Menu

20110320ThemadagExpositiesOp zondag 20 maart 2011 is in A08 KNSMlaan te Amsterdam de bijeenkomst georganiseerd om het te voeren beleid ten aanzien van het organiseren van tentoonstellingen in de toekomst beter vorm te geven. De financiën spelen daarbij natuurlijk een grote rol, evenals de inzet van NKvB-leden ter ondersteuning bestuur en expositiecommissie. Voorzitter Corrie van de Vendel doet nogmaals een dringende oproep op de leden zich hiervoor in te zetten. De inkomsten van de vereniging bestaan slechts uit de ontvangen contributies. Voor het werven van fondsen wordt nog naar een kandidaat gezocht.

De brainstormsessie moet leiden tot een vruchtbare uitwisseling van gedachten en ideeën aan de hand van de volgende overwegingen: keurmerkprincipe, niet-gangbare plekken, investeren (zowel geld als tijd gekoppeld aan doel), samenwerking met andere partijen, initiatieven * wakker worden*, duur (tijd). Als voorbeeld wordt genoemd de expositie BeeldHalWerk in een fabriekshal in Amsterdam-Noord. In kunstkringen als hoogtepunt ervaren met veel gratis p.r. Kortom we moeten denken buiten de geëigende paden. Verder in de gedachtenwisseling meenemen het door het NKvB ingestelde keurmerk, verzekeringen (transport v.v., stageld voor kunstenaar, max. hoogte courtage organiserende plek, kwaliteit van de organisatie waar we te gast zijn en de plek (meerwaarde leden)). Terzijde: de ALV heeft enkele jaren geleden besloten geen ledententoonstellingen meer te organiseren. Dit is indertijd uitgebreid besproken. Mocht er toch nog behoefte zijn hierover te spreken, dan hierover een apart berichtje.

In drie werkgroepen worden vrije gedachten uitgewisseld over (toekomstige) mogelijkheden waarbij na inventarisatie blijkt dat er heel leuke ideeën naar voren zijn gekomen (hierna weergegeven cq samengevoegd met reeds enkele eerder aangebrachte voorstellen). De voorzitter ervaart de inbreng als zeer positief en het bestuur zal zich over de inventarisatie buigen. Aanwezig:  Jay Bakker, Annemie Bogaerts, Titia Eggen, Cune van Groeningen,
Raymond Hirs, Aad Hoetjes, Merel Holleboom, Mieke Kleinendorst, Els Korte, Hannie van der Made, Marus van der Made, Riki Mijling, Imara Reuling, Sylvia Schoonenberg, Mari Shields, Dick Simonis, Henny VanderMeer-Sikking, Coen Vernooij, Corrie van de Vendel (voorzitter), Linda Asseper (verslag).