaderingen aanwezig geweest) 

- Sander Bokkinga

- Marco Goldenbeld

 

Welkom. De goedkeuring van de Notulen ALV februari 2011 wordt zonder bezwaar doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Aan de aan- en afmeldingen van het lidmaatschap blijkt dat het goed gaat met de vereniging. Afgelopen jaar heeft één aspirant-lid het lidmaatschap opgezegd vanwege persoonlijke redenen (nog niet weten wat te gaan doen in het kunstenveld) en één werkend lid heeft het lidmaatschap gestopt. Naar schatting zijn er dit jaar twintig aanmeldingen (inclusief aspirant-leden), waarvan er nu tien zijn geaccepteerd in de afgelopen drie vergaderingen van de ballotagecommissie. De laatste vergadering moet nog gepland worden. Dit om een idee te geven van de cijfers. Verder wordt er vanuit de leden veel betrokkenheid getoond.

 

 

De huidige situatie

Corrie van de Vendel geeft aan dat in juli 2011 het bestuur de zware beslissing heeft genomen geen exposities meer zelf te initiëren. Dit is heel slecht voor de vereniging maar er is helaas geen mankracht voor. 

Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden. Berenice Witsen Elias is vanwege privé omstandigheden non-actief. Dat betekent dat er maar vier actieve bestuursleden zijn. Dit is veel te weinig voor de werkomstandigheden. Daarnaast hebben de penningmeester (Frode Bolhuis - drie jaar zittend) en secretaris (Dick Simonis - vijf jaar zittend) aangegeven in februari 2012 hun functie te willen neerleggen. Corrie van de Vendel benadrukt de goede werksfeer in het bestuur. De functie van bestuurslid klinkt misschien zwaar, maar het wordt door de zittende bestuursleden als erg leuk, stimulerend en motiverend ervaren. Het contact met vakgenoten, deuren die open gaan, en het plezier bij het zien dat de vereniging goed gaat, motiveert de bestuursleden om verder te gaan. Welke kant het bestuur en de vereniging op gaan is duidelijk:

- naamsbekendheid vergroten

- de rol van de Kring in het kunstenland vergroten

- exposities

- gezien worden door het kunstenveld (aanwezigheid bij exposities en openingen door het hele land)

 

Corrie van de Vendel geeft aan dat het bestuur afgelopen tijd veel bezig is geweest met kunstbeleid, omdat ze vanwege de bezuinigingen e.d. niet anders konden. Indirect heeft dit veel opgeleverd voor de Kring. Het bezoek aan de website is flink toegenomen. Dit bezoek groeit sowieso en het bestuur is dan ook erg blij met de zoekfunctie via het beeldmateriaal. 

Andere kerntaken blijven echter liggen, zoals PR. Er is geen mankracht voor persberichten en uitnodigingen. Ook dit is schadelijk voor de Kring. Het is duidelijk dat het toekomstige vertrek van Dick Simonis en Frode Bolhuis als het zwaard van Damocles de vereniging boven ’t hoofd hangt. 

Vanuit de zaal komt het verzoek om een inhoudelijke beschrijving van de bestuursfuncties te geven.

Dick Simonis neemt het woord: 

 

In 2007 was er een website waar sinds 2004 niks aan was gebeurd. De voorwaarde van Dick Simonis om als bestuurslid aan te treden was het updaten van deze website tot de organisatorische spil van de vereniging. Frode Bolhuis heeft een grafisch ontwerp gemaakt, en een expert heeft in Yoomla de website gebouwd. De goed functionerende webredactie verzorgt de inhoud van de site. Nu is er enkel nog iemand nodig die de relatie tussen het bestuur en de technische man onderhoudt. De website heeft een representatieve en interne taak.

 

 

De secretaris is onderdeel van het dagelijks bestuur (met de voorzitter en penningmeester). Dat houdt in dat er bijna dagelijks mailcontact onderling is. Titia Eggen en Aad Hoedjes hadden de eindredactie van de website op zich genomen. Titia Eggen doet het momenteel alleen. De secretaris is dus alleen nog hoofdredacteur. Dat houdt in dat je de website bekijkt en in de gaten houdt dat de inhoud en uitstraling overeenkomt met wat we als Kring willen uitdragen.

 

Je bent de spil van de vereniging. Je weet wat er speelt en geeft antwoorden op binnenkomende vragen of stuurt ze door. Een belangrijke taak van de secretaris is de in- en uitgaande post. 

Linda Asseper gaat het secretariaat doen. Alle eerste mail zal Linda afhandelen. Dat geeft de secretaris veel ademruimte voor de inhoudelijke kant van de vereniging. 

De afgelopen tijd deed het bestuur heel veel uitvoerend werk. Dit is echter niet de taak van het bestuur. Met de komst van Linda Asseper als secretariaatsmedewerker gaat dat de goede kant op.

 

Corrie van de Vendel geeft penningmeester Frode Bolhuis het woord:

Het penningmeesterschap is de lichtste taak van het dagelijks bestuur. Je bent verantwoordelijk voor alle financiële transacties, waaronder de contributies en je houdt de ledenadministratie bij. Het werk bestaat uit herinneringen en giro's sturen. En je onderhoudt contact met de boekhouder aan het eind van het jaar. Het is vooral een praktische taak. De omvang van de boekhouding is gelijk aan onze eigen boekhouding, maar dan nog zonder BTW. Alles wordt bijgehouden in Excel, wat heel makkelijk en overzichtelijk is. Je verzamelt alle cijfers en de boekhouder geeft de jaarrekeningen. De penningmeester bewaakt de kas, en stelt jaarlijks de begroting op; dat gaat in samenwerking met het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris). Ook als penningmeester maak je deel uit van het dagelijks bestuur.

 

De ideale samenstelling van het bestuur, probleemstelling

Het bestuur heeft een schema gemaakt van de ideale samenstelling van het bestuur. Het bestuur zal beslissingen nemen en vooruitzien welke kant de vereniging op zal gaan. De werkgroepen zullen deze beslissingen vormgeven. De taken van de werkgroepen zullen dus uitvoerend zijn. Twee werkgroepen functioneren uitstekend: ballotage en redactie website. Nu wil het huidige bestuur de rest ook realiseren. Hiervoor worden al een lange tijd oproepen gedaan. Imara Reuling heeft zich aangemeld en al een paar vergaderingen bijgewoond. Zij zal een pilot starten met jonge kunstenaars die in hetzelfde schuitje zitten als zij. Merel Holleboom overweegt ook om een bestuursfunctie op zich te nemen. Welke functie is echter nog niet duidelijk. Het zittende bestuur benadrukt dat er met taken geschoven kan worden, en dat iedereen kijkt wie wat het beste kan. Om de situatie te visualiseren nemen Imara en Merel plaats aan de tafel van het bestuur, en gaan Frode Bolhuis en Dick Simonis in de zaal zitten.

 

 

20111108notulenbijzonderealv23okt2011

 

 

 

Aan tafel zit ook Annemie Bogaerts die vroeger met Thea van Vliet en Berenice Witsen Elias vanuit het bestuur de expositiecommissie vormden. Zij zochten locaties en legden eerste contacten. Nu is Annemie Bogaerts nog de enige in het bestuur van de Exposities, omdat Berenice Witsen Elias om persoonlijke redenen langere tijd non-actief is. Alleen krijgt Annemie al het werk niet gedaan. 

Tot voor kort vormde een aantal bestuursleden samen ook de expositiecommissie. De wens van het huidige bestuur is dit te veranderen in werkgroepen die geen onderdeel van het bestuur zijn, maar elk apart worden aangestuurd door één bestuurslid. 

Godelieve Smulders vraagt of er geen financiële mogelijkheid is om een professional in te huren voor de exposities?

Frode Bolhuis antwoordt dat er 23 duizend euro per jaar aan contributie binnenkomt, waarvan een gedeelte wordt gebruikt voor dagelijkse zaken. Er is geen ruimte in de contributiegelden om een externe professional in te huren die de exposities vanuit de NKvB initieert en regelt. In de begroting is een post expositie opgenomen (tussen de 5000 en 7000 euro), maar met drie tentoonstellingen is dat geld al op. Er is altijd wel € 600,- beschikbaar voor de eerste aanloopkosten van een expositie. Het bestuur heeft er over nagedacht om het uit te besteden. Momenteel wordt er altijd met een externe curator gewerkt, die in sommige gevallen betaald wordt. 

Er komt een tentoonstelling in Friesland waar iemand voor aangetrokken is om subsidies voor aan te vragen tegen 10 % met een maximum van 2500,- (budget: 30.000 euro). Deze expositie is een ledeninitiatief van Lia Versteege.

 

Godelieve Smulders stelt voor om ledenexposities te houden tegen een kleine vergoeding van € 50,- o.i.d. zoals ze ook bij de Kring van Tekenaars doen (NKvT). Er is 10 jaar geleden het besluit genomen om dat niet meer te doen omdat dat met 180 leden tot een versnipperde tentoonstelling leidt. Er is toen besloten om exposities vanuit thema's te gaan organiseren. Merel Holleboom onderstreept daarbij nog het feit dat de Kring juist zijn kunstenaars wil uitbetalen i.p.v. gelden vragen om mee te mogen doen.

Marus van der Made stelt voor om externen aan te trekken. Mensen die kunstliefhebbers zijn maar geen kunstenaars. Henk Rusman is het eens met dit voorstel. De werkgroepen zijn naar zijn mening vakgebieden waarvan je niet kunt verwachten dat kunstenaars daar verstand van hebben. Niet iedereen bezit die deskundigheid. Dick Simonis wordt gevraagd of hij nog wel zitting wil nemen in de werkgroep website. Dick Simonis antwoordt met nee. Hij zal zijn opvolger goed inwerken, maar zal geen deel uitmaken van de werkgroep. Henk Rusman vindt dit jammer.

Reacties leden vanuit de zaal

Corrie van de Vendel roept alle aanwezige leden op te reageren op de door het bestuur geformuleerde kernpunten:

1) het vasthouden van het bestuur voor en door kunstenaars

2) De rol en de mogelijkheden van een zelfstandige vereniging in deze tijd

3) ambities van de vereniging

4) invulling secretaris en penningmeester

 

Merel Holleboom noteert alle reacties op de flip-over.

Marus van der Made: mensen van buitenaf vragen.

Henk Rusman: campagne voeren om de mensen te werven.

Lia Versteege stelt voor regiovertegenwoordigers aan te stellen, zodat er landelijk draagvlak ontstaat.

Bert van Loo: bij de voorstellen van Marus en Henk verlaat je het principe van een bestuur voor en door kunstenaars. Bij de vorige revitalisatie van de Kring was dat een heel belangrijk punt. Het is de vraag of het nu nog te realiseren is. Er zijn veel voordelen van het zelf blijven doen, maar ook nadelen. Bij andere besturen van hedendaagse verenigingen zie je veel externen. Bert van Loo denkt dat het niet onverstandig is om buiten de Kring te gaan zoeken. Het secretariaat is nu ook al van buiten. Je moet ze goed incorporeren. Een overweging kan zijn om de vereniging open te gooien voor vrienden van-. Zo krijg je meer geld en betrokkenheid. Bij andere verenigingen zie je een grote vitaliteit als resultaat. Belangrijk is om van te voren goed een programma uit te denken, waarbij de voorzitter een Kringlid blijft. Het aansturen kan van binnen komen, en de uitvoering van buiten.

Stephanie Rhode is ook voor het idee om mensen van buitenaf te vragen. Dit kan op twee manieren: a) je eigen klantenkring aanschrijven met de vraag om vrijwilligers b) net afgestudeerden vragen van de opleiding Kunst en management/organisatie (Hogescholen in Amsterdam, Utrecht, Haarlem). Stephanie heeft met twee afgestudeerden ervaring en was positief verbaasd over hoe die twee de dingen aanpakken en vormgeven.

Godelieve Smulders stelt PUMmers voor; senior experts al dan niet gepensioneerd (via VNO NCW).

Riki Mijling denkt ook aan een ouder iemand als bestuurslid vanwege de kennis, ervaring en het netwerk.

Raymond Hirs wil internationaal gaan. Hij vindt dat je je niet moet beperken tot beeldhouwers, maar het breder moet zien. Cultuurbeleid, expositie en PR kunnen volgens Raymond samengaan omdat het een uiting naar buiten is. Het regioverhaal heeft zijn steun. Raymond belooft ook een keer op een bestuursvergadering te komen.

Godelieve Smulders stelt voor om te stemmen over een bestuur voor en door leden. Corrie van de Vendel stelt dit uit tot na alle reacties.

Titia Eggen stelt een verdeling van artistieke en zakelijke leiding voor. De artistieke leiding (voorzitter & exposities) zal vanuit de Kring komen, en de zakelijke leiding komt van buiten (penningmeester & secretaris).

Leni van den Band is van mening dat je de externen als adviseurs moet zien, die als leiders van de werkgroepen als baken en informatiebron voor de leden dienen.

Henk Rusman valt haar bij en onderstreept het belang van het beroep kunnen doen op deskundigheid, enthousiasme en inzet voor de Kring.

 

Samenvatting en conclusies

Corrie van de Vendel vraagt de zaal of iemand wil reageren op het hebben van een vereniging en zijn ambities? Niemand van de aanwezigen zet vraagtekens bij deze twee punten. Alle bestuursleden worden gevraagd om een reactie te geven op de uitingen van de leden. 

Dick Simonis is teleurgesteld en verbaast dat niemand zegt: ik ga in het bestuur. Iedereen wijst naar buiten.

Raymond Hirs geeft aan dat hij het schema voor het ideale bestuur wat kolossaal vindt voor een vereniging van 180 leden, waarop Dick Simonis aangeeft dat juist door het grote aantal bestuursleden de taken kunnen worden verdeeld en het werk per persoon minder wordt. 

Merel Holleboom voelt ook het kolossale van de opzet, en heeft juist daarom besloten mee te lopen om te zoeken waar ze wat kan bij dragen. Ze wijst op de investering die het de huidige bestuursleden kost om een nieuw iemand in te werken, en vraagt daarom aan ieder om bij zichzelf te raden te gaan en de dingen op te pakken.

Imara Reuling vraagt zich af hoe lang het duurt om externe mensen te vinden en deze in te werken. Als dit nog een jaar duurt, heeft het huidige bestuur er niks aan.

Annemie Bogaerts heeft geen toevoegingen.

Corrie van de Vendel denkt dat een bestuur bestaande uit buitenstaanders een hele andere taal zal spreken en sfeer zal hebben. Het gescheiden zakelijk - artistiek leidingschap is een zinnig koepelbegrip. Als reactie op Raymond Hirs zegt Corrie van de Vendel dat het internationaal focussen verloren is gegaan doordat er wederom geen tijd was om het initiatief aan te sturen. Dit vindt ze ontzettend zonde voor de vereniging. Corrie stelt voor om een vergadering te plannen die openbaar is voor snuffelaars/mogelijk geïnteresseerden.

Frode Bolhuis vraagt de zaal om de Kring nog wel bestaansrecht heeft. Willen de leden wel echt dat de Kring blijft bestaan. Hij heeft soms het gevoel dat ze zo veel werk verrichten terwijl er zo weinig gebruik van gemaakt wordt. Bert van Loo haalt bestaansrecht los van de vraag: heeft het nog wel nut? Nut hangt samen met effectiviteit en verwachtingpatronen.

Stephanie Rhode merkt op dat er dingen veranderd zijn in de tijd. Er zijn daarom ook volgens haar weinig jonge leden omdat er een andere manier van werken is ontstaan. 

Corrie van de Vendel zegt hierop dat de ballotagecommissie heel veel investeert in het werven van jonge leden. Alle kunstacademies worden bezocht. Claus 'Eggen' (partner Titia Eggen) heeft aangeboden om Imara Reuling een jaar lang te coachen in de pilot. (Waarvoor grote dank!) En het zou juist heel goed zijn voor de jonge leden om in het bestuur te gaan zitten.

 

Reacties leden via post

Dick Simonis leest de ingezonden brieven voor. Zie bijlage 2.

Er wordt 15 minuten pauze gehouden. In de pauze staat op de flip-over door geschreven: 

Juist in deze tijd waar de samenleving meer individualistisch is geworden, en het niet mogelijk lijkt om als één groep voor de beroepsgroep op te komen, is een vereniging om je bij aan te sluiten juist nuttig.

 

Inventarisatie oplossing

Corrie van de Vendel neemt het woord. Vier, bijna vijf jaar geleden was er niemand. Het toenmalige bestuur werd ontslagen en alles moest van de grond af aan opgebouwd worden. We zijn nu een sterk bestuur geworden. We hebben geen vastomlijnde taken en vangen elkaar op. Laat je niet afschrikken door onzekerheid. Wij wisten ook niks en zijn toch hier gekomen. 

Het probleem is dat velen niet weten wat van hen verwacht wordt in zo'n bestuursfunctie. De leden blijven kiezen voor de optie extern, eventueel via een advertentie. Corrie wijst erop dat je voor het inwerken van buitenstaanders genoeg bestuursleden moet hebben. En het grootste probleem is dat die er niet zijn. Hoe kom je aan die buitenstaanders? Wie gaat ze achterna? Hoe pakken we dat aan?

Aan alle aanwezige leden wordt direct de volgende vraag gesteld; Wie wil hier komen zitten en in het bestuur plaats nemen?

Stephanie Rhode en Eleni Tzatzalos staan op en willen samen wel één functie vullen. Raymond Hirs heeft aangegeven een vergadering te willen bijwonen. 

Volgens Coen Vernooij maakt het geen verschil of je een extern iemand hebt, of een kunstenaar. Dick Simonis vindt het van belang dat de bestuursleden de beroepspraktijk goed kennen. 

Stephanie Rhode merkt op dat kunstenaars over het algemeen slecht zijn in geldzaken, overzicht, e.d. Iemand die die kwaliteiten wel heeft en ambitie heeft van buitenaf zou een hele goede secretaris kunnen zijn.

Corrie van de Vendel zegt dat je bij bestuurders van buitenaf de taken heel scherp moet omlijnen. Je moet weten wat de praktijk inhoudt om mails te kunnen beantwoorden e.d.

Raymond Hirs is van mening dat je een bedrijfsplan moet ontwikkelen voor het aantrekken van externen, en vooral deze buitenstaanders goed moet poedelen. Hij zegt het gevoel te hebben dat er lijken in de kast liggen. De vereniging moet blijven bestaan. Maar de pakketten PR, en organisatie moeten van buitenaf ingevuld worden. Hij heeft zo een handjevol mensen.

Het bestuur benadrukt dat er echt geen lijken in de kast liggen. Enkel de zaken waar ze nu niet aan toe komen worden lijken. Er zijn te weinig mensen die verantwoordelijkheid nemen, en mensen van buiten de Kring zijn nog veel moeilijker te motiveren dan de leden zelf, aldus Dick Simonis.

Corrie van de Vendel vraagt wie er iemand in zijn omgeving heeft die denkt een extern bestuurslid aan te kunnen dragen. Vijf handen gaan op.

Henk Rusman vraagt wat 't precies inhoudt. Maandelijks naar Amsterdam reizen is voor hem te ver. 

Het dagelijks bestuur is vaak alleen email en telefoon. Twaalf keer per jaar is er een vergadering (10 x bestuur, 1x ballotage, en nog 1 x). Het bestuur is bereid om een video-vergaderingpakket te kopen, en de locaties kunnen worden afgewisseld. 

Vanuit de zaal wordt geopperd om anders eerst de werkgroepen op te vullen in de hoop dat daar vanzelf leiders/bestuursleden naar boven komen drijven. Corrie van de Vendel wijst dit verzoek af, aangezien het bestuur alle vertrouwen heeft in het opvullen van de werkgroepen, maar niet in het opvullen van de bestuursfuncties.

Ook gaat het huidige bestuur geen taakomschrijvingen meer schrijven. Eerder heeft dat zoveel tijd gekost, bijvoorbeeld met de takenlijst inclusief urenoverzicht, en er is nooit een reactie op gekomen. Voor de PR is er al iemand die de vormgeving doet, iemand die de teksten schrijft, alleen de coördinatie moet worden gedaan. Daar komt amper reistijd aan te pas. 

Het bestuur neemt een time-out om te overleggen.

 

Reactie van het bestuur op wat er ter tafel kwam, samenvatting en conclusie

Het is geen gemakkelijke vergadering voor het bestuur. De algemene tendens is het aantrekken van buitenstaanders voor de in te vullen bestuursfuncties. Niemand van de aanwezigen zegt: ik stap nu in het bestuur. Een aantal overwegen het. In het voorstel om vanuit de werkgroepen bestuursleden te filteren, voorziet het bestuur heel veel werk. Er is geen tijd meer, er is NU versterking nodig.

 

Het bestuur doet de aanwezige leden het volgende voorstel:

Er wordt nu ter plekke een werkgroep bestuursstructuur gevormd. Deze werkgroep gaat binnen één maand een plan schrijven met daarin de volgende punten:

- Wat is de ideale getalsmatige verhouding ledenbestuurders en externe bestuurders?

- Welke bestuursfuncties kunnen externen bekleden of kunnen uitsluitend door ledenbestuurders worden ingevuld?

- Hoe worden deze externen aangetrokken?

- Wat wordt er van hen verwacht (mogelijkheden, capaciteiten en tijd)?

- Wie zijn deze externe bestuursleden (namenlijst)?

- Wanneer beginnen zij met hun bestuurswerk?

Deze werkgroep legt over een maand het plan voor aan het bestuur, met daarin ten minste vervanging voor de secretaris en penningmeester. 

Op de vraag van Corrie van de Vendel wie dit gaat doen melden Raymond Hirs, Leni van den Band en Henk Rusman zich. 

Dick Simonis vraagt de zaal waar alle voorstanders van de externen nu blijven. Aangezien niemand protesteert is iedereen het ermee eens, en zouden er wel meer en sneller aanmeldingen voor deze werkgroep moeten komen. 

Lia Versteege geeft aan dat zij niet op de tijdstippen en locatie van de bestuursvergaderingen kan. Als het overdag kan en op een andere plek, dan zou zij wel een bestuursfunctie overwegen.

Leni van den Band vraagt iedereen die zijn hand op stak bij de vraag wie dacht buitenstaanders te kunnen leveren, alle adressen aan de werkgroep door te geven.

Bert van Loo stelt voor dat de notulist ook betrokken wordt bij de werkgroep. Dit idee wordt overgenomen door het bestuur.

Corrie van de Vendel sluit af met de mededeling dat er na het uitbrengen van het verslag van de werkgroep een nieuwe ALV komt, naar aanleiding van het plan van de werkgroep. En dat de leden mogen weten dat als er nu geen werkgroep was opgestaan, het bestuur per direct was opgestapt.

 

Einde van de vergadering.


Bijlage 1 Afmeldingen

 

AAN-/AFMELDINGEN ALV 23 oktober 2011

 

NAAM

AANMELDING

AFMELDING

Abramsen, Per


X

Arendsman, Adrie


X

Beek,Imke


x

Bemelmans, Maria


x

Bennekum, van, Henk


X

Blue, Mariah

X


Bogaerts, Annemie

X


Bokkinga, Sander

X


Boyd, Jane


X

Daalen, van, Da


X

Damen, Jeroen


X

De Jong Orlando, Roland


X

Devens, Dré


X

Ebert, Karen


X

Eggen, Titia

X


Eijkemans, Marie José


x

Elbert, Karen


X

Geerlings, Marieke

X


Goldenbeld, Marco

X


Horstman, Irma


X

Kamp, van de, Anki

X


Hessel, Louise


x

Lamberts, Aart


X

Leeuwenburgh, Jane


X

Lepaite, Sonata

X


Lith, van, Nel


X

Loo, van, Bert

X


Maarschalkerwaard, van, Erik


X

Maingay, Rob


X

Meer, vd, Henny


X

Meerbeek, Marian


X

Mijling, Riki

X


Nusmeier, Simon

X


Oud, Simon


X

Palumbi, Lidia


X

Ridder, den, Antonie


X

Ronckers, Rini


X

Rusman, Henk

X


Schilder, Maria


X

Schilperoord, LexSchreefel, Rob

x


Seelen, Adrianus


X

Seeters, van, Erica


X

Slooff, Marjorie


X

Siepman vd Berg, Eja


X

Smits, Mieke


X

Stok, Jeroen


X

Tzatzalos, Eleni

X


Van den Band, Leni

X


Van der Made, Marus

X


Veen, Peter


X

Vegt, vd, Rita

?

?

Vergouwen, Heleen


X

Verkaaik, Linda


X

Versteege, Lia

x


Vliet, van, Thea


X

Vranken, André


X

Vriens, Marion

X


Vroom, de, Melanie


X

Willegen, van, Eelke


X

Witsen Elias, Berenice


X

Zwaag, vd, Gonda


X

TOTAAL

21

43


 

Bijlage 2  Ingezonden berichten


Eelke van Willigen:

Geacht bestuur,

Helaas kan ik niet aanwezig zijn bij de ALV. Ik vind het erg jammer dat dit het geval is.

Wat de bezettingsproblematiek van het bestuur betreft ben ik van mening dat de NKVB er verstandig aan doet mensen van buitenaf aan te trekken. Liefhebbers zonder beroepspraktijk als kunstenaar. Desnoods een betaalde kracht die zich volledig op de kring richt. Als kunstenaar in het bestuur een actieve rol spelen gaat ten koste van de beroepspraktijk en dat kunnen we ons momenteel niet veroorloven, denk ik.

Groet, Eelke


Adriaan Seelen:

Geacht secretariaat,

Helaas ben ik niet in de gelegenheid om op de alv aanwezig te zijn. En hoewel ik het graag zou willen ben ik door mijn volle agenda  ook zeker niet in de gelegenheid om een bestuursfuctie te vervullen.

Toch wil ik het bestuur nog een keer onder de aandacht brengen wat ik enkele jaren geleden op een vergadring ter sprake heb gebracht: Mijn voorstel is om de contributie met een substantieel bedrag te verhogen. Dit stelt de kring in staat om een begin te maken met het aantrekken van een betaalde secretaris, om te beginnen op part-time basis die alle lopende zaken zou kunnen behartigen. Deze secretaris moet verantwoording aan het bestuur afleggen en moet zelf activiteiten en kansen en fondsen generen. Op deze manier kan een professionele bestuurder zichzelf al snel rendabel maken en de kring de mogelijkheid bieden om in alle rust tot een grote en gezonde beroepsvereniging uit te groeien en tot een vereniging die er werkelijk toe doet.

Ook ben ik van mening dat de verhoging van de contibutie voor alle leden die hun beroep serieus willen nemen geen bezwaar kan zijn, het zijn beroepskosten die elke beroepsgroep heeft en het zal uiteindelijk alle individuele leden verder brengen in hun kunstenaarsschap. Zie het als een goede investering.

Ik wens jullie allemaal een vruchtbare vergadering toe en ga er van uit dat mijn voorstel besproken wordt.

met collegiale groet,

Adriaan Seelen


Antonie den Ridder:

Beste Bestuursleden,

Met pijn in het hart ( en dat is in alle oprechtheid wel het geval) moet ik me afmelden voor de komende ALV. Ik werk nu eenmaal altijd in het weekend en mijn opdrachtgever is onbuigzaam. Het is de realiteit van het moment. Ik besef, dat het Bestuur in een onmogelijke situatie aan het komen is. Maar de herhaalde oproepen om support krijgen bij mij ook een tegenovergestelde richting. Namelijk om te overwegen mijn lidmaatschap op  te zeggen.

Je kunt onmacht bestrijden door feiten onder ogen te zien of door de zaak cosmetisch te repareren. Ik denk, dat deze tijd niet om een face-lift vraagt maar om nieuwe analyses. De Kring is zijn  positie kwijt in de kunstenwereld, maar dat zou me op zich niet beletten om loyaal te zijn, want de Kring is mij sympathiek.

De vereniging zou zich alleen eens heel goed moeten bezinnen op de vraag op welke gebieden ze werkelijk een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de aangesloten leden. En dan ook daadkrachtig alle andere activiteiten zonder die meerwaarde aan de kant moeten schuiven. Dan ontstaat wellicht weer een werkbare situatie. Ik had dit korte verhaal graag persoonlijk verteld op de komende ALV. Maar het is niet anders in tijden van een zich verhardende werkelijkheid; je moet zelf zien te overleven.....al gaat dat beter "with a little help of your friends".

Hopend op jullie begrip,

Met vriendelijke groet,

Antonie den Ridder


Linda Verkaaik:

Hallo bestuur

het wil niet lukken om aanwezig te zijn 23 oktober. mijn partner heeft open dag in Limburg en daar moet ik aanwezig zijn om te helpen. Ik hoop dat ik dit een volgende keer eerder weet , want ik wil de vergaderingen graag bijwonen. Ik heb ook een voorstel wat ik de leden graag voor zou willen leggen... zie mijn brief (expozaal-voorstel De Hazelaar).

Ook zou ik op de 1 of andere manier mij in willen zetten voor het bestuur, maar de voorstellen die ik gedaan heb, worden door jullie tot nu toe nog niet als zinvol ervaren...

Ik stelde een aantal exposities voor , waarvan ik de organisatie zou willen regelen, maar die worden nog niet aangenomen, als zou het meer werk betekenen. en dat jullie niet op meer werk zitten te wachten begrijp ik. Maar wat ik niet helemaal begrijp. ik probeer juist mee te denken. en mede de kring te helpen naar buiten te  treden. maar misschien is dit niet de goede manier voor jullie. een andere manier kan ik op dit moment niet echt aanbieden.

misschien toch nog eens praten

met groet

linda verkaaik


Dre Devens:

beste bestuursleden,
helaas kan ik niet aanwezig zijn op de bijz alv. als jullie iemand weten die ik kan machtigen laat het me dan weten, ik wil uiteraard jullie helpen met het voortgaan van de kring. ik wil wel als dat nodig zou zijn meer voor de kring gaan betekenen in het Zuid-Limburgse en de Euregio, misschien moeten we binnenkort toch maar eens ergens afspreken en kijken wat de mogelijkheden zijn verder heel veel positiefs toegewenst as zondag.
groet
dre devens

Leni van den Band:

Hi Corrie,

Ik voel me een beetje bezwaard als ik jullie oproep lees over een bestuursfunctie ambiëren en niet reageer. Natuurlijk wil ik iets voor de vereniging doen, maar tegelijkertijd denk ik dat ik dat niet kan. Misschien ben ik niet de enige die dat denkt/voelt. Zit daar misschien een knelpunt?

groetjes,

Leni


Imke Beek:

Ik weet wel iemand ,die penningmeester zou kunnen zijn,maar geen lid is.Ik heb te weinig kennis van penningen,

groeten,Imke