Menu

Corrie van de Vendel, vice-voorzitter/pr

 

Op zondag 14 februari 2010 werd door het ABK een studiedag georganiseerd waarbij de gasten werd gevraagd zich te bezinnen op de volgende vraag: Welke voorwaarden moet het ABK stellen aan de locaties waar zij exposeert?

 

Er waren drie sprekers uitgenodigd:

Amy Koopmanschap, Burgemeester van de Gemeente Diemen

Björn Stenvers, Hoofd Marketing Amsterdams Historisch Museum

Jaap Röell, Voorzitter diverse commissies in de beeldende kunst, voorzitter van het genootschap Kunstliefde te Utrecht

 

Amy besprak de mogelijkheid om bij overheidsgebouwen tentoonstellingen aan te kaarten. Naar inschatting zijn de werknemers wel degelijk geïnteresseerd, ook al denken zij wellicht niet als eerste aan kunst in hun werkomgeving. Wat betreft samenstelling van de tentoonstelling zou rekening gehouden moeten worden met het karakter van de overheidsgebouwen: openbaar terrein. Jaap gaf aan dat het belangrijk is te denken vanuit degene die een tentoonstelling zal gaan huisvesten. Ook is het belangrijk je te richten naar de doelgroep die je wilt bereiken, bijvoorbeeld met het benaderen van specifieke media en door de keuze van het te presenteren werk.

Björn had een opsomming van 6 P’s, waarbij de keuze voor een locatie aan gedacht moet worden: Plaats, Promotie en People, Prijs, Profiel en Product. Een aantal punten dat aan de orde kwam:

- hoe is het uiterlijk waarmee je naar buiten treedt, zowel kleding als je doen en laten

- is je product expliciet gericht op een doelgroep, naast kunst zijn ook evenementen, website en catalogi producten van de vereniging

- het vaststellen van een uurprijs voor geleverde diensten

- bereikbaarheid van een locatie.

Jaap besloot de introductie met het toetsen van de locaties waar het ABK eerder exposeerde aan een aantal criteria.

 

Na de inleiding werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld waarbij iedere groep de drie belangrijkste criteria voor locaties zou definiëren. Na de pauze werden de uitkomsten van de drie groepgesprekken besproken. Alle drie groepen hadden de pr benoemd als een belangrijk punt, dat door de locatie geleverd zou moeten worden. Jaap gaf aan dat het erg belangrijk is het belang van de locatie goed te weten voor je in gesprek gaat. Het is niet handig om a priori te stellen dat een locatie maar voor de pr moet zorgen, dat stoot interesse af. In de introductie kwam het begrip doelgroep herhaaldelijk naar voren. Het gaf te denken dat doelgroep niet bij het formuleren van de criteria terugkwam.

Er waren ongeveer 30 aanwezigen, de sfeer was zeer betrokken, de middag werd algemeen als zeer belangwekkend ervaren.