Menu

Voorstel Bas Wiersma

De organisatie volgens website:
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is een vereniging met ongeveer 180 leden. Opgericht in 1918 als een belangenvereniging voor beeldhouwers, probeert de vereniging de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen ruimtelijk werkende beeldend kunstenaars te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de Nederlandse beeldhouwkunst, dus de ruimtelijke kunsten, en die van de Kring-leden in het bijzonder. Het organiseren van tentoonstellingen en symposia is een belangrijk aspect van het beleid, evenals de belangenbehartiging van de leden. In het verlengde daarvan biedt de NKvB de leden juridisch advies en hanteren we een keurmerk voor expositiegelegenheden en verkooptentoonstellingen.

Voor de Kring moet de doelstelling blijven zoals deze is. Het blijkt dat de huidige organisatie een kernprobleem heeft namelijk:

Tijd en geld

Om de kracht van de kring te vergroten is een bredere basis nodig voor zowel het besturen als wat betreft de financiële slagkracht. Dit kan door meer leden te werven. Meer leden betekent: meer inkomsten en meer bestuurskracht. Om dit mogelijk te maken het volgende voorstel:

Een ieder kan lid van de kring worden. Om mee te kunnen doen aan tentoonstellingen en exposities dienen de leden door een ballotagecommissie te worden beoordeeld. De leden die door de ballotage zijn gekomen krijgen extra bevoegdheden (dit moet worden vastgelegd in de statuten c.q. het huishoudelijk reglement).

Bedenk dat de Kring alleen maar interessant is omdat beeldhouwers de belangrijkste leden zijn; zonder Beeldhouwers heeft de Kring geen bestaansrecht. Vertrouw er op dat iedereen die lid is c.q. wil worden, de beeldhouwkunst een warm hart toe draagt.

De wereld verandert en daarom moet de Kring zich “open gooien”. Om de Kring nog eens 100 jaar te laten voortbestaan is een principiële beslissing, een grote verandering noodzakelijk. Deze verandering dient gedragen te worden door een grote meerderheid van de leden. Natuurlijk blijft de doelstelling van de Kring blijft zoals die was.  

Voor het werven van leden stel ik voor dat ieder huidig lid tenminste één, liefst meer personen aanmeldt waar hij/zij wel eens een beeld aan verkocht heeft. Contributie min. € 100 per jaar. Het is van groot belang om nieuwe leden goed bij de Kring te betrekken, zodat er bereidheid ontstaat om zich in te zetten voor de Kring. B.v. uitnodigingen voor exposities, atelier bezoek e.d.

Wanneer deze principiële beslissing genomen is er veel te doen door een nieuw bestuur o.a.:
- Comité van aanbeveling
- Gepast gebruik maken van de beschermvrouw HM de Koningin
Sponsorcommissie
- Extra leden werven
- Voorbereiding 100 jarig bestaan
- Aanvragen subsidies
- Etc.

Er kunnen risico’s verbonden zijn aan het betrekken van niet-beeldhouwers bij de Kring: slecht bestuur, einzelgangers, etc. Maar volgens mij zijn deze risico’s nu ook aanwezig; ze worden beperkt door extra bevoegdheden van de beeldhouwersleden, alleen al door het kiezen van bestuursleden door de Algemene Leden Vergadering.

De NKvB is iets om trots op te zijn, het is van belang als bepaalde kunstuiting een speciale “vereniging” te hebben..

Het hebben van de juiste leden opent mogelijk ook deuren voor sponsering van bedrijven en instellingen.

Kort en goed: de Kring zal baat hebben bij het inschakelen van andere krachten d.m.v. meer leden. Veel vragen kunnen nu niet beantwoord worden, omdat de principiële beslissing om niet-beeldhouwers toe te laten tot de Kring eerst genomen moet worden, daarna kunnen zaken worden uitgewerkt.