Menu

20131117panoALVVerslag Algemene Ledenvergadering 
Datum
: 17 november 2013 aanvang 12.15 uur - einde 15.30 uur
Plaats: A08 Events, KNSM-laan 808, Amsterdam

Bestuur
Klaas Pauw, voorzitter
Dick Simonis, secretaris (wordt algemeen bestuurslid)
Willibrord Wedemeijer, penningmeester
Merel Holleboom, bestuurslid

Daan Meijer, beoogd secretaris
Harry Exmann, beoogd bestuurslid (PR)

Aanwezig:

Asseper, Linda *)
Beek, Imke
Bennekum, van, Henk
Bertram, Claus
Bosman, Wim
Dam, van, Femke
Damen, Jeroen (vriendenlid)
Exmann, Harry (beoogd bestuurslid PR) 
Gheress, Eddy
Glandorf, Maria
Haring, Joop
Hirs, Titus
Hoeven, van den, Mieke
Holleboom, Merel

Horstman, Irma
Kleinendorst, Mieke
Lepaite, Sonata
Lith, van, Nel
Made, van der, Hannie  *)
Made, van der, Marus
Meursing, Wicher
Meijer, Daan (beoogd secretaris)
Movrin, Mai
Nienhuis, Louis
Jong Orlando, de, Roland
Pauw, Klaas
Schilder, Maria
Schoonenberg, Sylvia *)
Schulte, Kaat
Seelen, Adriaan
Simonis, Dick (secretaris > bestuurslid)
Spronsen, van, Erik
Struyk, Joep
Vanèn, Frits
Vos, Henk
Wedemeijer, Willibrord
Zijp, van, Marcel
Zwaag, van der, Gonda

 *) vrijwilliger

 In totaal zijn er 39 aanwezigen, waarvan 31 leden, 3 vrijwilligers, 1 vriendenlid, 4 externe bestuursleden

Afmeldingen:
Arendsman, Adrie
Art, Roland
Bakker, Jay
Band, vd, Leni
Barbiers, Joost
Beemsterboer, John
Bélanger, Brigitte *)
Bemelmans, Maria
Bogaerts, Annemie
Bolhuis, Frode
Bos, Loek
Boshart, Petra
Briët, Antoinette
Degraeve, Babette
Devens, Dré
Drielsma, Appie        
Eggen, Titia   
Fluiter, de, Adri         
Geerlings, Marieke   
Kamp, van de, Anki   
Koning, Ninette         
Loo, van, Bert
Meer, van der, Henny           
Meerbeek, Marian    
Nusmeier, Simon       
Obels, Pieter  
Ottens, Alinda
Prins, Marcel 
Reijnders, Hans
Rhode, Stephanie      
Rusman, Henk
Shields, Mari
Siepman van den Berg, Eja
Sietzema, Johan
Slooff, Marjorie
Smulders, Godelieve
Stok, Jeroen
Trompenaars, Mia
Ven, van de, Catharina
Ven, van de, Ron
Vendel, van de, Corrie
Vliet, van, Thea
Vroom, de, Melanie
Westerman, Moniek
Witsen Elias, Berenice

1          Opening, benoemen notulist(e), rondsturen presentielijst en afmeldingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In het vervolg zullen geen uitgebreide notulen meer gemaakt worden. Daarvoor is geen budget meer. Vanaf nu hanteren wij een besluitenlijst c.q. kort verslag. Als er specifiek een opmerking moet worden vastgelegd, dit graag melden. Notuliste: Linda Asseper. In ons midden zijn twee leden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, te weten Nel van Lith en Frits Vanèn. Beiden wordt aan het eind van de vergadering een boeket bloemen aangeboden. De presentatielijst wordt rondgestuurd ter confirmatie aanwezigheid.

2          Bestuurssamenstelling en toestemming voorlopig afzien uitbreiding bestuursleden

2A        Afscheid Dick Simonis als secretaris; voordracht nieuwe bestuursleden Daan Meijer (beoogd secretaris) en Harry Exmann (beoogd lid van het bestuur Public Relations). 
Samenstelling bestuur na benoeming Daan en Harry:

Dagelijks bestuur
-          Voorzitter Klaas Pauw
-          Secretaris Daan Meijer
-          Penningmeester Willibrord Wedemeijer 
Bestuursleden
-          Vrijwilligers, Regiovertegenwoordiging: Merel Holleboom
-          Algemeen bestuurslid: Dick Simonis
-          PR met onder meer het sponsorplan: Harry Exmann

Aanvullende functies/personen
-          Regiocoördinator: Lia Versteege
-          Ballotagecommissie: Femke van Dam
-          Eindredactie website: Simon Nusmeier
-          Vrijwilligers: Linda Asseper, Brigitte Bélanger, Wietske Blokker, Madzy Dekema, Hannie van der Made, Sylvia Schoonenberg en Rosanne Veger (zie bijlage).

Dick Simonis beëindigt bij dezen zijn functie als secretaris a.i. Dick heeft de functie van secretaris zeven jaar lang vervuld en daarvoor veel werk verzet, waaronder de opzet van de website, maar blijft voorlopig als algemeen bestuurslid aan. Merel spreekt een dankwoord namens de vereniging uit aan Dick en overhandigt hem een kleine sculptuur gemaakt door Marjorie Slooff. Applaus van de leden voor Dick ’s inzet in de afgelopen jaren.

Daan Meijer is de beoogd nieuwe secretaris; Harry Exmann beoogd nieuw bestuurslid (PR/sponsoring). Ter vergadering stemmen de leden in met het voorstel tot toetreding tot het bestuur van beide kandidaten. Beiden worden van harte welkom geheten.

2B            De voorzitter vraagt toestemming tot voorlopig afzien van zoeken naar nieuwe bestuurs-leden in verband met statutair bepaald aantal van 9 bestuursleden gekoppeld aan de plicht nieuwe leden te zoeken. Frits Vanèn vindt het naar buiten toe niet te presenteren in vervolg op agendapunt 2A. Het is volgens Vanèn niet statutair/reglementair. Grootste werkdruk voor DB. Waarom geen beeldhouwersbestuur voor louter artistieke zaken? De voorzitter antwoordt dat het nu eenmaal zo is dat de leden vinden dat de vereniging moet blijven bestaan, maar toetreden tot bestuur wil men niet. Voor de artistieke vertegenwoordiging hebben we nu de regiovertegenwoordigers en twee kunstenaarsleden. Statutair klopt het wel degelijk; ook niet-beeldhouwers kunnen bestuurstaken vervullen. De leden gaan akkoord met het voorstel, al staat het bestuur open voor voorstellen van beeldhouwers om tot het bestuur toe te treden. Tevens een dringend verzoek van de voorzitter: aanvulling van het bestuur met tenminste 1 werkend lid is wenselijk. Er wordt een dringend beroep op de werkende leden gedaan. Henk van Bennekum meldt in dit kader een positieve ontwikkeling (kenbaar gemaakt onder agendapunt 4): de NKvB heeft geen Anbi-status. Beeldenpark Drechtoevers wel, en dat komt mede door een bestuur van niet-beeldhouwers. De voorzitter antwoordt dat toekenning van de Anbi-status aan de Kring moeilijk is. Een Anbi-status zal in 2014 veel extra administratieve druk geven en in het verlengde daarvan permanente kosten. De penningmeester geeft nog een belangrijke reden: de vereniging bevordert niet alleen de kunst, maar ook de belangen van de kringleden. De penningmeester wijst op de mogelijkheid exposities via een aparte rechtspersoon te organiseren. Hij is zich bewust van de weerstand binnen de Kring tegen gescheiden structuren  maar geeft te kennen de kwestie toch nog een keer ter sprake te willen brengen. Op die manier kan immers gemakkelijker geldelijke steun voor exposities worden verworven en dat is belangrijk.

3          Binnengekomen stukken en mededelingen (besluit tot schrapping vacatiegelden bestuurs-vergaderingen, toekenning bijdrage aan Linda; voornemen tot aantrekkelijk maken vriendenlidmaatschap bijvoorbeeld door organisatie atelier bezoeken, peilen bereidheid van leden tot medewerking aan sponsorplan bijv. door ter beschikking stellen van (vroeger) werk voor tijdelijke plaatsing daarvan bij sponsor, voortaan twee ALV’s per kalenderjaar)

De voorzitter deelt mede dat besloten is de vacatiegelden voor het bijwonen van bestuurs-vergaderingen voor vriendenleden af te schaffen. Werkende leden blijven gerechtigd tot vacatiegeld. Aan Linda (secretariaat) is euro 50 p.m. toegekend. De opzet van het sponsorplan wordt besproken onder punt 12. Verder wordt in het vervolg 2x per jaar een ALV gehouden. De tweede helft van het jaar met in ieder geval agendapunt: begroting 2014. Volgend jaar: t.a.v. financiën goedkeuring vorig jaar.

4          Notulen ALV d.d. 26 mei 2013
In het algemeen: Frits Vanèn heeft grote moeite met de reactie van Corrie van de Vendel zoals genotuleerd (zie notulen - blz 11-) op zijn commentaar als verwoord in zijn ingezonden brieven. Frits maakt er met name bezwaar tegen dat zijn opmerkingen beledigend zouden zijn. Voorzitter vat samen: Vanèn maakt bezwaar tegen vermelde zinsnede, hij heeft nooit bedoeld te beledigen maar alleen een opmerking gemaakt over het Kring logo op bedrijfsuiting van Corrie van de Vendel. Frits vindt dat het bestuur een en ander met Corrie had behoren af te stemmen.   Hij kondigt aan e.e.a. nog eens op papier te zetten. De voorzitter constateert dat er geen andere opmerkingen op de notulen zijn zodat ze bij dezen zijn vastgesteld.

5          Financiën: stand van zaken/begroting 2014 en incasso volmacht
5A        Overzicht actuele stand van zaken en begroting 2014. De penningmeester licht kort de Begroting 2014 toe. Leden stellen vragen over kantoor-, internetkosten, ALV (bij nadere toelichting blijkt ook de nieuwjaarsbrunch er onder te vallen). Bestuurskosten: er wordt regelmatig vergaderd via Skype.
5B            Mededeling incasso volmacht. Dit punt is achterhaald en niet meer aan de orde. De penningmeester gaat ervan uit dat een ieder de contributie – in zijn geheel - gewoon op tijd betaalt. Mocht dat niet lukken dan wil de penningmeester hierover direct een bericht ontvangen. De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Tijdig daarmee starten voorkomt problemen in de loop van het jaar. Gonda van der Zwaag stelt voor een fonds onder kringleden aan te leggen. Een heel klein bedrag elke maand wegzetten om kringleden tegemoet te komen die contributie niet (volledig) kunnen betalen en daardoor verloren gaan voor de Kring. 
Het bestuur deelt mede dat de lijst met leden die nog niet (volledig) contributie hebben betaald, niet op deze manier rondgestuurd had mogen worden. Het is een fout, waarvoor excuses.

6         Vaststelling contributie 2014 
Voorstel bestuur:
-  handhaving contributie op € 180/jaar;
- verhoging senioren leeftijd naar 70 jaar plus minimaal 20 jaar lidmaatschap met  onmiddellijke ingang, mits nog actief als werkend lid > anders vriendenlidmaatschap
-  verhoging vriendenleden contributie met € 10 naar € 100,-- per jaar
B
ovengenoemde voorstellen worden na enige discussie over de verhoging van de vriendenleden- contributie door de leden aangenomen. De contributie voor het aspirant lidmaatschap blijft ongewijzigd.
Roland de Jong Orlando vraagt zich af of het collectief abonnement op het blad Beelden nog wenselijk of dat het geld beter anders kan worden besteed bijvoorbeeld voor jubileumjaar? Er ontstaat enige discussie. Daartegenover staat dat het blad historisch gezien is ontstaan vanuit de Kring, maar nu zelfstandig is en dé uitgave in bladvorm voor de beeldhouwkunst in Nederland. Wij kunnen het niet zelf opbouwen. Wel staat er weinig in over kringleden. Het moet geen clubblaadje worden, maar iets meer vermelding van kringleden mag wel. Dat zou eens onderzocht moeten worden. Vanuit Beelden wordt gewerkt aan uitbreiding website. Wellicht daar een vorm van aandacht voor de Kring mogelijk? Harry is in gesprek met redactie Beelden en neemt deze aandachtspunten mee.
Nieuwe leden die ter vergadering aanwezig zijn: Marcel van Zijp, Kaat Schulte, Claus Bertram en Joep Struyk. Allen worden van harte welkom geheten.

7          Jubileumjaar 2018

7A        Bijgewerkte versie ideeën 100 jaar NKvB. Het bestuur doet een oproep aan de leden ideeën bij te dragen. Als zij niet ter vergadering aanwezig kunnen zijn dan graag doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Linda meldt nog geen reacties ontvangen te hebben. Van ieder kringlid wordt een input voor de ideeënlijst verwacht! Uiteindelijk zal een keuze uit het soort tentoonstellingen (binnen- of buitenexpo’s) moeten worden gemaakt. Het zou mooi zijn als er elke maand een tentoonstelling per provincie opent, al lijkt het totaal van 12 te hoog gegrepen. Je kunt ook kiezen voor seizoensgebonden openingen. We hebben ons keurmerk als uitgangspunt, maar zullen veel meer moeten doen aan het werven van gelden/ vergoedingen voor exposanten. Dus: Sponsoring.
Joop Haring stelt expositie in Pulchri (binnen) voor. De meeste zullen buiten plaatsvinden. Wel belangrijk om dit al in een vroeg stadium aan te kaarten bij Pulchri. De voorliggende notitie is in feite om een invulling te geven, er zijn nog geen concrete afspraken op enkele na (Vijversburg, Amsterdamse Bos en in België). Elk kringlid kan zich binnen de eigen regio oriënteren en richten op de mogelijkheden. Afstemming met regiovertegenwoordiger dan wel centraal aanspreekpunt binnen bestuur. Lia Versteege heeft hierin een overkoepelende functie, maar is momenteel minder actief in verband met hartklachten. Ze lijkt echter aan de beterende hand. Harry en Corrie zullen zich richten op het aanvragen predicaat Koninklijk. 
Regiovertegenwoordiging
Binnenkort wordt een overleg gepland met regiovertegenwoordigers, wellicht clustering van provincies. Er zijn helaas vele zieken of tijdelijk ‘uitgeschakelden’. Marian Meerbeek kampt helaas met de gevolgen van een niet goed uitgevoerde operatie, Catharina van de Ven moet het wat rustiger aan doen, Babette Degraeve heeft haar zoon verloren, Cornelis van Houwelingen heeft een longontsteking opgelopen. Jay Bakker heeft per 1 januari as haar regiovertegenwoorderschap opgezegd. Ter vergadering melden  Mieke van den Hoeven en Sonata Lepaite zich ter vervanging van Jay. Joep Struyk meldt zich als de regiovertegenwoordiger voor Brabant en eventueel verder over de grens heen. Binnen het overleg tussen de regiovertegenwoordigers moet de wijze van werken en samenwerken nog verder worden uitgewerkt.

7B        Instelling Jubileumcommissie ter inventarisering bestaande plannen, uitwerking en voorbereiding keuzen. Het bestuur doet hierdoor een oproep aan de leden zich hier voor ter beschikking te stellen. Als zij niet ter vergadering aanwezig kunnen zijn dan graag doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Ter vergadering melden zich 5 kunstenaarsleden te weten:
- Henk van Bennekum: wil aandacht geven aan een uit te geven boek (hij weet over een halfjaar meer). Ter vergadering wordt voorgesteld al in de aanloop naar 2018 melding van het jubileum in Beelden te maken. Een stuk toegespitst op de Kring dat vanaf nu loopt tot het jubileumjaar.
- Kaat Schulte: (spreekt voorkeur uit voor boek ‘relatie beeldhouwkunst algemeen ten opzichte van leden’. Het verhoogt de meerwaarde. Onderwijs, knelpunten, succesvolle mensen (niet beperken tot Kringleden).
- Irma Horstman, Imke Beek en Joep Struyk.

7C        Comité van aanbeveling voor de viering van het Jubeljaar. Het bestuur verzoekt de leden na te denken over personen die we kunnen vragen in dit comité zitting te nemen. Genoemde namen tot nu toe: Frits Scholten, Jan Teeuwisse, Ernst Veen. Ter vergadering worden genoemd: Joop van Caldenborgh (Caldic), Wim van Krimpen (galeriehouder in Amsterdam).

8         Regiovertegenwoordigers 
ter kennisneming een verslag van Mai Movrin van de bijeen-komst in Hoorn 06/10/13. Activiteiten verschillende regio’s/ status open plaatsen. 
Ter kennisneming aangenomen. 

9          Ballotagecommissieverslag

Femke van Dam: 19 aanmeldingen gehad dit jaar, waarvan 14 ballotages uitgevoerd, 10 positief beoordeeld. Nog 5 nu in bespreking voor laatste ballotageronde. In december 2013 laatste adviesronde aan bestuur. In januari wordt de commissie – zoals bekend - ververst met 3 nieuwe leden.

10        Kringexposities:  Verslag afgelopen jaar + Overzicht bestaande plannen
2013 Amsterdamse Bos en Ernst & Young (combinatie met grafisch werk
2014: Hortus Haren (kringlid Henk Vos) en Amsterdamse Bos
Permanente Tentoonstelling: Beeldenpark Drechtoevers. Drechtoevers is flink uitgebreid naar Papendrecht, onder andere met werk van Frits Vanèn. Er komt een catalogus van uit. Henk van Bennekum noemt de namen van verschillende sponsors op.

11        Website
-  Veel leden hebben geen foto’s van hun werk op de website. Het bestuur wil graag weten hoe dat komt en of er behoefte is aan assistentie daarin
- Toegankelijkheid website en mogelijkheden diversifiëren van werken (binnen werk, buiten werk, gebruikte materialen)
Verzoek vanuit de vergadering om op de NKvB-website onder Leden foto en naam van betreffend lid te vermelden. Genoteerd door Dick. Eddy Gehress en Mieke Kleinendorst melden hun voorkeur voor assistentie. Dick adviseert hen een mail te sturen naar hemzelf of Simon Nusmeier/Nenad (technische man). Andere mogelijkheid Gonda van der Zwaag bellen (geeft dan telefonisch advies). Nogmaals verzoek aan kringleden op de eigen website een link naar de vereniging toe te plaatsen. Dit genereert meer bezoekers van de site en is gunstig voor zowel de kringleden  als de Kring.

12        PR-plan en sponsorplan
-  PR commissie taakstelling – Harry en (tijdelijke) vervanging Cornelis van Houwelingen
Harry licht het Sponsorplan (concept, bijna klaar) globaal toe en benadrukt dat sponsorwerving nu de hoogste prioriteit heeft. Er gaat een aantrekkelijke brochure uitkomen. Daarin worden verschillende keuzepakketten vermeld waaruit sponsors kunnen kiezen. Het plan is begin volgend jaar naar een aantal organisaties toe te gaan om interesse voor sponsorschap op te wekken. Cornelis is gelukkig aan de beterende hand.
Maria Schilder informeert bij Henk van Bennekum naar de voorheen meegestuurde supplementen (vouwbladen met werk en tekst kunstenaar, A4, gevouwen A5 formaat) bij het Blad Beelden . Henk antwoordt dat dat tot 2 jaar geleden gebeurde en dat de mogelijkheid nog steeds bestaat, maar dat het niet gratis is. Abonnementenaantal Beelden rond de 1.500.

13        Ballotagecommissie: verslag werkzaamheden
Al besproken onder punt 9.

14        Kascommissie
Gonda van der Zwaag vervangt Harry Exmann in de kascie. Die bestaat nu Frode en Gonda.

15        Rondvraag
Henk van Bennekum (punt 6): benadrukt nogmaals dat de oproep om de gezamenlijke contributie voor het blad Beelden  af te schaffen ten zeerste is af te raden. Henk Vos: stelt een andere vergaderlocatie voor, centraler in Nederland. De voorzitter antwoordt dat de locatie de aandacht heeft. Voordeel van de huidige locatie is dat parkeren gratis en niet onmogelijk. Utrecht is een alternatief en wordt onderzocht.