Menu
20111028bijzonderealv2011okt23Verslag Bijzondere Algemene Ledenvergadering 23 oktober 2011.

Een kleine dertig betrokken kringleden waren op de Bijzondere ALV afgelopen zondag 23 oktober 2011 aanwezig.  De vergadering was bijeengeroepen vanwege een nijpend tekort aan bestuursleden en aanmelding daartoe.

Corrie heette iedereen welkom en stelde de nieuwe kringleden voor. Ze besprak de huidige situatie. Het gaat goed met de Kring als vereniging maar er zijn momenteel te weinig bestuursleden. Er zijn vijf bestuursleden waarvan één op non-actief staat. Daarnaast hebben zowel Dick (secretaris) als Frode (penningmeester) te kennen gegeven hun bestuursfunctie per februari neer te leggen. Er zijn twee toekomstige bestuursleden, Imara Reuling (ze heeft aangegeven een pilot project voor jonge kunstenaars te willen starten) en Merel Holleboom, nog in overleg met het bestuur over haar eventuele taak. Ondanks deze jonge leden is er een tekort aan bekwame bestuursleden en zit het bestuur in een nijpende situatie waar deze vergadering verandering in moet brengen.

20111028bijzonderealv23okt2011De probleemstelling is dat er veel bestuursleden nodig zijn om de bestuurstaken te kunnen vervullen naast een kunstenaarspraktijk, er moeten dus zes stoelen gevuld worden.

Er kwamen veel reacties van de leden uit de zaal. De oplossingen werden vooral gezocht buiten de Kring. Zoals het aantrekken van externe bestuursleden en het vormen van een artistiek en zakelijk bestuur. Het artistieke deel zou uit Kringleden zelf bestaan, het zakelijke deel uit externen.

De meeste leden zijn bang erg veel reistijd kwijt te zijn aan het frequente vergaderen van het bestuur. Het bestuur zal met voorrang de mogelijkheid van het ‘videovergaderen’ bekijken.


Aangezien de oplossing buiten het bestuur werd gezocht, is ter plaatse een werkgroep gevormd om die mogelijkheid uit te werken. Drie van de aanwezige leden, Leni van den Band, Henk Rusman en Raymond Hirs, vormen nu de Werkgroep Bestuurstructuur.

Deze werkgroep gaat een plan schrijven met daarin de volgende punten:
o  Wat is de ideale getalsmatige verhouding ledenbestuurders en externe bestuurders?                             
o  Welke bestuursfuncties kunnen externen bekleden of kunnen uitsluitend door ledenbestuurders worden ingevuld? 
o  Hoe worden deze externen aangetrokken?                                                                           
o  Wat wordt er van hen verwacht (mogelijkheden, capaciteiten en tijd)?                                                  
o  Wie zijn deze externe bestuursleden (namenlijst)?                                                                               
o  Wanneer beginnen zij met hun bestuurswerk?

De werkgroep presenteert dit plan aan het bestuur, uiterlijk op 25 november 2011. Als er geen of onvoldoende externe (en interne) bestuurderen bijkomen ziet het bestuur zich genoodzaakt zijn taak neer te leggen.