Menu

De ALV van 2021 wordt georganiseerd op zondag 26 juni. Dit zijn de jaarcijfers.

 

DF659498 44DA 4D9F BAFD C45D81DE7D7E

541289D3 98C6 4046 A218 57BC9BFA7FAA

Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB van 10 oktober 2021

Datum:              10 oktober2021 aanvang 12.30 uur

Plaats:               Kunststichting Hazart, Pimpelmees 2 3766 AX in Soest.

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Marian Meerbeek en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst,  Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Marian Meerbeek, Marus van der Made, Simon Nusmeijer,  Rob Schreefel, Cissy van der Wel, Sanne van Tongeren, Kaat Schulte, Moniek Westerman, Leni van den Band, Gonda van der Zwaag, Juul Rameau, Barbara Houwers, Karin Santen, Louis Nienhuis, Dick Simonis, Ron van de Ven, John Sikking, Hennie van der Meer, Ton Wagenaar, Ivonne Halfens, Caroline Teesing, Cune van Groeningen, Mieke de Waal, Roel van der Weg, Imke Beek, Sytske de Jong, Joop Hollander, Linda Verkaaik, Jeroen Damen, Merel Holleboom, Leen Kessels, Raymond Hirs.

Afmeldingen: 24 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Jasper Schep, Irma Horstman, Wia Stegeman, Mia Trompenaars, Marieke Geerlings, Mary de Jong, Marina van der Kooi, Ada van Wonderen, Ninette Koning, Harry de Leeuw, Corrie van de Vendel, Lia Versteegh, Johan Sietzema, Loes Schellekens, Ellen Klijzing, Wim Bakker, Jos Verschaeren, Niels Lous, Caroline Diepstraten, Maria Bemelmans, Dre Devens, Henk van Bennekum, Martie van der Loo en Hans Reinders.


Voorafgaand aan de vergadering geeft Arjo Klamer, de kersverse emeritus-hoogleraar Kunst en Economie aan de Erasmus Universiteit een interactieve presentatie over de vraag wat ons drijft. Het duurt iets langer dan gepland en de vergadering start na een korte koffiepauze om ca 13 uur.

 1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
  De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
  In de afgelopen periode, sinds de Algemene Leden Vergadering van 29 september 2019 zijn 6 nieuwe leden toegetreden tot de Kring. Als resultaat van een drietal ballotage sessies kunnen we verwelkomen: Joke Zaal, Bert Gort, Juul Rameau, Martie van der Loo en Harry de Leeuw, allen als werkend lid van de Kring en John Sikking als aspirant-lid van de Kring. Zoals eerder is besloten door het bestuur is de definitie van aspirant-lid enigszins opgerekt waardoor ook niet-academie-verlaters in aanmerking kunnen komen. Juul Rameau en John Sikking zijn aanwezig en stellen zich kort voor aan de vergadering.
  Aangezien er gedurende lange tijd geen Algemene Leden Vergadering kon worden gehouden, vindt het bestuur het respectvol om de overleden leden kort te herdenken. In 2019 is Tony Andreas overleden, in 2020 zijn Erik van Spronsen, Jane Leeuwenburg en Aad Hoetjes overleden en in 2021 is Henk Hesselius overleden.

 

Klaas memoreert nogmaals dat er afgelopen kalenderjaar 2020 als gevolg van corona geen Algemene Leden Vergadering heeft plaats gevonden. Wel heeft er kort voor de pandemie toesloeg nog een leden lunch in Arti et Amicitiae in Amsterdam plaats gevonden. Ook is pas sinds kort een penningmeester gevonden. Roel van der Weg is bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. Hij is vandaag aanwezig en staat op verzoek van de voorzitter ter introductie op. Het bestuur stelt voor Roel tot penningmeester van de NKvB te benoemen. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur is verheugd. Welkom Roel!
 

 1. Goedkeuring notulen ALV d.d. 29 september 2019
  De notulen van de vergadering worden per bladzijde doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering en vervolgens vastgesteld.
 2. Jaarverslag
  Klaas vermeldt dat penningmeester Willibrord Wedemeijer nog wel de jaarstukken 2019 heeft gemaakt maar in 2020 is afgetreden. Zoals bekend was het de bedoeling dat Ans Goemans hem zou opvolgen maar zij heeft om haar moverende redenen besloten van het penningmeesterschap af te zien. Willibrord heeft nog geruime tijd voor de betalingen zorggedragen maar in de loop van de zomer van 2020 is dat overgenomen door Klaas. Daan en Klaas zijn sinds die tijd gezamenlijk penningmeester in de zin dat Daan de contributie verzorgt en Klaas de betalingen. Bij gebreke van een penningmeester is er dit jaar nog geen begroting opgesteld en is er geen kascommissie geweest. In plaats daarvan heeft het bestuur een administratiekantoor gevraagd de jaarcijfers op te stellen. Casper Vellenga licht ter vergadering toe wat hij heeft gedaan en zet uiteen dat de eindcijfers van de bankrekening overeenstemmen met de boekhouding en dat hij geen betalingen heeft aangetroffen die niet in de boekhouding staan vermeld. Naar aanleiding van vragen over de situatie met Pictoright licht Daan e.e.a. toe. De vergoeding van Pictoright was de afgelopen jaren € 50, - per persoon per jaar en voor de jaren 2017 en 2018 en 2019 zijn deze gelden aan de NKvB uitbetaald. Grotendeels zijn de betalingen aan de leden inmiddels uitgevoerd. Daan waarschuwt dat de vergoeding naar beneden wordt bijgesteld, naar alle waarschijnlijkheid naar € 30, - per jaar. De cijfers zijn duidelijk en er zijn verder geen vragen. Casper stelt daarom voor dat de vergadering de jaar cijfers overeenkomstig vaststelt en het bestuur decharge verleent. Aldus geschiedt.  
 3. Collectief abonnement Beelden

Omdat de presentatie van Arjo wat is uitgelopen, wordt de lunchpauze uitgesteld. Daan zet aan de vergadering uiteen dat hij door het blad Beelden de afgelopen tijd diverse malen is benaderd over een hervatting van het collectief abonnement. Gelet op de huurovereenkomst met Hazart betekent zo’n abonnement dat de contributie van de Kring met ongeveer € 30, -- omhoog moet. Daan laat de vergadering weten dat hij de indruk heeft dat het blad (zeer) grote behoefte heeft aan nieuwe abonnees. De vraag is of een collectief abonnement gewenst is. Na ampele discussie blijkt dat niet het geval. Er is een aantal leden dat al een abonnement heeft genomen. De “collectiviteitskorting” op de kosten is te verwaarlozen. Een groot aantal leden blijkt niet gecharmeerd van de wijze waarop de Kring de afgelopen jaren door de redactie van het blad Beelden is behandeld. Jeroen doet de suggestie dat de Kring een redacteur of een andere freelanceauteur uitnodigt een expositie te beschrijven en daarover te publiceren. Die suggestie wordt overgenomen: Er wordt voorlopig geen collectief abonnement genomen.

 

 1. Verdere gang van zaken exposities Hazart
  Het bestuur zet uiteen dat het de bedoeling is dat steeds twee curatoren het komende anderhalf jaar de exposities in Hazart organiseren. De huidige expo wordt gecureerd door Linda Verkaaik en Godelieve Smulders. De volgende expo is in handen van Dick Simonis en Frank Porcelijn, een kunstenaar die niet lid is van de Kring.  In maart en april is het nog niet duidelijk en in mei – juni is het de beurt aan Merel Holleboom en Kaat Schulte. Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat maart en april niet ver meer af zijn en dat de invulling daarvan op korte termijn ter hand moet worden genomen. Linda breekt een lans voor de verhoging van de commissie die in Soest exposerende leden aan de Kring verschuldigd is. De kosten zijn hoog en moeten zo goed mogelijk gecompenseerd worden met opbrengsten van de activiteiten. Voor de komende expositie is de commissie al gepubliceerd en kan niet meer veranderd worden. Met ingang van de volgende expo wordt de “Kringcommissie” dus 20 %.
  Na twee gehouden exposities in Soest is het wel duidelijk geworden dat een goede communicatie tussen bestuur en curatoren en deelnemers aan de expositie van levensbelang is. Er zal een manier gevonden moeten worden om de “lessons learned” van de eerste expositie door te geven aan de curatoren van de volgende expositie en zo verder. Met name ook de pr verdient de nodige aandacht en dat vergt simpelweg “handjes”. Mieke de Waal wil wel als ondersteuner van de pr-activiteiten gaan functioneren maar wil/kan dat niet alleen doen. Gedacht wordt aan een soort draaiboek, dat continue wordt bijgehouden en dat wordt doorgegeven aan de volgende curatoren. Dit punt, aangevuld met financiële afspraken rond volgende exposities, moet met spoed worden opgepakt. Naast de genoemde expositiereeks in Soest blijft de Kring ook exposities elders op de gebruikelijke manier ondersteunen. Ook wordt de mogelijkheid om beelden te exposeren in de tuin bij Hazart genoemd. Aanvullende informatie wordt zo spoedig mogelijk verstrekt.
  Nog even inzoomend op de programmering in Soest: het idee van een atelier gesprek wordt aan de orde gesteld, waarbij wordt voorgesteld iemand uit te nodigen die vervolgens de discussie leidt rond de vraag, wat bezielt de kunstenaar?
  Dit idee wordt verder uitgewerkt in het programmaonderdeel kunstenaarsdiner.
 2. Ballotagecommissie
  De nieuwe secretaris van de ballotagecommissie is Henny van der Meer. Mede door corona heeft ballotage het afgelopen jaar niet of nauwelijks plaatsgevonden. Ook is de samenstelling van de commissie enige tijd onduidelijk geweest. Inmiddels is de commissie weer compleet gevuld: naast de secretaris Henny van der Meer hebben zitting in de commissie Kaat Schulte, Marcel van Zijp, Imke Beek, Leen Kessels en Simon Nusmeijer. Aldus is getracht om een gemêleerde samenstelling te verkrijgen.
  De commissie heeft inmiddels de eerste ballotageronde in deze samenstelling afgerond waarbij men heeft geconstateerd dat zowel het aanvraagformulier dat aan potentiële kandidaten wordt opgestuurd als de informatie op de website van de Kring aanpassing behoeft. Ook digitaal werkt de afhandeling van de ballotage procedure tot en met registratie en toegang verkrijgen tot de website van de Kring nog niet geheel naar wens.
 3. De ledendag 2022
  Hoewel het niet de bedoeling is dat de Kring alleen nog maar in Soest bij elkaar komt, wordt toch besloten de ledendag 2022 in Soest te organiseren. Voorstellen voor een programma worden door het bestuur ingewacht.
  Beter te vroeg dan te laat aandacht voor gevraagd: de nieuwjaarsborrel wordt natuurlijk in januari 2022 in Soest georganiseerd. De datum volgt.

 

 1. Website en social media
  Over één ding is de vergadering het roerend eens met elkaar: de website en het gebruik van social media verdient een veel grotere aandacht dan ze nu krijgen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een groot gebrek aan kennis van de materie en anderzijds (mogelijk een gevolg van deze eerste constatering) een groot gebrek aan menskracht.
  Het voorstel om voor dit laatste punt een betaalde kracht in te zetten vindt geen gehoor: daar hebben we simpelweg de financiële middelen niet voor. Sanne van Tongeren stelt voor de pr-ervaring vooral bij de jongere leden te zoeken.
  Duidelijk is dat er een communicatieplan moet komen om meer duidelijkheid te scheppen in de taken en acties die verwacht worden van de leden.
  Het was de bedoeling dat Juul Rameau na de vergadering een korte inleiding op het wat, hoe en waarom van het gebruik van Instagram zou geven. De tijd schiet echter te kort en Juul zal die inleiding op een ander moment online geven.
 2. Rondvraag
  De voorzitter deelt mee dat al eerder van uit de leden de suggestie is gedaan Jeroen Damen voor te dragen als erelid van onze vereniging vanwege zijn langdurig bewezen en bijzondere diensten aan de Kring. Dat voorstel wordt door het bestuur overgenomen en in stemming gebracht. Unaniem wordt het voorstel aangenomen. Welkom Jeroen als erelid van de NKvB!

  Sanne van Tongeren biedt aan om het nieuwe logo van de Kring naar alle leden te sturen met het verzoek om dit logo in de communicatie te gebruiken. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de mogelijkheid om voor de catering voortaan duurzaam biologisch geproduceerd eten te kopen.

  Geen rondvragen verder meer aan de orde en dus sluit de voorzitter de vergadering.

De jaarcijfers over 2020.

Volg de link naar een leesbaar en printbaar document: https://drive.google.com/file/d/1wm_sOhKYDZiGnTLJnuRkmAgT09KlN_tl/view?usp=drivesdk

20210922jaarcijfers2020a
20210922jaarcijfers2020b

Verslag Algemene Leden Vergadering NKvB 29 september 2019

Liever als worddocument lezen? https://drive.google.com/open?id=0B0LURo-bU7OQV1hUOU4tdW9EaUZaQjg1UW05dXkzWWRoNS1V

Datum:              29 september 2019, aanvang 12.30 uur

Plaats:               gebouw A 08 aan de KNSM-laan 808, 1019 LT te Amsterdam

Bestuur: Klaas Pauw, voorzitter; Daan Meijer, secretaris; Willibrord Wedemeijer, penningmeester en Godelieve Smulders, bestuurslid.

Aanwezig: Marcel van Zijp, Mieke Kleinendorst, Raymond Hirs, Petra Boshart, Godelieve Smulders, Klaas Pauw, Daan Meijer, Willibrord Wedemeijer, Henk van Bennekum, Rita van der Vegt, Marian Meerbeek, Marco Goldenbelt, Marus van der Made, Simon Nusmeijer, Marina van der Kooi, Ada van Wonderen, Rob Schreefel, Moniek Westerman, Loes Schellekens, Cissy van der Wel, Sanne van Tongeren

Afmeldingen: 10 leden hebben zich afgemeld voor de vergadering.

 1. Opening, rondsturen presentielijst en afmeldingen
  De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.
  In de afgelopen periode, sinds de Algemene Leden Vergadering van 4 november 2018, zijn 5 nieuwe leden toegetreden tot de Kring. Als resultaat van een drietal ballotage sessies kunnen we verwelkomen Hans van de Bovenkamp, Sanne van Tongeren en Loes Schellekens, allen als werkend lid van de Kring en Rianne Schaaf en Barbara Houwers, beiden als aspirant-lid van de Kring. Zoals eerder is besloten door het bestuur is de definitie van aspirant-lid enigszins opgerekt waardoor ook niet-academie-verlaters in aanmerking kunnen komen.  Sanne en Loes zijn aanwezig en stellen zich kort voor aan de vergadering.

  Na opstartproblemen, als gevolg van zijn verblijf in het buitenland, is de communicatie met Hans van Bovenkamp goed gekomen.

  Vooruitlopend op agendapunt 4. Bestuurssamenstelling introduceert Klaas twee nieuwe bestuursleden te weten Marian Meerbeek, die de functie van Merel Holleboom gaat overnemen en Ans Goemans’, die na dit kalenderjaar de functie van penningmeester overneemt van Willibrord Wedemeijer.

 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 november 2018
  De notulen van de vergadering worden doorgenomen en zonder aanpassingen geaccepteerd door de vergadering en vervolgens vastgesteld. Wellicht ten overvloede wordt nogmaals opgemerkt dat het verslag niet alsnog wordt meegezonden met de uitnodiging voor de ALV omdat het document reeds lang gepubliceerd staat op de website (waar overigens wel naar wordt verwezen in de agenda).

  Het verzoek van Marus van der Made om het verslag vooral kort te houden zal door de secretaris in welwillende overweging worden meegenomen!

 3. Binnengekomen stukken en mededelingen
  Naast de afmeldingen voor de vergadering zijn er twee mails binnengekomen welke vermeld en behandeld dienen te worden.
  In de eerste mail van Marus van der Made wordt gevraagd om een specificatie van de kosten van de jubileumviering. Hierop wordt teruggekomen bij agendapunt 5. Financiën.
  De tweede mail is van Dré Devens die enerzijds verzoekt voor de locatie van de Algemene Leden Vergadering eens een andere plaats uit te kiezen dan altijd maar Amsterdam en anderzijds oppert om een ledenpas in te voeren voor de Kring. Aantoonbaar lidmaatschap van een kunstenaarsvereniging heeft nogal wat voordelen, met name ook in Duitsland.

  Hoewel begrip opgebracht kan worden voor het variëren van de locatie moet wel bedacht worden dat, kijkend naar de spreiding van de leden over Nederland er 40 leden komen uit Noord-Holland, 16 uit Zuid-Holland en 12 uit Gelderland. Vanuit die hoek bekeken ligt Amsterdam natuurlijk vrij centraal en is goed bereikbaar par auto en openbaar vervoer.

  Over nut en noodzaak van een ledenpas wordt gesproken e de algemene opinie is dat een ledenpas een gepasseerd station is. En mogelijke combinatie als voordeelpas bij bedrijven wordt niet (meer) als zinvol gezien.
  Wel wordt onderschreven dat een grotere naamsbekendheid van de Kring aandacht verdient. Bij exposities dient nadrukkelijker het lidmaatschap van de Kring te worden vermeld. Dit gedachtengoed wordt opgepakt door het bestuur.

 4. Bestuurssamenstelling
  De vacature, ontstaan door het vertrek van Merel Holleboom, ruim anderhalf jaar geleden, is gevuld!
  Marian Meerbeek heeft zich bereid verklaard deze functie (die echt door een “beeldhouwer” moet worden vervuld, de komende jaren te willen vervullen. Per direct heeft zij dan ook zitting genomen achter de bestuurstafel.
  Willibrord Wedemeijer, alweer jaren lang het vertrouwde gezicht op de stoel van de penningmeester, heeft zijn vertrek per 1 januari 2020 aangekondigd. Wel zal hij de financiële verantwoording over het boekjaar 2019 (figuurlijk gesproken) nog voor zijn rekening nemen. Intussen is Ans Goemans bereid gevonden de functie van penningmeester over te nemen. Ook zij is per direct aangeschoven achter de bestuurstafel en zal de komende maanden gezamenlijk met Willibrord opereren en de functie per genoemde datum overnemen.
  Beide nieuwe bestuursleden worden enthousiast begroet en ontvangen door de vergadering.

 5. Financiën
  - Jaarverslag 2018 (zie site)

  Het jaarverslag is gepubliceerd op de website, ter inzage dus voor alle leden. De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers.
  Terugkijkend kan worden vastgesteld dat de viering van ons jubileum in 2018 financieel gezien een beperkte verliespost heeft opgeleverd. Dit verlies wordt volledig ten laste gebracht van het eigen vermogen van de Kring.
  De volledige bijdrage van de Mondriaan stichting is ten goede gekomen aan de deelnemende leden van de Kring.
  Ook de begrotingspost Pictoright wordt (desgevraagd) nogmaals toegelicht: Deze organisatie kent elke beeldhouwer per jaar € 50,00 toe nadat de Kring haar ledenbestand per eerste van de maand januari heeft aangeleverd. Lidmaatschap van meerdere organisaties die profiteren van deze regeling kent geen cumulatief patroon: slechts vanuit één organisatie wordt de vergoeding toegekend. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van het aantal leden en bedraagt standaard jaarlijks € 50,00 (achteraf).

  Marus van der Made krijgt (desgevraagd) tekst en uitleg over de financiën rond de jubileumviering. Het cijfermateriaal wordt hem tijdens de vergadering ter hand gesteld door Willibrord.
   
  - Verslag kascommissie
  De commissie (ook wel rekening commissie genoemd), bestaande uit Raymond Hirs en Leni van den Band, heeft per mail haar bevindingen gerapporteerd met als aanbeveling decharge te verlenen aan het bestuur/de penningmeester. Leni is verhinderd aanwezig te zijn bij de vergadering vandaar dat Raymond de bevindingen toelicht met daarbij een uitgebreide bespiegeling over tal van andere zaken, zoals gewenste vergoedingen voor materiaal en reizen, inzet van social media, benaderen jongeren voor een lidmaatschap van de Kring en inzet en gebruik van beurzen.

  - Goedkeuring jaarverslag
  Het jaarverslag 2018 wordt, na het verslag van de kascommissie, goedgekeurd en decharge wordt verleend.

  - Goedkeuring begroting 2020 (zie site)
  De  begroting 2020 is vroegtijdig door Willibrord op de website geplaatst, om iedereen in de gelegenheid te stellen vooraf kennis van deze begroting te nemen.
  Willibrord memoreert nog maar eens dat de bijdrage aan exposities, normaal gesproken € 600,- mogelijk aan de lage kant is. Hij bepleit een hogere bijdrage aan exposities dan nu het geval is. De bijdrage zou zijns inziens van 42 % naar 50 % moeten worden verhoogd.
  In het ideale geval kom je tot een substantiële bijdrage in de reiskosten, de materiaalkosten en de sta (hang) vergoeding, daarbij onmiddellijk aangevend dat de inkomstenkant van de Kring een trendmatige daling kent, vooral veroorzaakt door het teruglopend ledenaantal.

  De gedachte om (kostenbesparend) de bijdrage van Sculpture Network (€ 220,-) te schrappen wordt door de vergadering niet gedeeld. Enerzijds is de besparing minimaal en anderzijds zou je op deze wijze de korting, die je als lid van de Kring krijgt bij een lidmaatschap van Sculpture Network verspelen.

  Na nog enige toelichting van Willibrord wordt met algemene stemmen ingestemd met het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten en wordt de begroting 2020 geaccordeerd.

 6. Verslaglegging gang van zaken expositie commissie
  Godelieve, lid van de expositie commissie, doet verslag van de laatste vergadering van de expositie commissie van 23 september jongstleden:
  In 2019, het jaar na de jubileumviering, zijn slechts een beperkt aantal exposities georganiseerd door de Kring. Dat staat natuurlijk los van alle individuele exposities, georganiseerd door de leden zelf.

  Voor 2020 staan in ieder geval een viertal exposities op stapel:
  1. Kasteel Ravenstein, te Heenvliet bij Rotterdam
      Betreft de Pinksteren, mei – juni 2020
      Organisatoren: Leni van den Band en Marian Meerbeek
  2. Pulchri, de grote zaal en een tuintentoonstelling, te Den Haag
      juli – augustus 2020
      Organisatoren: Godelieve Smulders en Marian Meerbeek
  3. Hofje van Nieuwkoop, in samenwerking met Pulchri, te Den Haag
      eind augustus 2020
      Organisator: Marian Meerbeek
  4. Hofwijk, landgoed voormalig landhuis van Huygens, te Voorburg
      half september 2020
      Organisator: Marian Meerbeek, gelinkt aan museum Voorburg

  Voor 2021 staat voorlopig een expositie in de Heemtuin op het programma.
  Mogelijke tentoonstellingen waar de eerste (voorzichtige) voorbereidingen voor zijn uitgevoerd:
  1. Artis
  2. Museum van Loon
  3. Wester Amstel
  4. Willet-Holthuysen

  Mogelijke ideeën om nader te onderzoeken:
  1.
  St Gerlach Beeldentuin
  2. Achter de Westduinen
  3. Landgoed Anning ahof, Zwolle
  4. Nest, Tentoonstellingsruimte
  5. Den Haag, Constant Rebeque plein
  6. Bergkerk in Deventer
  7. Gardino, Berg en Terblijt
  8. Haagse Kunstkring nieuwe leden tentoonstelling
  9. Paleis Soestdijk
  10. Het HEM , het nieuwe kunstpaleis in de oude kogelfabriek in Zaandam
  11. Museum Kathrinen Hof, Kranenburg in Duitsland
  12. Artoll, werkplek,  Bettburg Hau bij Kleef Duitsland
  13. Munster, Duitsland
  14. Huntenkunst,
  15. Loods 6
  16. Kunstrai Erik Hermida
  17. Figuratieve beurs
  18. Molenhoek in Noord-Limburg
  19. Forten te Den Helder


 7. Ballotagecommissie
  De huidige ballotagecommissie, bestaande uit de volgende leden: Marcel van Zijp (secretaris), Catharina van der Ven, Simon Nussmeijer, Petra Boshart, Imke Beek en, Marian Meerbeek, heeft in 2019 drie ballotage ronden georganiseerd, wat een 5-tal nieuwe leden heeft opgeleverd (zie agendapunt 1. Opening).
  Petra Boshart zal de commissie verlaten evenals Marian Meerbeek, die zich vanaf nu bezig zal houden met bestuursactiviteiten en met de expositie commissie. Afgelopen jaar heeft Leen Kessels zich bereid verklaard zitting te willen nemen in de ballotagecommissie. De secretaris zal haar benaderen met de vraag of die bereidheid nog immer aanwezig is. Voor de andere vrijgekomen functie zal een vacature plaatsing mogelijk een vervanger opleveren.

 8. De NKvB na 2018, een vooruitblik
  Zoals in de vorige Algemene Leden vergadering is voorgesteld is in een klein comité invulling gegeven aan de oprichting van een “denktank”.
  Door de secretaris is op 6 maart 2019 een discussiestuk “Nederlandse Kring van Beeldhouwers” opgesteld om enigszins richting te geven aan de te voeren discussies binnen deze denktank. Drukke agenda’s van alle deelnemers aan deze discussiegroep ten spijt is de groep 2 keer bijeen geweest (op 14 maart en op 29 augustus). Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Zonder inhoudelijk alle discussie uitvoerig te belichten is de stelling gerechtvaardigd dat de groep een te kleine afspiegeling van de Kring vormt om representatief te zijn. Het is om die reden dat gezocht wordt naar een behandeling waarbij de leden van de kring allen betrokken (kunnen) worden. Voorgesteld wordt om de activiteiten van de denktank voort te zetten en dat op enig moment de uitkomsten daarvan in een vorm van enquête naar de leden wordt gestuurd voor eventuele besluitvorming. Aldus wordt besloten.

  Sanne van Tongeren wil graag meedoen in de groep en de secretaris zal dan ook de geproduceerde stukken (het discussiestuk en de beide verslagen) aan haar doen toekomen.

 9. Exposities 2020 en verder
  Kortheidshalve wordt verwezen naar het gestelde in agendapunt 6. Verslaglegging van de expositiecommissie.

 10. Leden dag 200
  Mieke Kleinendorst zal de ledendag dit jaar organiseren en wel op 11 december. Zij licht een tipje van de sluier op voor wat betreft het programma: een kunsthistoricus zal een lezing geven (onderwerp: gips) en in samenwerking met de Rijks Academie wordt een rondleiding voorzien langs gipsmodellen. Ook een lunch en afsluitende borrel maken onderdeel van het programma uit. Een uitnodiging wordt t.z.t. rondgestuurd.

 11. Rondvraag
  Henk van Bennekum neemt de gelegenheid te baat om aandacht te vragen voor een aantal uitnodigingen: Een symposium Sector Dordrecht overvde kunstenaarspraktijk van gisteren en vandaag. Daaraan verbonden zal op 11 oktober in hetzelfde Dordrechts Museum het jubileumboek “In materie verbeeld - 40 jaar Sector Dordrecht Nederlandse Kring van Beeldhouwers worden gepresenteerd.

  Wellicht ten overvloede wordt (desgevraagd) nogmaals duidelijk gemaakt door Klaas aan Marus van der Made dat de curator van de jubileumtentoonstelling niet betaald is.

  Godelieve memoreert de recente gebeurtenissen rond de expositie Amsterdamse Bos, waarbij de nieuwe opzet van deze expositie uitgaat van de gedachte dat beeldhouwers zelf de initiële kosten moeten bekostigen en dat slechts voor een kleine groep (uiteindelijk) geselecteerde kunstenaars er een vergoeding inzit. Dat betekent dus dat veel andere kunstenaars kosten maken zonder enige vergoeding. Alhoewel de handelswijze niet op veel instemming kan rekenen van de vergadering wordt het niet nodig geacht dat de Kring uit naam van de kunstenaars hiertegen ageert. Zo zijn nu eenmaal de regels van het spel tegenwoordig….!

  Geen rondvragen verder meer aan de orde en dus sluit de voorzitter de vergadering .


https://drive.google.com/open?id=0B0LURo-bU7OQV1hUOU4tdW9EaUZaQjg1UW05dXkzWWRoNS1V
St3D jaarcijfers 2018